Velkommen til Bo Lyhnes private hjemmeside

 
   
     
 
Slægtsforskning - Kilder - Kirkebøger

Link til Kirkebøgerne på Nettet: http://www.ralph-brian.dk/kirkebog/kirkebog.html

Kirkebog for Vester Vandet sogn 1691-1731
C 103-1

Pag. 3


Fortegnelse paa de Fødde i Westervandet Sogn for An: 1691


Januariiy
d 11. Født Niels Fisher oc Mette Matzdatter ved Klitmøller Deris Daatter Zitzel baaret til Daaben d. 25 dito aff Kirsten, Christen… Jørgensens i ….: Faddere Unge Povel Endvoldsen i Agerholmgaard, Ole Christensen ved Møller, Maren Jens Tanderups, Inger Unge Michel Blachis. Oc gich Moderen i Kirche d. 1. Martii.
Dito Født Christen Krog oc Bodil Michelsdatter Deris Søn Christen, strax inddøbt: baaret til Kirche til Daabens forkyndelse d. 22 Jan: aff Maren Peder Krogs. Faddere Christen Svendsen, Christen Bagge, Christen Michelsen Blach, Inger Unge Michel Blachis, alle ved Møller. oc gich Moderen i Kirche d. 22 Febr:
d 17. dito om morgenen tilig Født Anders Christensen Langgaard oc Benned Erichsdatter Deris Datter Karen, baaret til Daaben d. 18 dito aff Gertru Christen Christensens. Faddere: Salomon Kløffborg, Jorn Peders Krog, Povel Olesens pige Maren Erichsdatter, Unge Christen Draxbech, pige Bodil Christensd. Oc gich Moderen i Kirche d. 15 Martii.
Pag. 4
Martiiy.
d 3 Ved Midnats tid født Lars Søffrensen oc Ane Lavsd i Aashøj Deris Daatter Else, baaret til Daaben d. 8 Dito aff Maren Jens Tanderups. Faddere: Christen Larsen i Agerholm, Peder Søffrensen i Scorupgaard, Maren Christen Larsens Datter i Agerholm, Jens Tanderups pige Ane Olesdatter. Oc gich Moderen i Kirche d. 13. April.
d 13. ad Afften Født Anders Christensen Brandi oc Maren Andersdatter ved Møller Deris Søn Jens, baaret til Daaben d. 15 dito aff Kirsten Peder Brandis. Faddere: Jens Christensen, Christen Michelsen Brandi, Morten Kløffborg, Ane Christen Scheghøjs. Oc gich Moderen i Kirche d. 3 Maj.
Aprilij.
d 2. ad Afften født Unge Christen Dragsbechs oc Birgitte Andersdatter deris 2 tvillinger der vere sc: den sidste død fød: den første som igein lever med naffn Anders bleff baaret til Daaben d. 5 dito aff Maren Povel Oluffsens. Faddere: Christen Olesen Dragsbech, Peder Broe, Jens Hundborg, Bodil Pedersdatter Søe. oc gich Moderen i Kirche d. 17. Maj.

Pag. 5
Majis.
d 18. ad Afften fødd Christen Michelsen Brandi oc Karen Andersdatter ved Møller Deris Datter Maren, baaret til Daaben d. 21 dito aff Kirsten Peder Brandis. Faddere: Anders Rasmusen, Niels Broe, Peder Kløffborg, Ane Anders Dragsbechs Datter, Ane Anders S…….kiers Datter: Alle ved Møller. Oc gich Moderen i Kirche d. 24 Jun:
Juniiy.
d 14 Om morgenen Født Anders Andersen oc Maren Christensdatter paa Sandodde Deris Søn Jens, baaret til Daaben d. 21 dito aff Maren Christensdatter Agerholm i Præstegaarden, Faddere: Povel Oluffsen ved Møller, Søffren Andersen hos Peder Bendixen, Christen Smed i Nors, Margrete Jens Westerholders. Chrisdentze … Hundborgs Festemøe. Oc gich Moderen i Kirche d. 26. Jili.
d 18. dito Født Christen Christensen oc Ane Christensdatter Østen til Præstegaarden Deris Søn Christen, inddøbt same Dag, baaret i Kirche til Daabens Forkyndelse d. 28 dito af Maren Christensdatter Agerholm. Faddere: Søffren Andersen hos Peder Bendixen, Peder Jensen aff Tisted, Iffver Christensen i Wang, Ane Christensdatter oc Ane Trulsdatter af Tisted. Oc gich Moderen i Kirche d. 26 Julii.

Pag. 6
Augustiis.
d 3. Født Søffren Vilsbil oc Maren Pedersdatter Deris Søn Peder, strax inddøbt, baaret i Kirche til Daabens Forkyndelse d. 9 dito aff Maren Christensdatter Agerholm. Faddere: Niels Povelsen i Nors, Søffren Fuglesang ibidem, Ove hos Christen Steentofft, Margrete Jens Westerholders, Beritte Peder Sørensens i Scorupgaard. Oc gich Moderen i Kirche d. 13 xbri.
Octobr.
d 22. ved Midnatstid Født Anders Rasmusen oc Maren Christensd ved Møller deris datter Kirsten, baaret til Daaben d. 25. dito aff Maren Christensd. Faddere: Poul Oles. Jens Broe, Morten Broe, Britte Broe, ……..
d 24. klochen 9 om afftenen fødd Salmon Kløffborg oc Kirsten Nielsd Deris Daatter Maren, baaret til Daaben d. 29 ejusd. aff Maren Madtz Møllers: Faddere: Povel Oluffsen, Christen Bagge, Christen Kløffborg, Dorethe Christensdatter Kløffborg, Johanna Andersdatter Frost. Moderen i Kirche d. 6. Decembr.
d 26. ved Midnatstid fødd Niels Matzen oc Maren Nielsdatter ved Møller, Deris Søn Jens, baaret til Daaben d. 29 dito aff Maren Anders Oddes. Faddere: Jens Bertelsen i Blegehule, Christen Jensen ved Møller, Anders Fuglesang, Ane Pedersdatter ved Møller. Gich Moderen i Kirche d. 6. Decembr.

Pag. 7
d 8. Novembr. om afftenen ved 7 slet fødd Christen Larsen oc Maren Madtzdatter i Agerholm Deris Daatter Ane, baaret til Daaben d 11 dito aff Maren Christensdatter Agerholm, Faddere: Jens Frost i Agerholm, Anders Jensen ibidem, Bertel Povels ibidem, Ane Christen Christens ibidem. Kirsten Larsdatter ved Møller. Moderen i Kirche - d 27. Decemb.
d 24 Novemb. ved middags tid fødd Bertel Andersen oc Karen Nielsdatter paa Sandodde Deris Søn Christen, baaret til Daaben d 29 ejusdem aff Maren Anders Oddes: Faddere: Anders Varmbach, Niels Broe, Madtz Michels Jegin, Karen Christen Steentofftis, Johanna Andersdatter Frost. Moderen i Kirche d 1 Jan.
d 2. Nobr strax effter Midnat fødd Christen Christens Odde oc Gertru Nielsdatter ved Møller Deris Søn Niels, baaret til Daaben d 6. dito aff Maren Niels Henrichsens i Hansted Mølle, Faddere: Jens Christens, Morten Broe, Lars Andersen Warmbach, Karen Nielsdatter af Hansted, Bodil Pedersdatter Søe. Moderen i Kirche d 11. Febr. 92.

Pag. 8
d 2. Dec: om Afftenen fødd Anders Madtzen oc Margrete Jensdatter i Agerholm Deris Søn Christen, baaret til Daaben d 9. dito aff Maren Christensdatter Agerholm. Faddere: Thomas Pedersen i Vandet, Jens Povelsen Dalgaard, Christen Larsen Krog i Agerholm, Ane Unge Povel Endvoldsens i Agerholmgaard, Ane Christen Christensens i Agerholm. Moderen i Kirche den 17. Jan. 92.
d. 25. dito om natten fødd Thomas Pedersen oc Else Christensdatter i Vandet Deris Søn Niels, baaret til Daaben d 1 Januarii 92 af 1de Lars Christensen i Tøffting. Faddere, Søfren Andersen hos Peder Bendixen, Peder Tverborg, Anders Jensen i Fuglesang, Karen Christen Steentoffts, Else Michelsdatter aff Hillerslev Sogn. Moderen i Kirche d 7. Febr. 92.

Anno 1692
d 18. Januarii om morgenen klochen 5 fødd Sigeniur Michel Langballe oc Ane Mariche paa Nebel Deris lille Søn Jørgen, baaret til Daaben d 20 dito, aff Bodil Hr. Anders Lyngbyes; Faddere Peder Bendixen, Hans Carsten Langballe, Karen ….datter hos H. Anders i Nors, Maren Agerholm i Præstegaarden. Moderen i Kirche d 6. Martii.
d 28. dito om morgenen klochen 5 fødd Christen Krog oc Bodil Michelsdatter ved Møller Deris Datter Inger, baaret til Daaben d 31 ejusdem

Pag. 9
aff Maren Peder Krogs: Faddere, Christen Svendsen, Christen Michelsen Blach, Inger Unge Michel Blachs, Helvig Pedersd. gich Moderen i Kirche d 13 Martii.
d 3 [eller 9 !!!] Febr. om afftenen ved 8 slet fødd Salomon Frost oc Dorethe Pedersdatter ved Blegehule Deris Datter Dorethe, baaret til Daaben d 7 dito aff Maren Madtz Møllers; Faddere: Jens Bertelsen, Christen Pedersen tienendis hos Peder Christens i ….., Maren Erichsdatter hos Povel Oles ved Møller, Maren Andersdatter Frost, Ane Pedersdatter Frost i Vandet. Moderen i Kirche 28 Martii.
d 4 dito en stund effter middag fødd Christen Jensen oc Karen Nielsdatter ved Møller Deris Datter Ane, baaret til Daaben d 7 dito aff Maren Anders Dragsbechs; Faddere: Michel Jeg…, Christen ved Aalkisten, Maren Niels ???, Kirsten Lauritsdatter Krog, Ane Bertelsdatter hos Thomas Steentofft. Oc gich Moderen Kirche d 20. Martii.
d 16. April om morgenen fød Peder Søffrensen oc Birthe Søffrensdatter i Scorupgaard Deris Søn Christen, baaret til Daaben d 24 dito aff Maren Christensdatter Agerholm. Faddere: Jens Christensen i Holder, Søffren Pedersen i Vilsbil, Tøger Sørensen i Voring, Karen Christen Steentoffts, Maren Jens Scorups. Moderen i Kirche d 5 Junii.

Pag. 10
d 19. April fød Povel Mouritzen oc Ane Niels datter i Strubersig Deris Søn Thomas baaret til Daaben d 24 dito aff Mariche Michelsdatter Langballe. Faddere: Niels Mouritzen i Nors, Jens Jensen ibidem, Anders Jensen tienendis p Nebel; Mette Christen Andersens i Nors, Kirsten Christensdatter tienendis paa Nebel. gich Moderen i Kirche d 29 Maj.
d 6. Maj om morgenen strax effter solens opgang fødd Peder Andersen Broe oc Maren Nielsdatter ved Møller Deris Søn Peder, baaret til Daaben d 8 dito af Maren Madz Mølls. Faddere= Anders Olesen Dragsbech, Anders Rasmusen, Niels Andersen Broe, Maren Povel Olesens, Dorethe Niels Schinderups alle ved Møller. Gich Moderen i Kirche d 12 Junii.
Vidi 11 Julii 1692. visitardo Waederser.
d 16. Septembr. klochen 10 formiddag fødd Morten Pedersen oc Helvig Nielsd. Bagge ved Møller Deris Søn Bertel baaret til Daaben d 18 dito af Maren Matz Møllers: Faddere Christen Bagge, Jens Peders Krog, Christen Kløffborg hos gl. Michel Blach, Inger Unge Michel Blachis, Johanna Andersd Frost. Oc gich Moderen i Kirche d 30. Octobr.
d 26. dito om morgenen ved 4 slet fødd Jens Andersen oc Mette Christensdatter i Øster Steentofft Deris Søn Anders baaret til Daaben d 29 ejusd. aff Maren Agerholm i Præstegaarden;
[side 11 og 12 mangler!]

Pag. 13
1693
[nogle utydelige faddere angivet øverst på siden !!!]
d 23 April om natten bleff Jens Christensen oc Ingebor Christensdatter ved Møller født et dødt Drengebarn. gich Moderen i Kirche d 18 Jun:
d 3. 7br. fødd unge Christen Dragsbech oc Beritte Broe Deris datter Ane Marie, baaret til Daaben d 6. dito af Maren Poul Olesens: Faddere: gle Christen Dragsb. Anders Dragsbech, Peder Broe, Ane Christen Andersens. Cristenze Jens Hundborgs. gich Moderen i Kirche d. 15 Oct.
d 5. 7br. fød Anders Langgaard oc Benned Erichsd ved Møller Deris Barn Lisbeth baaret til Daaben d 10. dito af Gertru Christen Christensen Oddes. Faddere: Christen Anders Odde eller Schegshøj, Salomon Kløffborg, Peder Kløffborg; Maren Erichsd. Ane Jensd. Moderen i Kirche 6. uge ….
d 6. 9br. fødd Christen Christensen oc Maren Andersd Frost ved Møller Deris Barn Anders; baaret til Daaben d 12. dito af Mariche Søren Andersens p. Nebel. Faddere: Povl Dragsbech, Niels Anders, Anders Madtzen Møller, Maren Povlsd Dragsbech, Maren Madtzd Møller. Moderen i Kirche d 17. 10br.

Pag. 14
d 22. Nov. fødd Bertel Andersen oc Karen ved Sandodde Deris Søn Christen, baaret til Daaben d 26. dito af Maren Anders Oddes. Faddere
Dito fødd Niels Andersen Broe oc Kirsten Lauritzd ved Møller Deris Søn Anders, for sin svaghed skyld strax inddøbt af Jordemoderen Karen Christen Steentoffts. Vidner til Daaben forud Foreldrene self vare Inger Sl. Poel Blachis, Kirsten Peder Brandis, oc Ane Lauritzdatter Krog. gih Moderen i Kirche d 31. Dece.
NB. Faddere til forige Barn sc: Bertel Andersen vare Michel Madtzen Jegin, Christen Anders Varmba. Lauritz Andersen Varmbach. Karen Andersd. Inger Michelsd, alle p Sandodde. Mod. i Kirche d 7.
3 [meget, meget utydeligt !!!] Dec: fødd Salomon Kløfborg oc Kirsten Nielsd ved Møller Deris Barn Kirsten, baaret til Daaben d 10. dito af Maren Madz Møllers. Faddere: Christen Nielss, Morten Kløfborg, Peder Kløfborg, Helvig Morten Pedersens. Dorethe Christensd Drags. Gich Moderen i Kirche d 22. Jan.

Anno 1694
13. Febr. fødd Sl. Hans Sørensen oc Ane Lauritzd Deris Søn Hans, baaret til Daaben d 18. ejusd. S var Dom. Esto mihi, af Maren Christensd Agerholm. Faddere: Peder Sørenss …, Peder Matzen i P…gaard, H… Christens i Tanderup. Ane Christen Christensens øster Præstegrd oc Ane Olesdatter i Tanderup. gich Moderen i Kirche d 6. uger efter.

Pag. 15
d 24. dito noget for midnat fød Jens Hundborg oc Chrisdentze Andersd deris Søn Anders: Baaret til Daaben d 28 ejusdem af Beritte unge Christen Drasbechs: Faddere Povl Olesen, Peder Broe, Morten Broe; Maren Anders Oddes, Dorethe Christensd Drasbech. Mod. i Kirh. 6 ug efter.
d 30. Martii om morgenen tilig fød Unge Michel Blach oc Inger Krog deris Datter Bodil, baaret til Daaben d 1. April af Maren Madz Møllers. Faddere Christen Svendss, Christen Bage, Joen Pederss Krog, Bodil Christen Krogs, Ane Jensdatter. Moderen i Kirche 6 ug efter.
d 6. Aug. fød Salmon [Bierggaard !!!] og Kirsten Christensdatter deris Søn Christen, baaret til Daaben d 8 dito af Ane Christen Christensens. Faddere: Jens Frost, B… Povelsen, Ole Salmonsen, Maren Christen Smeds Datter oc Mette Jens Povelsens Datter. Moderen i Kirche 6 ug efter.
d 25. Aug. om afftenen en stund for Solens nedgang fødd Anders Jensen og Maren Pedersdatter i Fuglsang Deris Datter Karen inddøbt Dagen der effter f sin svaghed skyld, baaret i Kirche til Daabens forkyndelse d … …… Karen Christen Steentoffts, Faddere Peder …. …. Lauritz Christensen i Schinderup, Christen … … … Inger Peder Christensens af Østervandet, Ane Frost i Vestervandet. Moderen i Kirche 6 uger efter.

Pag. 16
d. 28. ejusdem 3 stund effter middag fødd Christen Krog oc Bodil Michelsdatter ved Møller Deris Datter Ane, baaret til Daaben d. 2. 7br. af Maren Peder Krogs. Faddere: Christen Svends, Salman Kløffborg, Christen Michels Blach; Inger unge Michel Blachis, Helvig Pedersdatter Krog, alle ved Møller. Moderen i Kirche 6 ug eff.
d. 6. 7br. ved midnats tid fød Anders Rasmusen og Maren Christensd ved Møller Deris Søn Anders baaret til Daaben d. 9 Septembr. af Else Christen Olesens. Faddere: Povl Olesen, Unge Christen Dragsbech, Ole Peders Dragsbech, Maren Povlsdatter Dragsbech, Maren Rasmusdatter. Alle ved Møller. Moderen i Kirche 6 ug effter.
d. 22. Novembr: om morgenen 2 stund for Dag fødd Peder Sørensen oc hans Hustru Beritte Sørensdatter i Scorupgaard Deris Søn Jens, baaret til Daaben d. 25. ejusd. af Præstens Hustru Maren Christensdatter Agerholm, Faddere: Hans Casten Langballe, Terkild Søfrensen i Voring, Søfren Vilsbil, Margrete Jens Holders oc Ane Olufsdatter i Tanderup. Mod. i Kirche 6 ug defter.

Ann: 1695
d. 25. Januarii fød Christen Christensen Odde och Gertrud Nielsdatter ved Møller deris datter Maren, baaret til daaben d. 2. Febr. af Maren Matz Møllers. Faddere Jens Christensen, Christen Frost, Beritte Christen Dragsbechs, Bodil Pedersd. Søe. Alle ved Møller. Moderen i Kirche d. 17. Martii.

Pag. 17
d. 5. Feb. om morgenen effter midnat fødd Christen Michelsen Brandi oc Karen Andersdatter ved Møller Deris Søn Peder, baaret til Daaben d 10. ejusd. af Maren Anders Rasmusens: Faddere: Povl Andersen, Peder oc Anders Nielsen Schinderup. Maren Povelsdatter Drasbech, Dorethe Christensd Drasbech. Moderen i Kirche 6 ug effter.
d. 20. Febr. mellem 9 oc ti om natten fød Christen Christensen oc Ane Christensd i Agerholm Deris Søn Matz, baaret til Daaben d. 24 dito af Præstens Hustru Maren Christensd Agerholm. Faddere: Jens Povlsen, Jens Frost, Niels Jenss tienendis i Præstegaard. Kirsten Salman Bierggaards, Mette Jensd Dalgaard, alle i Agerholm; Moderen i Kirche 6 ugg efter.
d. 25. dito ved 9 eller 10 formiddag fødd Christen Schegshøj oc Ane Lauritzd. ved Møller Deris Datter Ane, baaret til Daaben d. 3. Martii af Beritte unge Christen Drasbechs. Faddere: Poul Olesen, Anders Odde, Morten Broe, Chrisdentze Jens Hundborgs, Bodil Pedersd. Søe; Alle ved Møller. Mod. i Kirche 6 ug e.
d. 18. April 2 stund efter Solens nedgang fødd Niels Madtzen S….ger oc Maren Nielsdatter ved Møller Deris Datter Zizel baaret til Daaben d. 21. dito af Maren Anders Drasbechs. Faddere: Christen Jenss i Slet, Madz Michelss…, Maren Erihsd hos Anders Landgaard ved Møller, oc Mette Jensdatter Dalgaard. Moderen i Kirche d 2. Juni nestefter.

Pag. 18
d. 5. Julii om afftenen ved 7 slett fød Anders Odde oc Maren Christensd p Sandodde Deris Datter Karen: Baaret til Daaben d. 10 dito af Præstens Hustrue Maren Agerholm: Moderen i Kirche d 11. Aug. Faddere: Lars Nielsen H….dal i Tanderup, Anders Christenss, Christen Christensen, Margrete Jens Holders, Ane Christen Andersens ved Møller.
d. 20. Aug. om afftenen fødd Peder Nielsen Hillerslef oc Ane Andersd Drasbech Effter Deris forlovelse for brylluppet Deris Søn Ole; baaret til Daaben d. 25. dito af Kirsten Christensdatter Agerholm. Faddere: Anders Olesen Drasbech, Peder Nielss Schinderup, Ole Christensen Drasbech, Maren Christen Frostes, Maren Andersd Drasbech, Maren Povlsdatter Drasbech. Alle ved Møller. Moderen i Kirche d. 29. Septembr.
d. 27. dito ved middags tid fød Niels Broe oc Kirsten Krog ved Møller Deris Døefødde Drenge Barn. Moderen i Kirche d. 13. Octob. nest efter.
d. 19. Septembr. ved midnats tid fødd Salmon Frost oc Dorethe Pedersdatter Deris Søn Peder, baaret til Daaben d. 22. dito af Maren Christen Stentofts, Faddere: Jens Bertelss ved Blegehule, Christen Christensen Frost ved Møller, Anders Bertels til … Ste…, Ane Pedersd … Christen Vilsbøls, Karen Jensd Blegehule. Moderen i Kirche d. 3. 9br.
d. 17. Septembr. om morgenen klochen 5 fød Christen Krog oc Boedil Michelsd. Blach ved Møller Deris Datter Else, baaret til Daaben d. 22. dito

Pag. 19
af Inger Unge Michel Blachis, Faddere: Christensen Bage, Christen Michels Blach, Voldborg Christen Svendsens, Helvig Pedersd Krog. Moderen i Kirche d. 27. octobr.
d. 17. Octob. ved midnats tid fød Morten Pedersen oc Helvig Nielsd ved Møller Deris Søn Christen, baaret til Daaben d. 20. dito af Maren Peder Krogs: Faddere, Christen Nielsen Bage, Salmon Christensen Kløfborg, Anders Madtzen Møller, Maren Christen Frostis og Helvig Pedersdatter Krog. - Moderen i Kirche 6 ug effter.
d. 6. Nov. ved 11. slet formiddag fødd Unge Christen Drasbech oc Beritte Andersd. Broe ved Møller Deris Søn Peder, baaret til Daaben d. 10. dito af Else Christen Olesens, Faddere: Povl Olesen, Ped. Ands Broe, Morten Broe; Chrisdentze Jens Hundborgs, Ane Peder Frøkiers. Moderen i Kirche 6 ug effter.
Fødde f. A. 95. = 12

Anno 1696
d. 6. Febr: en Torsdag om morgenen klochen 4 fød Sognepræst Hr. Peder Roelssen oc Maren Christensd Agerholm Deris Søn Christen, baaret til Daaben d. 12. dito af Ane Maria Hr. Christens i Hundstrup. Faddere: Mag. Ole B… i …, Michel Langballe p Nebbel, Peder Bendixen i Vandet, Lauritz Pedersen … …, oc Margrete Hr. Olufs i Hillersleff.

Pag. 20
Moderen i Kirche d. 22. Martii.
d. 10. Mart: 2 stund effter Solens opgang fød Anders Christensen Langgaard och Benned Erichsd. Deris Søn Erich; baaret til Daaben d. 15. dito af Beritte Unge Christen Drasbechs: Faddere: Jens Christensen ved Havet, Ole Christensen, Salmon Kløffborg; Helvig Pedersdatter Krog, Maren Erichsdatter til unge Michel Blachs. Moderen i Kirche d. 19. April.
d. 5 April i dagningen fød Christen Sørens: … och Zitzel Christensd. Dr. Datter Maren, baaret til Daab. d. 9 dito s. var Skiertorsdag af Ane Christen Christensens østen Præstegrd. Faddere: Christen Frandtzen i Hinning, Niels Andersen i Leerhøy, Christen Bierggrds egen Dreng Christen Christensen; Christen Frantzens Datter Maren oc Hr … pige Maren Christensd. Moderen i Kirche d. 10. Maj.
d. 10. April strax efter Solens opgang fød Peder Jensen Frøkier och Ane Christensd Drasbech en Søn Jens; baaret til Daaben d. 14 dito af Maren Anders Rasmusens ved Møller. Faddere: Stor Niels Skinderup ved Møller, Anders Fuglsang i Vandet, Niels Frøkier hos Ped Bendixen i Vandet; Dorethe Christensd Drasbech, Maren Povlsd Drasbech. Moderen i Kirche d. 17 Maj.
d. 13. dito om afften kloch. 7. fød Morten Broe oc Bodil Christensd ved Møller deris datter Ane, for sin svaghed døbt Dagen der effter her i Præstegaarden. baaret i Kirche til

Pag. 21
Daabens F. kyndelse d. 19. dito af Beritte Unge Christen Drasbechs. Faddere: Christen Schegshøy ved Møller, Povl Andersen ibidem, Clemmed Christensen af Torup; Chrisdentze Jens Hundborgs och Maren Andersd hos Morten Broe. Moderen i Kirche d. 24. Maj.
d. 23 Maj klochen 4 om morgenen fød Christen Frost og Maren Andersd deris Sønn Christen; baaret til Daaben d. 1. Jun. af Prestens Hustru Maren Christensd. Faddere: Peder Bendixen, Povl Olesen Drasbech, Anders Nielsen i H... Johanna Andersd Frost. Maren Povlsd Drasbech. Moderen i Kirche 6 uger efter.
d. 14. Jun. om morgen. kloch. 6 fødd Degnen Jens Daniels. oc Karen Svendsd. ds Søn Svend, strax hiemdøbt same Dag. baaret til Kirche til Daabens f. kyndels. d. 21. Jun. af Prestens hustru Maren Agerholm. Faddere Peder Bendixen, Hans Casten af Nebbel … Tanderup. Beritte ung Christen Drasbechs. Dorethe Christensd Drasbech. Moderen i Kirche 6 uger efter.
d. 5. Aug. om afftenen kloch. 9. fød Anders Fuglsang oc Maren Pedersd deris Datter Beritte baaret til Daaben d. 9 dito af Præstens hustru Maren Agerholm. Fadderne: Lars Christens i Schinderup, Søren Jensen af Nors, Christen Pedersen af Schinderup; Inger Peder Christensens af Østervandet: Else Christensd af Vester Vandet. Mod. i Kirche d. 13 7br.
d. 16. Aug. nogit of middag fød Anders Jensen och Ane Mariche Christensd Deris Datter Gedshen baaret til Daaben same Dag af Karen Christen Stentoffts. Faddere: Christen oc Bertel Povlsønner af Agerholmgaard og Christen Christens Smed. Maren Jens Povlsens. Mette Jensdatter Dalgaard. Moderen i Kirche d. 29. Septembr.

Pag. 22
d. 19 Aug. klochen 3 eftermiddag fød Salman Kløfborg och Kirsten Nielsdatter deris Søn Christen, baaret til Daaben d. 23. dito af Maren Madtz Møllers. Faddere Povl Olesen Drasbech. Christen Nielsen Bage, Ole Christensen. Inger unge Michel Blachis. Ane Pedersdatter Drasbech. Moderen i Kirche d. 29. Septembr.
d. 21. Novemb. fød Povl Mouritzen och Ane Nielsd i Strubersig Deris Datter Kirsten; inddøbt Dagen der efter for sin svaghed shyld; baaret til Kirche til Daabens forkyndelse d. 29. dito af Susanna Christensd i Præstegrd. Faddere: Niels Mouritzen og Christen Mouritzen af Nors, Anders Lauritzen hos Michel Langballe, Beritte Peder Scorup, og Kirsten Christen Cabestofftis. Moderen i Kirche 6 ug efter.
d. 29. Novemb. fød Christen Varmbach og Else Terkildsdatter paa Sandodde Deris Søn Gravers; baaret til Daaben d. 6. Decemb. af Maren Anders Oddes: Faddere Anders Christensen Varmbach, Bolle Niels ved Møller, Christen Povlsen Blach ibidem; Ane Christen Vilsbils og Barbra Johansd. af Nystrup; Moderen i Kirche 6 uger efter.
S: 12.

Pag. 23
Anno 1697
d. 3. Januarii Klochen 2 eftermiddag som var en Søndag fød Sognepræsten Hr. Peder Roelssen och hans hustru Maren Christensd deris Søn Roel, baaret til Daaben Dagen efter som var d. 4. dito af Ane Mariche Michel Langballes; Faddere: Peder Bendixen, Povl Olesen, Melchior Christensen Agerholm og Maren Povlsdatter Drasbech. Moderen i Kirche d. 21 Febr.
d. 13. ejusd. nogit over midnat fød Christen Schegshøj og Ane Lauritzdatter deris Søn Lauritz; baaret til Daaben d. 17. dito af Beritte Unge Christen Drasbechs, Faddere Niels Christens Møller, Michel Christensen Blach, Jørn Peders Krog. Maren Anders Oddes, og Karen Pedersd Søe. Moderen i Kirche 6 uger efter.
d. 13. Febr. kort f midnat fød Christen Christensen øster Præstegaard og hans hustru Ane Christensd Deris Dødfødde Datter. Moderen i Kirche d. 28. Mart.
d. 15. Mart. Klochen 10 formiddag fød Jens Hundborg och Cresdense Andersd ved Møller Deris Datter Maren; baaret til Daaben d. 20 ejusd. af Beritte unge Christen Drasbechs: Faddere Povl Olesen, Anders Odde, Niels Broe; Maren Peder Broes, Bodil Morten Broes. Moderen i Kircke d. 2. Maj.

Pag. 24.
d. 18. Mart. om afftenen en stund efter Solens nedgang fød Niels Pedersen og Kirsten Andersd ved Møller Deris Søn Anders, den anden med det nafn, baaret til Daaben d. 20. ejusd. af Inger unge Michel Blachis. Faddere, Povl Andersen, Ole Povlsen Drasbech, Ole Christensen Drasbech; Dorethe Nielsdatter og Maren Pedersdatter Drasbech. Mod. i Kirche d. 25. Apr.
d. 21. Mart. strax efter midnat fød Thomas Pedersen og Else Christensd Deris Datter Helvig; baaret til Daaben d. 24. dito af Karen Christen Stentofftis; Faddere Peder Tverborg, Thomas Christensen i Vandet; Maren Anders Fuglsangs, og Ane Peder Frøkiers. Moderen i Kirche 6. uger efter.
d. 27. Apr. fød Christ. Brandi Søn Ole, baaret til Daaben d. 29. dito af Kirsten Niels Skreders. Faddere Ped Brandi, Povl Ands. Ped Nielsen, Ane Andersd. Ane Pedersd. Mod. i Kirche 6 uger efter.
d. 16. Jun. mellem 4 og 5 eftermiddag fød Bertel Povlsen og Karen Jensd i Agerholmgaard Deris Datter Inger; baaret til Daaben d. 20. dito af Susanna Christensd Agerh. Faddere vare: Jens Povlsen, Christen Povlsen, Ole Povlsen; Ane Christen Christensens og Ane Mariche Anders Jensens, alle i Agerholm. Moderen i Kirche 6 uger efter.

Pag. 25
d. 21. Jun. om morgenen Ved Solens opg. fød Christ Cabestoft og hs hustruis Kirsten Pedersd Deris Dødfødde pige barn. Moderen i Kirche 6 uger efter.
d. 10. Jul. om Aftenen kloch. 8. fød Niels Anders Broe oc Maren Larsd Deris lille Søn Anders, baaret til Daaben d. 13. dito af Christentze Jens Hundborgs. Faddere: Peder Broe, Anders Rasmusen, Morten Broe. Beritte unge Christen Drasbechs og Maren Larsd hos Matz Møller. Moderen i Kirche d. 22. Aug.
d. 31. Aug. 2 stund efter middag fød Degnen Jens Danielsen og hs hustru Karen Svendsd Deris Søn Svend, den anden med det nafn, baaret til Daaben d. 5. 7br. af Præstens hustru Maren Christensd. Faddere: Povl og Christen Olesønner Drasbech, Anders Madtzen Møller. Susanna Christensd i Præstegaarden og Margrete Jens Holders. Moderen i Kirche nær 7 uger efter barne fødselen.
d. 14. 7br. ved midnats tid fød Anders Rasmusen og Maren Christensdatter ved Møller Deris Søn Christen, baaret til Daaben d. 19 dito af Maren Christen Frostis. Faddere: gamle Christen Drasbech, Morten Broe, Ole Povlsen Drasbech; Maren Povl Olesens, Helle Christensdatter Drasbech. Moderen i Kirche d. 31. Octobr.
d. 25. Octobr. Ved middags tid fød Anders Andersen Odde og Maren Christensd p Sandodde Deris Søn

Pag. 26
Christen, baaret til daaben d. 31. dito af Margrete Jens Holders. Faddere: Povl Olesen Drasbech, Anders Christensen af Nors, Christen Christensen Stentofft. Ane Peder [Odtesøns !!!] af Siøring Sogn, Maren Povlsdatter Drasbech, Moderen i Kirche d. 5. Decembr.
d. 27. Nov. fød Morten Broe og Bodil Christensd. ved Møller deris datter Ellen, baaret til Daaben d. 5. Decembr. af Inger unge Michel Blachis: Faddere: Unge Christen Drasbech, Jens Hundborg, Anders Rasmusen; Maren Peder Broes, Ane Christensdatter af … Moderen i Kirche d. 23. Jan. 98.
d. 26. 10br. fød unge Christen Drasbech og Beritte Broe deris døefødde drengebarn.
s. 15 fødde.
Anno 1698
d. 1. Januarii fød Peder Nielsen og Ane Andersdatter Drasbech ved Møller deris døefødde barn.
d. 20. Febr. en stund for midnat fød Christen Christensen Odde og Gertru Nielsd. ved Møller deris Søn Lars; baaret til daaben d. 23. dito af Maren Madz Møllers: Faddere. Christen Bage. Christen Frost, Peder Hassing, Ane Christen Schegshøjs. Alle ved Møller. Moderen i Kirche.
d. 7. Mart: 2 stund for middag fød Peder Jens Frøkier og Ane Christensd. Drasbech deris Søn Jens, den anden med det nafn, same Dag hiemdøbt for sin

Pag. 27
svaghed shyld; baaret til Kirche til Daabens forkyndelse d. 13 dito af Maren Anders Rasmussens ved Møller; Faddere: Christen Olesen Drasbech, Thomas Christensen i Vandet, Anders Jenssen Frøkier, Maren Anders Fuglsangs, og Dorethe Christensd. Drasbech. Moderen i Kirche 6 ug efter.
d. 17. [muligvis d. 11. !!!] April ved 9 slet formiddag fød Christen Krog og Bodil Michelsd. ved Møller deris Søn Michel, strax inddøbt af jordemoderen for sin svaghed shyld; baaret til Kirche til daabens forkyndelse d. 18. dito af Maren Peder Krogs: Faddere: Salmand Kløfborg, Christen Christensen Blach, Christen Michelsen Blach, Voldborg Christen Svendsens, Ane Pedersdatter Krog. Mod. i K. 6 ug.
d. 21. dito fød Anders Langgaard og Benned Eriksd. ved Møller deris Søn Niels, baaret til daaben d. 22. dito, af Gertrue Christen Oddes; Faddere, Christen Schegshøj, lille Christen Michelsen Blach, Christen Pedersen Krog, og Maren Erichsdatter, alle ved Møller. Moderen i Kirche 6 ug efter.

Pag. 28
d. 20. Jun. om morgenen i Dagningen fød Christen Cabestoft og Kirsten Pedersd: Deris Datter Maren, same Dag hiemdøbt f. sin svaghed shyld. Baaret til Kirche til Daabens f. kyndelse Søndag efter af Beritte Peder … Faddere: Christen Smed oc …, Christen Søren Peds. …, Maren Christensd. og Maren Pedersd.
d. 18. Jun. nogit for midnat fød Jens Hundborg og Christentze Andd. ved Møller deris Søn Jens baaret til Daaben d. 24 Dito af Beritte Unge Christen Drasbechs. Faddere, Anders Odde, Salman Kløfborg, Morten Broe, Sophia Rasmusd. og Maren Rasmusd. Alle ved Møller. Moderen i Kirche 6 ug efter.
d. 25. Jun. ved middags tid fød Christen Andersen og Else Terkildsd. p. Sandodde deris Datter Maren, baaret til Daaben dagen efter som var d. 26. dito af Maren Peder Krogs; Faddere Anders Christens Varmbach, Peder Enevoldsen, Ellen Andersd. Varmbach, Ellen Povlsdatter Blach. alle ved Møller. Moderen i Kirche 6 ug efter.
d. 27. Aug. En løverdag om aftenen en half stund f. Solens nedgang fød Sogne Præstens H. Peder Roelfsens og hs hustrues Maren Christensd. deris Datter Ane, baaret til Daaben d. 2. Septembr. af Ane Lundgrd H. Anders Lyngbyes. Faddere H. Christen Pedersen i Hundstrup, H. Oluf Michelsen i Hillerslef; Studiofus Jens Langballe. Maren Povl Olesens ved Møller og Ingeborre Christensd. Agerholm. Moderen i Kirche 7 ug efter.

Pag. 29
d. 2. Septembr. om natten klochen 11 fød Niels Broe og Maren Larsd. ved Møller Deris Søn Lauritz; baaret til Daaben d. 4. dito af Beritte unge Christen Drasbechs; Faddere: Peder Broe, Morten Broe, Povl Andersen, Helvig Morten Pedersens, og Ane Larsd. hos Povl Olesen alle ved Møller. Moderen i Kirche 6 ug efter.
d. 3. Decembr. om natten noget efter midnat fød Christen Frost og Maren Andersd. ved Møller Deris Datter Kirsten; baaret til Daaben d. 7. dito af Johanne Niels Andersens af H… Faddere: Peder Bendixen, Povl Olesen, Anders Matzen Møller, Helvig Morten Pedersens, Dorethe Christensd. Drasbech; Moderen i Kirche d. 22. Jan.
s: 11.


Anno 1699
d. 5. Januarii om natten nogit for midnat fød Peder Nielsen og Ane Andersd. Drasbech ved Møller Deris Datter Inger, baaret til Daaben d. 8. dito af Margrete Jens Holders. Faddere: Christen Stentoft. Ole Povls Drasbech, Ole Peders Drasbech, Karen Christen Brandis, Helle Andersd. Drasbech. Moderen i Kirche d. 19. Febr.

Pag. 30
d. 28. Febr. tilig om morgenen nogit ef. midnat født Christen Christensen og Ane Christensd. østen Præstegrd Deris Søn Christen d. anden med det nafn, baaret til Daaben Dagen efter d. var d. 1. Mart: af Præstens hustrue Maren Christensd. Faddere: Jens Povlsen, Jens Frost, Ole Povlsen, Kirsten Niels Bierggrd. oc hendis tienistis pige Maren Michelsd. alle af Agerholm. Moderen i Kirche 6 uger efter.
d. 26. April 2 stund efter Solens nedgang fød Anders Fuglsang og Maren Pedersd. deris Datter Maren; baaret til Daaben d. 30. dito af Præstens Hustrue Maren Christensdatter. Faddere: Lars Christens: i Schinderup, Søfren Jens: Fuglsang i Nors, Ane Søfren Larsens i Vilsbil, Maren oc Bodil Thomasdøttre i Vandet. Moderen i Kirche d. 11. Jan.
d. 16. Maj. Klochen 8 for middag fød Anders Jensen og Mariche Christensd. i Aashøj Deris Datter Gedshe, den anden med det nafn. Baaret til Daaben d. 18. dito af Ane Christen Christensens: Faddere: Anders Matzen i Agerholm, Anders Jensen Frøkier, Henrich Christensen hos Lars Tanderup. Engel Christensd. af Nystrup. Maren Nielsd. i Vandet. Moderen i Kirche d. 25. Jun.
d. 23. Maj om morgenen klochen 2. fød Christen Andersen Varmbach og Else Terkildsd. p. Sandodde Deris Daatter Marie, den anden med det nafn; baaret til Daaben d. 26. dito af Ane Morten Kløfborgs: Faddere: Anders Varmbach p. Sandodde, Peder Terkilds. ved Møller, Kirsten Terkilsd. ibide. Ellen Andersd. Varmbach. Moderen i Kirche d. 8. Julii.

Pag. 31
d. 28. Maji. om aftenen lidt f. Solens nedgang fød Christen Christens. Stentoft og Karen Jensd. Deris Søn Christen, baaret til Daaben d. 4 Jun: af Susanna Christensd. Agerholm. Faddere: Povl Olesen, Anders Christensen af Nors, Bertel Jensen ved Blegehule, Margrete Jens Holders og Dorethe Christensd. af Nors. Moderen i Kirke 6 ug efter.
d. 26. Junii om morgenen tilig fød Søfren Pedersen og Maren Pedersd. i Sønder [Visbil !!!] Deris Datter Kirsten; baaret til Daaben d. 29. dito af Margrete Jens Holders, Faddere: Bertel Høj i Nors, Søfren Fuglsang ibidem, And. Fuglsang i Vestervandet. Karen Pedersd. Moderen i Kirche d.

27. Aug.
d. 20. Julii 1 stund for middag fød Christen Cabestoftis og Ane Jensd. Deris Søn Jens, baaret til Daaben d. 23. dito af Præstens hustrue Maren Christensd. Faddere: Peder Horup, Niels Jens. i Rher, Anders Frøkier, Kirsten Bierggrd, Else Matzd. Moderen i Kirche d. 3. Septembr.
d. 6. Aug. om morgenen noget for Solens opgang fød Bertel Povlsen og Karen Jensd. i Agerholmgaard deris Datter Zitzel, Baaret til Daaben Dagen efter af Ane Christen Christensen i Agerholm. Faddere: Jens Povlsen, Christen Povlsen, Ane Sl: Stor Povl Endvoldsens, og Ane Pedersd. Drasbech ved Møller. Mod. i Kirche 6. ug efter.

Pag. 32
d. 1. Septembr. en stund for midnat fød Unge Christen Drasbech og Beritte Broe deris Søn Niels; baaret til Daaben d. 6. dito af Susanne Christensd. Agerholm. Faddere: Povl Drasbech, Jens Broe, Ole Christens. Drasbech; Ane Pedersdatter, Dorethe Christensd. Moderen i kirche 6 uger efter.
d. 7. Sept. ved midnats tid fød Anders Odde og Maren Christensd. p. Sandodde deris Søn Niels, strax hiemmedøbt for sin svaghed shyld af Jordemoderen Karen Sl. Christen Stentoftis: Baaret til Kirche Dagen efter nemlig d. 8. sept: til Daabens forkyndelse af Margrete Jens Holders; Faddere: Christen Smed i Nors, Christen Anders. Skegshøj, Anders Christens. i Nors; Karen Christen Stentoftis, Dorethe Christensd. af Nors. Moderen i kirche 6 uger efter.
d. 16. Nov. for middag fød Christen Krog og Bodil Michelsd. ved Møller deris Datter Maren den anden med det nafn, strax inddøbt af Jordemoderen for sin svaghed shyld, baaret til Kirche til Daabens f. kyndelse d. 19. dito af Maren Peder Krogs; Faddere: Christen Bage, Knud Christens. Beritte unge Christen Drasbechs, Ane Michelsd. Blach. Moderen i Kirche 6 uger efter.
Anno 1700
d. 12. Januari om aftenen 1 stund efter Solens nedgang fød Anders Langgrd og Benned Erichsd. ved Møller deris Datter Maren, baaret til Daaben d. [14 !!!] d.

Pag. 33
af Beritte Unge Christen Drasbechs; Faddere Jens Christens: Christen Christens. Møller, Christen Michelsen Blach, Maren Erichsd. Ane Pedersd. Krog. Alle ved Møller. Moderen i kirche 6 uger efter.
d. 13. dito om aftenen nogit for Solens nedgang fød Peder Frøkier og Ane Christensdatter deris 2 tvillinger, Maren og Ane, strax hiemdøbt for deris svaghed shyld. Vidner til Daaben var Thomas Christensen Karen Sl. Christen Stentoftes, Maren Anders Fuglsangs … kom sid. iche til Kirche til Daabens forkyndelse, formedelst de begge kort efter døde. Og gich Moderen i Kirche d. 14. Mart. 1700.
d. 27. April. om aftenen ved Solens nedgang fød Peder Søfrensen og Beritte Sørensd. i Scorupgrd deris Datter Kirsten, baaret til Daaben d. 9. dito af Maren Jens Andersens i Scorup: Faddere: Jacob Christensen, Jens Christensen, Ane Christen Cabestoftis, Karen Jensdatter. Mod. i Kirche d. 13. Jun.
d. 19. Junii. 2 stund efter middag fød Morten Christensen Kløfborg og Ane Christensd. ved Møller Deris Datter Ane, baaret til Daaben Dagen efter af Inger unge Michel Blachis. Faddere: Salmand Kløfborg, Christen Bach, Christen Møller; Beritte unge Christ: Drasbechs, Ane Jensd. ved Havet, alle ved Møller: Mod. i Kirche d. 1. Aug:

Pag. 34
d. 2. Jul. 1 stund efter Solens opgang fød Christen Michelsen Brandi og Karen Andersd. ved Møller deris Daatter Ane; baaret til Daaben d. 4. dito af Maren Christen Frostes: Faddere: Anders Rasmus. Povl Andersen, Ole Peders. Ane Pedersd. Dorethe Christensd. Alle ved Møller. Moderen i Kirche 6. ug efter.
d. 9. Aug. Om Aftenen 1 stund for Solens nedgang fød Søfren Larsen og Ane Nielsdatter Deris Søn Lars, hiemdøbt Dagen efter for sin svaghed shyld. Baaret i Kirche til Daabens f. kyndelse af Margrete Jens Holders, Faddere: Søren Peders. i Vilsbil, Ped. Ands. [resten noget utydelig !!!]
d. 20. dito 2 stund efter middag fød Morten Broe og Bodil Christensd. ved Møller deris datter Chrisdentze; baaret til Daaben d. 22. dito af Beritte unge Christen Drasbechs. Faddere. Anders Rasmusen, Anders Matzen Møller, Unge Christen Michels. Blach, Maren Peder Broes. Maren Christen … Moderen i Kirche 6 uger efter. Moderen i Kirche d. 10. Octobr.
d. 5. Octob. Klochen 8. for middag fød Jens Hundborg og Zitzel Christensd. ved Møller deris Søn Jens, strax inddøbt af Jordemoderen fod sin svaghed shyld. Døde strax d. efter same Dag. Mod. i Kirche d. 21. Nov.

Pag. 35
d. 26. Nov. ved 10 slet formiddag fød Anders Rasmusen og Maren Christensd. ved Møller deris Datter Christentze; baaret til Daaben d. 28. ejusdem af Maren Christen Frostis. Faddere: Christen Oles. Drasbech. Peder Frøkier, Ole Peders. Drasbech, Beritte unge Christen Drasbech. … Rasmusdatter. Dorethe Christensd. Drasbech. Moderen i Kirche 6 uger efter.
Anno 1701
d. 6. Januar: kort efter midnat fød Christen Povlsen og Maren Christensd. i Agerholmgrd deris Datter Inger: baaret til Daaben d. 9. dito af Margrete Jens Holders. Faddere: [er skrevet oven i hinanden så det ikke er til at læse !!!]
d. 25. Januar om aftenen ved 3 stund efter Solens nedgang fød Peder Frøkiær og Ane Christensd. Deris Søn Christen; Baaret til Daaben d. 30. dito af Maren Anders Rasmusens: Faddere: Niels Bierggrd, Matz Niels. af Torsted, Ole Christens. Drasbech. Else Thomas Pedersens, Helle Christensd. Drasbech. Mod. i Kirche 6 ug efter.
d. 6. Mart. om aftenen 1 stund for Solens nedgang fød [Degnen !!!] Jens … og Karen Svendsd. deris Søn Jørgen, hiemmedøbt Dagen efter for svaghed shyld. [resten står som nr. 2 på pag. 36 !!!]

Pag. 36
d. = 30. Januar. fød Christen Stentoft og Karen Jensd. deris Søn Endvold, baaret til Daaben d. 6. Febr. af Susanna Christensd. Agerholm; Faddere: Povl Olesen Drasbech. Christen Smed i Nors. Anders Gade i Nors, Maren Anders Fuglsangs og Dorethe Christensd. af Nors. Mod i Kirche 6. ug efter.
Faddere til Degnens barn, som blef baaret i Kirche til Daabens forkyndelse d. 13. Mart: af Susanna Christensd. Agerholm. Faddere: Peder Bendixen, Povl Michelsen Langballe, Ole Povlsen Drasbech, Maren Søren Pedersens i Vilsbil og Karen Bertel Povlsens i Agerholmgrd. Mod. i Kirche d. 24. Apr.
d. = 7. Apr. om Aftenen fød Christen Krog og Bodil Michelsd. ved Møller Deris Datter Anne, baaret til Daaben d. = 10. dito af Inger Michel Blaches: Faddere: Christen Nielsen Bage, Christen …, Anders Pedersen Krog, Margrete Jensd. Ane Christensd. alle ved Møller. Moderen i Kirche 6 ug efter.
d. = 24. April om eftermiddag klochen 4 fød Christen Christensen og Ane Jensd. ved Møller Deris Datter Maren; baaret til Daaben d. 26. dito af Ane Morten Kløfborgs: Faddere:

Pag. 37
Niels Fisher, Christen Jensen, Barnets Morbroder, Ane Michelsd. Blach. Moderen i Kirche d. = 5. Jun.
d. 3. Maji om morgenen nogit for Solens opgang fød Anders Andersen Odde og Maren Christensd. p. Sandodde deris Søn Endvold. Baaret til Daaben d. = 8. dito. af Margrete Jens Holders. Faddern, Christen Schegshøj, Jens Hundborg, Anders Gade i Nors, Ane Peder Ovesens i Dollerup, Karen Bertel Andersens p. Sandodde. Moderen i Kirche d. 5. Jun.
d. = 13. Maji. som var en Fredag Klochen 8. formiddag fød Sognepræstens Hr: Peder Roelsens og hans hustrues Maren Christensd. deris Søn Ole; Baaret til Daaben d. = 19. dito af Ane Lundsgaard Hr: Anders Lyngbyes; Faddern: Hr. Christen Pedersen i Hundstrup, Michel Langballe paa Nebbel, Peder Bendixen i Vandet, Helvig Peder Thomsens paa Momtofft og Ane Lauritzdatter Morsing af Tisted. Moderen i Kirche d. = 26. Jun:

Pag. 38
d. = 18. Jun. i Dagningen fød Christen Bach og Dorethe Christensd. Deris Søn Christen, Baaret til Daaben dagen efter som var d. = 19. dito af Ane Morten Kløfborgs. Faddere Salmd Kløfborg, Christen Christensen, Christen Svendsens Søn den yngste, Ane Michelsd. Blach og Zitzel Jensd. hos Ole Christensen. Moderen i Kirche 24. Julii.
d. = 3. Aug. om aften ved Solens nedgang fød Christen Christensen Odde og Gertru Nielsd. ved Møller Ds Søn Morten, baaret til Daaben d. = 6. dito af Karen Pedersd. Søe. Faddere: Bolle Nielsen. Morten Peders. Anders Peders. Søe, Boel Christensd. Inger Povlsd. Mod. i Kirche 6. uger efter.
d. 11. Aug. en stund efter middag fød Lars Grafversens og Ane Larsd. ved Møller Deris Søn Lars; Baaret til Daaben d. = 13. dito af Christen Brandis hustrue. Faddern: Christ. Jens. i Slet, Stephan Jens. p. Sandodde og Hr. Søe, Maren Graversd. ibid: Mod. i Kirche 6. ug efter.
d. 29. Aug. ved 11. slet Formiddag fød Jens Hundborg og Zizel Christensd. ved Møller deris Søn Jens, baaret til Daaben d. 4. Sept: af Maren Christen Frostes. Faddere: Anders Odde, Peder Broe, Morten Broe, Inger Christensd. Moderen i Kirche 6. uger efter.

Pag. 39
d. 28. Octobr. fød Anders Fuglsangs og Maren Pedersd. deris Søn Jens; baaret til Daaben d. = 1. Novembr. af Præstens Hustrue Maren Christ. Agerholm. Faddere. Povl Oles. Drasbech, Lars Christens. i Schindrup. Christen Bach ibidem, Maren Jensd. i Voring. Maren … Moderen i Kirche 2 uger efter.
Sum: fødde. tiligemed de … uegte = 15.
Anno 1702
d. = 3. Febr: om eftermiddag ved 3. slet fød Matz Michelsen og Maren Jensd. paa Sandodde Deris Daatter Valborg: Baaret til Daaben d. 5. dito af Maren Anders Oddes: Faddere, Michel Jegind, Peder Christens. Vej i Torsted. Anders Jens. til Anders Fuglsangs, Else Christen Varmbaches, Johanne Jensd. til Ped. Krogs. Moderen i Kirche d. = 19. Mart.
d. = 12. dito. om afftenen ved 6. slet fød Bertel Povls. og Karen Jensd. i Agerholmgaard deris daatter Maren, baaret til Daaben d. = 19. dito af Susanne Christensd. Agerholm. Faddere: Christen Povls. i Agerholmgrd. Søren Peds. i Vilsbil. Christen Ands. …, Ane Thomasd. i Agerholmgd. Beritte Peders… Moderen i Kirche d. 2. April.

Pag. 40
d. = 19. Febr. ved 3. slet eftermiddag fød Salmand Frost og Dorethe Pedsd. ved Blegehule ds Søn Anders d. anden med det nafn, baaret til Daaben d. = 21. dito af Susanna Christensd. Agerholm. Faddere: Anders Bertelsen i Stentoft. Jens Ands. til Jens Holder. Ane Lars Christensens p Sandodde. Ane Bertilsd. til Anders Stentoftis. Moderen i Kirche 6 ug efter.
d. 22. Mart. om natten nogit for midnat fød Christen Povlsen og Maren Christensd. i Agerholmgrd deris Søn Povl; Baaret til Daaben d. = 25. dito af Susanna Christensd. i Prestegrd. Faddere: Bertel Povls. i Agerholmgrd, Christen Ands. i Prestegrd. Oluf Povls. i Agerholmgrd. Matz Jens. Dalgaard. Maren Anders Fuglsangs, Else Jensd. til Bertel Poulsens i Agerholmgrd. Moderen i Kirche d. = 8. Maji.
d. 27. Mart. ved 8 slet om aftenen fød Morten Kløfborg og Ane Christensd. ved Møller deris Søn Christen, baaret til Daaben d. 29. dito af Margrete Jens Holders. Faddere: Ung Michel Blach, Jens Christens. ved Havet, Salmand Kløfborg; Dorethe Christen Bachis, og Christen Svendsens Datter. Moderen i Kirche 6. uger efter.
d. 29. April. 2. stund efter middag fød Anders Jensen og Ane Mariche Christensd. i Aashøj deris Søn Christian, baaret til Daaben dagen efter af Susan-

Pag. 41
na Agerholm i Præstegrd. Faddere: Jens Povls. Bertel Povls. Christen Ands. i Præstegrd. Ane Christen Cabestoftis, Maren Nielsd. alle i Agerholm. Mod. i Kirche 6. ug efter.
d. = 12. Julii nogit efter middag fød Christen Frost Maren Andersd. ved Møller Deris Daatter Ane; Baaret til Daaben d. 16. dito af Zitzel Jens Broes: Faddere: Povl Jens. i Horning, Ole Povels. Drasbech, Anders Bertelsen i Steentoft; Helle Povlsd. Drasbech, Karen Matzd. Møller. Mod. i Kirche 6. ug efter.
d. 14. Julii. fød Anders Bertelsen og Maren Pedersd. Drasbech i Stentof deres Daatter Ane; hiemmedøbt same Dag for sin svaghed shyld, Baaret til Kirche til Daabens forkyndelse d. = 23. dito af Susanna Agerholm. Faddere: Bertel Povlsen i Agerholmgrd, Christen Stentofft, Ole Christens. Drasbech, Helle Povlsd. Drasbech, og Helle Christensd. Drasbech. Mod. i Kirche d. 10. 7br.
d. 8. Septemb. i Dagningen fød Anders Matzen og Dorethe Christensd. ved Møller deris Søn Anders, baaret til Daaben d. 10. dito af Maren Anders Rasmusens ved Møller. Faddere: Povl Olesen, Unge Christ. Drasbech, Poul Andersen, Maren Christen Blaches, og Karen Matzd. Moderen i Kirche d. 29. Oct.

Pag. 42
d. 13. 7br. strax for midnat fød Søren Larsen og Ane Nielsd. i Nør Vilsbil deris Søn Niels. strax inddøbt for sin svagheds shyld. Baaret til Kirche til Daabens f. kyndelse af Margrete Jens Holders. Faddere: Povl Oles: Christen Povls. i Agerholm, Anders Østergrd i Voring. Maren Anders Fuglsangs, Maren Anders Steentoftis. Moderen i Kirche d. 29. Octob.
d. 20. Nov: 2 stund of. midnat fød Christen Andersen Varmbach og Else Terkelsd. p. Sandodde deris Søn Povl baaret til Daaben d. 22. dito af Maren Anders Oddes: Faddere: Michel Jegind, Anders Varmbach. Bertel Trilling: Ellen Andersd. Varmbach, Ellen Povlsd. i Slet.
I: fødde f 1702. Egt.f. 11. uegt. 1.
An: 1703
d. 10. Febr: om natten ved 10 Slet fød Christen Christens. østen Prestegrd og [Ane !!!] Christensd. deris Søn Ifver, baaret til Daaben d: 15. dito af Kirsten Niels Bierggaards: Faddere: Jens Povlsen, Ole Povlsen i Agerholmgaard, Maren Bertel Povlsens i Agerholmgrd, og Maren Christensd. til Thor Matzens i Østervandet. Moderen i Kirche d. 1. April.

Pag. 43
d: 4. Mart: ved 10. Slet formiddag fød Degnen Peder Nielsen Bach og Johanne Thomasdatter deris Datter Kirsten, Baaret til Daaben d: 9. dito af Susanna Agerholm i Præstegaard. Faddere: Studiofy Lars Bach. Christen Stentoft, Ole Povls. Drasbech. Maren Anders Bertelsens i Stentoft. Mod. i Kirche 6. uger efter.
d: 26. Martii som var Mandag om Aftenen klochen halfgaaen 5. fød Sogneprestens H. Peder Roelsens og hans Hustrues Maren Christensd. deris Daatter Karen baaret til Daaben d. 2. April. af Ane Maria Hr. Christen Pedersens i Hundstrup, og … med Daabens … af … H. Christen Peders. i Hundstrup. Faddere: Hr. Johan [Torsong !!!] i Nors. Peder Thomsen paa Momtoft. Studiofus Niels Simonsen Scholemester i Hillerslef Præstegaard. Margrete H: Søfren Matzens i Sendels, og [Gedshe !!!] Michelsd. Langballe paa Nebbel. Moderen i Kirche d: 20. Maji.
d. 15. April. fød Peder Sørensen i Scorupgaard og Beritte Sørensd. Deris Daatter Ane Kirstine baaret til Daaben d: 22. dito af Susanna Agerholm i Præstegaard: Faddere: Oluf Langgaard p. Søegaard, Oluf Povels: i Vandet, Lars Langgrd p. Søegaard. Moderen i Kirche d: 3. Junii.

Pag. 44
d. 17. Junii om Aftenen en stund for Solens nedgang fød Peder Frøkier og Ane Christensdatter i Vandet Deris Søn Niels, Baaret til Daaben d. 24. dito af Maren Oluf Povlsens. Faddere: Christen Oles. ved Møller, Niels K…gaard, Christen Stentoft. Dorethe Anders Matzens ved Møller, Bodil Thomasd. i Vandet. Mod. i Kirche 6. uger efter.
d. 19. Junii: ved Solens opgang fød Anders Langgaards og Benned Erichsdatter ved Møller deris Søn Jens, baaret til Daaben d: 24. dito af Ane Morten Kløfborgs: Faddere: Jens Christens. ved Havet, Salmand Kløfborg, Niels Jens. i vester …, Ane Christensd. og Ane … Mod. i K. 6 ug eft. 5 Junii Ao 1703. I Bircherod.
d. 15. Jul. om aftenen ved 6. Slet fød Christen Michelsen Brandi og Karen Andersd. ved Møller deris Datter Kirsten, Baaret til Daaben d. 22. dito. af Inger Michel Blachis. Fad: Peder Brandi, Ped Niels. Schinderup, Oluf Christens. Drasbech. Ane Andersd. og Ane Nielsd. alle ved Møller. Mod. i kirche 6. ug eft.
d. 13. Septembr. ved middags tid fød Christen Stentoft og Helle Christensd. ds. Daatter Karen, Baaret til Daaben d. 19. dito af Susanna Agerholm i Prestegrd: Faddere: Christen Oles. Drasbech. Peder Niels. Schinderup. Ole Christ. … Margrete Jens Holders: Dorethe Anders … Moderen i Kirche 6. uger efter.
[side 45 og 46 mangler !!!]

Pag. 47
1704
d: 24. April en half stund for Dag fød Peder Brandi og Kirsten Michelsd: ved Møller Deris Daatter Kirsten, Baaret til Daaben d: 27. dito af Karen Christen Brandis. Faddere: Michel Jegind, Matz Jegind, Christen Jens. i Slet. Inger Peder Vejs i Torsted, Ane Nielsd. ved Møller. Moderen i Kirche. 6 uger efter.
d: 8. Julii. som var en Tiisdag en half stund ofver middag fød Sognepræstens Hr: Peder Roelsens og hans Hustrues Maren Christensdatter deris Søn Peder, Baaret til Daaben d: 14. dito af Ane Bertel Langballes paa Tødbøll. og døbt af Hr: Christen Pedersen i Hundstrup. Faddere: Hr: Søren Matzen i Sendels. Hr: Peder Nielsen i Hillerslef, Studiofus Anders Mortensen Bist som var Scholemester i Agerholm Præstegaard. Ane Lundsgaard. H: Johan Thorsens i Nors, og Ane Maria Hr. Christen Pedersens i Hundstrup.
d: 14. Aug. 1704. klochen 8. formiddag fød Christen Møllers og Karen Matzdatters ved Møller deris Søn Christen, Baaret til Daaben d: 17. dito af Maren Christen Havets, Faddere: Michel Blach, Christen Krog, Peder Broe. Dorethe Anders Matzens, og Ane Pedersd Krog. alle ved Møller. Moderen i Kirche d: 29. 7bris næst efter.

Pag. 48
d: 19. Aug. fød Jens Hundborg og Zitzel Christensd. ved Møller deris Daatter Christendze, Baaret til Daaben d: 24. dito af Maren Christen Frostis ved Møller. Faddere: Peder Broe, Morten Broe, Boel og Maren Christensdøttre ved Aalkisten. Mod. i Kirche 6. uger efter.
d: 12. 7bri. en stund ofver middag fød Degnen Peder Bach og Johanna Thomasd. deris Daatter Ane † 1794, Baaret til Daaben d. 19. dito af Gidshe Michelsd. Langballe. Faddere: Niels Bach Studiofus og Lærer i Tisted shole. Anders Mortens: Studiofus og Scholemester her i Prestegaard, Povl Oles: ved Klitmøller, Maren Matz Tanderups, Margrete Jens Holders. og gich Moderen i Kirche d. 26. Oct.
d: 28. 7br. 2 stund for Solens opgang fød Matz Michelsens og Maren Jensd. p. Sandodde deris Daatter Johanna baaret til Daaben d: 5. octobr. af Maren Anders Oddes: Faddere: Bertel Anders. p. Sandode og Anders Stephans. ibid. og Peder Vej i Torsted. Kirsten Peder Brandis. Moderens i Kirche 6. uger efter.
d. 19. Oct. fød Stor Christen Oddes og Gertrud Pedersd. ved Møller Deris Søn Erich, baaret til Daaben d. 26. dito af Boel Morten Broes. Fad: unge Chr. Drasbech, Jens Christ. i Slet, unge Ped. Søe, Ane Christensd. Mod. i Kirche 6 ug eft.

Pag. 49
d. 28. Octob. fød Bertel Jensen og Ane Pedersd. ved Blegehule ds Søn Peder, baaret til Daaben d: 1 Nov. af Maren Anders Stentoftis, Faddere: Christ. Stentoft, Jens Bertelsen, Oluf Peders. Drasbech. Ane Nielsd. Maren Lauritzdatter. Mod. i Kirche d. 7. dec: næst efter.
d: 1. Novembr. om afftenen ved 10 slet fød Christen Varmbach og Else Therkildsd: p. Sandodde Deris Søn Therkild, baaret til Daaben d: 5. dito af Maren Anders Oddes, Faddere: Michel Jegind, Peder Therkilds. Jens Bertelsen p. Sandodde, Ellen Povlsd. i Slet, Kiersten Bollesdatter ved Møller. Mod. i Kirche 6. ug efter.
d. 8. dito om morgenen 1 stund for Dag fød Anders Jens. og Maren [Thomasd. !!!] i Vandet deris Daatter Voldborreg, baaret til Daaben Dagen der efter af Maren Anders Fuglsangs: Faddere: Thomas … i Vandet, And. Bertelsen i Stentoft. Peder Frøkier. Boel og Maren Thomasd. Mod. i Kirche 3die Juledag næst efter.
Anno 1705
d. 11 Januar. om morgenen i Dagningen fød Søren Lauritzen og Ane Nielsd. i Nør Vilsbil Deris Søn Christen, Baaret til Daaben d. 18. dito af Helle Poulsd. Drasbech. Faddere: Jens Holder. Bertel Pouls. Salmand Nielsen … …, Maren Anders Fuglsangs. Maren Andersd. hos Anders … … Moderen i Kirche d: 15 Febr:

Pag. 50
d: 24. dito mellem 2. og 3. Slet om morgenen fød Christen Poulsen og Maren Christensd. i Agerholmgaard Deris Søn Christen, Baaret til Daaben Dagen næst effter som var d: 25. dito af Karen Bertel Poulsens i Agerholmgrd. Faddere: Jens Poulsen, Søren Pedersen i Vilsbil, Ole Poulsen i Agerholmgrd, Ane Christen Kabestofftis, Karen Poulsd. i Agerholmgaard. Mod. i Kirche 6 ug efter.
d: 16. Febr: 1 stund for middag fød Morten Kløfborgs og Ane Christensdatter ved Møller Deris Daatter Maren, Baaret til Daaben d: 19. Febr. af Inger Michel Blaches. Faddere Salmand Kløfborg, Jens Pedersen tienendis til Morten Kløfborg, Dorethe Christen Baches, og Anne Mortensdatter, alle ved Klitmøller. Moderen i Kirche d: 29. Mart.
d: 14. Julii om morgenen for Solens opgang fød Anders Matzens og Dorethe Christensd. ved Klitmøller deris Søn Ole, baaret til Daaben d: 19. dito af Helle Poulsd. ved Møller. Faddere: Christen Frost ved Møller, Christen Oles. ibid. Peder Frøkjær i Vandet: Maren Anders Rasmusens og Maren Christen Michelsen Blachis. Moderen i Kirche d: 6. 7br.

Pag. 51
d: 22. Julii om morgenen ved Solens opgang fød Anders Aashøjs og Ane Mariche Christensd. Deris Daatter Helle. Baaret til Daaben d: 26. dito. af Ane Christen Christensens østen Præstegrd. Faddere: Jens Poulsen, Christen Cabestofft, Anders Matzen. Dorethe Hansd. til Jens Poulsens og Maren Jensd. Frost, alle i Agerholm. Moderen i Kirche d: 2. Septembr.
d: 19. Sept: 2 stund ofver midnat fød Christen Frost og Maren Andersdatter ved Møller Deris Søn Jens, Baaret til Daaben Dagen næst effter af Helle Poulsd. Drasbech. Faddere: Anders Matzen Møller. Christen Christs. Møller, Anders Christens: Sophia Rasmusd. Mod. i Kirche 6. uger efter.
d: 6. Decembr. fød Bertel Poulsen og Karen Jensd: i Agerholmgaard deris Søn Poul baaret til Daaben d. 13. dito af … Michelsd. Langballe. Faddere: Christen østen Præstegrd. [resten noget utydeligt !!!]
d: 23. Dec: 2 stund ofver middag fød Peder Frøkjer og Ane Christensd. deris Daatter Maren d. anden med det nafn, baarit til Daaben d. 26: dec: af Maren Ole Poulsens: Faddere: Christ. Oles: ved Møller. Niels Bierggrd. Christen Stentofft, Dorethe Anders Matzens ibidem. Maren Anders Stentofftis. Moderen i Kirche d: 7. Febr. næst effter.

Pag. 52
d: 30. Decembr. ved Solens opgang fød Christen Stentofft og Helle Christensd. deris Søn Enevold den anden med det nafn, Baaret til Daaben d: 6. Januar. næst effter af Maren Ole Poulsens i Vandet: Faddere: Christen Olesen ved Møller, Søren Lauritzen i Vilsbil, Ole Christensen Drasbech. Maren Christen Poulsens i Agerholmgaard og Helle Poulsdatter Drasbech. Mod. i Kirch 6. ug eft.
Sum Fødde f A. 1705. 9. alle egte børn.
Anno 1706
d: 6. Mart: om Afftenen slet fød Matz Michelsen og Maren Jensd. p. Sandode deris Søn Jens; Baaret til Daaben d: 14. dito af Maren Anders Oddes, Faddere: Peder Vej i Torsted, Christen Jens. i Slet, Anders Stephansen p. Sandodde, Jens [resten noget utydeligt !!!]
d: 8. April i Dagningen fød Niels Broe og Maren Larsdatter ved Møller deris Daatter Kirsten den anden med det nafn baarit til Daaben d. 11. dito af Boel Morten Broes. Fad: Peder Niels. Schin-

Pag. 53
derup. Christen Peds. Broe, Christ. Svendsens Datter Maren, … Poulsd. i Slet. Moderen i Kirche d: 30. Maji.
d: 15. Julii om morgen i Dagningen fød Jens Hundborgs og Zitzel Christensd. ved Møller deris Søn Peder, Baaret til Daaben d: 18. dito af Helle Poulsdatter Drasbech. Faddere: Jens Christens. Ryttergods, Morten Broe. Christen Pedersen Broe og Maren Christen Frostis alle ved Klitmøller. Moderen i Kirche d: 22. 7br:
d: 4. Septembr. om afftenen ved 9. Slet fød Søren Larsen og Ane Nielsdatter i Nør Vilsbil deris Daatter Dorethe, Baaret til Daaben d: 12. dito af Helle Poulsd. Drasbech. Faddere: Anders Fuglsang, Jens Holder, Oluf Pouls. i Agerholmgaard, Helle Christen Stentoftis, Karen Bertel Poulsens i Agerholmgrd. Moderen gich i Kirche d: 17. Octobr.
d: 28. 7br. om morgenen ved 3. Slet fød Degnen Peder Bach og hans hustrues Johanna Thomasd. deris Søn Niels, baaret til Daaben d: 5. octobr. af Maren Oluf Poulsens. Faddere: Studiofus Lars Bach, Studiof: Niels S…strup Scholemester i Agerh. Prestgrd. Poul Oles. ved Møller. Margrete Jens Holders. Gedshe Langballe. Mod. i Kirche d: 14. Novembr.

Pag. 54
d: 9. octobr. f ved middags tid fød Jens Bertelsen i [Tverborg !!!] og B… Jensd. deris Datter Maren, Baaret til Daaben Dagen efter af Helle Christen Stentoftis. Faddere: Søren Larsen i Nør Vilsbil, Christen … tienendis i Prestegrd. B… Jensd. af Østervandet. Else Christensd. i Vandet. Moderen gich i Kirche d. 21. Nov:
d: 1. Novembr. ved 9. Slet fød Anders Bertelsen og Maren Pedersd. i Stentofft Deris Søn Thomas, baaret til Daaben d: 7. dito. af Helle Christen Stentoftis. Faddere: Christen Frost, Bertel Jens. ved Blegehule, Ole Peds. ved Møller, Ane Pedersdatter og Boel Thomasd. i Vandet. Moderen i Kirche d. 12. Decembr.
d: 11. Nov. ved Solens nedgang fød Anders Fuglsang og Maren Pedersd: i Fuglsang deris Daatter Maren den anden med det nafn, baarit til Daaben d: 17. dito af Prestens Hustru Gedshe Michelsd. Faddere: Lars Bach og Christen Bach i Schinderup, Anders Nielsen Østergrd. i Voring, Karen Søren Vestergaards i Nors, Boel Thomasd. i Vandet. Moderen gich i Kirche 2d. Juledag d. efter.
d: 11. Decembr. om morgenen ved 7. Slet fød Christen Varmbach og Else Terkildsdatter deris Daatter Maren den 3die

Pag. 55
med det nafn, Baaret til Daaben Dagen efter som var d. 12. dito af Boel Morten Broes. Faddere: Niels Terkilds: Jens Bertelsen sc: Bertel Andersens Søn p. Sandode. Ellen Anders Varmbach og Maren Poulsd. i Slet. Mod. i K. 6. ug eft.
f = 9
Anno 1707
d: 7. Januar. om morgenen 2 stund for Dag fød Christen Møller og Karen Matzd. ved Klitmøller deris Søn Anders, Baarit til Daaben d: 9. dito af Maren Christen Havets. Faddere: Self… her i Prestegaard: Studiofus Niels Jensen, Peder Krog, Jens Christens: ved Havet. Inger Michel Blachis. Maren Christen Frostis. Mod. i K. 27. Febr:
d: 21 Febr: om morgenen en stund for Solens opgang fød Bertel Jensen og Ane Pedersdatter ved Blegehule Deris Søn Enevold, Baarit til Daaben d: 24. dito af Maren Anders Bertelsens i Stentoft. Faddere: Christen Stentoft, Ole Peders: Drasbech, Anders Niels: sc: Niels Schreders Søn ved Møller. Moderen i Kirche d: 10. April. NB. Ane Jensd. Jens Bertelsens, … pige var ogsaa fadder til dette Barn.

Pag. 56
d: 7. April om morgenen 1 stund for Dag fød Christen Pouls. og Maren Christensd. i Agerholmgrd. deris Søn Michel, baarit til Daaben d: 10. dito. af Prestens Hustru Gedshe Michelsd: Faddere: Jens Holder. Søren Larsen i Vilsbil. Ole Poulsen til Christen Poulsens i Agerholmgaard. Karen Bertel Poulsens ibid. og Karen Poulsd: hos Christen Poulsen i Agerholmgaard. Og gich Moderen i Kirche d: 15. Maji.
d: 8. Maji om morgenen boget for Dag blef fød Søren Peders. og Maren Nielsd. i Agerholm deris Søn Niels, baarit til Daaben d: 11. dito af Prestens Hustru Gedshe Michelsd. Faddere: Peder Sørensen i Scorupgrd. Matz Christens. i Tanderup, Anders Jensen i Aashøj, Maren Pedersd. i Scorupgrd. og Karen Andersd. i Agerholm. Moderen i Kirche d. 24. Junii.
d: 22. Jun. fød Morten Broe og Boel Christensdatter ved Møller deris Søn Christen, baaret til Daaben d: 24. dito af Karen Christen Møllers. Faddere: Peder Broe, Niels Jens. … Michelsen. Maren Michelsd. Og gich Moderen i Kirche d: 14. Aug.

Pag. 57
d: 24. Septembr. fød Christen Fogdis og Else Jensdatter som da var til sin fader Jens Poulsen her i Agerholm, deris Datter Ellen, baarit til Daaben Dagen efter sc: d: 25. dito af Prestens Hustru Gedshe Michelsd: Faddere: Bertel Povls. i Agerholmgrd. Matz Jens. Dalgrd. og Inger Christensd. tienendis i Agerholm Prestegd. Moderen i Kirche d. 1. Nov.
d: 9. Nov. 2. stund for Dag fød Bertel Anders Bertelsen og Ellen Andersdatter paa Sandodde deris Søn Ove, baarit til Daaben d: 13. dito af Zitzel Jens Broes ved Møller. Faddere: Bertel Anders. p. Sandodde, Jens Bertelsen tienendis hos Jens Broe, Ole Christensen ved Havet, Ane Bertelsdatter og Ellen Poulsdatter i Slet. Mod. i Kirche 6. ug efter.
s: f. A. 1707. (7)
Anno 1708
d: 23. Januar. om natten mellem et og to slet fød Anders Jens. og Maren Thomasd. i Aashøj deris Søn Thomas, Baaret til Daaben d: 29. dito af Prestens hustru Gidshe Michelsd: Faddere: Søren Lauritzen i Vilsbil, Niels Kirggaard, Søren Scorup. Johana Jensd. til Christen Møllers, og Ane Hansdatter i Aashøj. Moderen i Kirche 6. uger efter.
d: 24. Mart. strax efter Solens opgang fød Peder Frøkier og Ane Christensd. i Vandet Deris Søn Niels den anden med det nafn, Baarit til Daaben Dagen effter sc. d. 25. dito

Pag. 58
af Maren Ole Poulsens i Vandet, Faddere: Christen Oles. Drasbech, Anders Matzen ved Møller, Niels Bierggaard, Maren Anders Fuglsangs, og Kirsten Christen Drasbechs ved Møller, Moderen i Kirche d: 27. April 6. Maji nest efter.
d: 22. Maj. nogit for middag fød Anders Rasmus. og Maren Christensd. ved Klitmøller deris Søn Rasmus, baaret til Daaben d: 28. dito af Zitzel Jens Hundborgs. Faddere: Christen Oles. Drasbech, Christen Stentofft, Niels Peders. Schinderup. Kirsten Unge Christen Drasbechs og Maren Rasmusdatter ved Møller. Moderen i Kirche 6. uger efter.
d: 4. Julii. 2. stund for Solens nedgang fød Anders Matzen og Dorethe Christensd: ved Møller deris Daatter Beritte, Baaret til Daaben d: 8. dito af Kirsten unge Christen Drasbechs. Faddere Christen Møller, Christen Stentofft, Ellen Christensd. Drasbech, Ane Poul Andersens, og Maren Christen Frostis. Moderen i Kirche d: 9. 7br.
d: 18. Aug. 2 stund efter Solens opgang fød Jens Tverborg og Boel Jensd. deris Søn Jens, Baaret til Daaben Dagen næst efter af Prestens hustru Gedshe Michelsdatter. Faddere: Christen Toft af Nør …, And. Bertelsen i Stentoft. Christ. … af Præstegrd. Maren Ands. Jensens i Aashøj, Karen Jensd. i Præstegrd.
Vidi d. 10 Septemb. 1708
J Bircherod.

Pag. 59
d: 25. Septembr. 2 stund over midnat fød Ole Pedersen og Ane Pedersdatter ved Møller Deris Søn Peder, Baaret til Daaben d: 27. dito af Maren Anders Stentoftis. Faddere: Bertel Jens. ved Blegehule, Ole Christens. Drasbech, Anders Nielsen og Ane Nielsdaatter. alle ved Møller. Mod. i Kirche 11. 9br.
d: 3. Octob. Novembr. fød Christen Stentoft og Helle Christensd. deris Søn Niels, baaret til Daaben d: 1. Novembr. af Prestens hustru Gidshe Michelsd. Faddere: Anders Christens. af Nors, Anders Matzen Møller og Ole Christens. Drasbech begge ved Klitmøller.
d: 11. Decembr. om morgenen 2 stund for Dag fød Degnen Peder Bach og Johanna Thomasd. Deris Søn Christopher, Baaret til Daaben d: 18. dito af Prestens hustru Gidshe Michelsd. Faddere: Anders Fuglsang; Niels Bierggaard og Christen Møller. Ane Michelsd. Blach og Karen Jensdatter af Præstegaarden. Mod. i Kirche.
d: 18. Dec: fød Christen Fogdis og Else Jensdatter d. Søn Anders, baaret til Daaben af Prestens hustru Gidshe Michelsd. Faddere: Christen og Bertel Pouls…, og Matz Jens. i Agerholm, Boel Jens Tverborgs, og Boel Andersdatter. Mod. i Kirche 6. uger efter.

Pag. 60
Ao 1709
d: 31. Mart. s. var Paashedag 1 stund efter Solens nedgang fød Christen Frost og Maren Andersd. Deris Datter Kirsten, Baaret til Daaben d: 3. April af Zitzel Jens Hundborgs. Faddere: Anders Rasmus: Anders Bertelsen i Stentoft, Peder Jens. tienendis hos Poul Oles: Karen Jensd. ibide. og Margrete Thomasd. t. And. Stentoft. Moderen i Kirche 6. uger efter.
d: 9. Apr. ved 7 slet om aften fød Christen Pouls. og Maren Christsd. i Agerholmgrd. ds Søn Anders; Baaret til Daaben d: 14. dito af Inger Mas Dalgrds: Faddere: Jens Pouls. Jens H… Bertel Pouls. Else Christen Fogdis og Karen Poulsd. Mod. i Kirche.
d: 25. April. 2 stund efter Solens opgang fød Christen Jens. og Inger Larsd. ved Møller i unge Peder Søes Huus deris 2. pigebørn, den første fødde med nafn Boel, den 2d. Maren, begge samme Dag hiemedøbt for deris Svaghed shyld, og blev begge baaren til Kirche til Daabens forkyndelse d: 5. Maj. Boel af Boel Jensd. og Maren af Inger Jensdatter. Faddere til dem begge var Jens Christens. Niels Jens. … Michelsen. Boel Morten Broes og Maren Christensdatter alle ved Klitmøller.
Pag. 61
d: 10. Junii en mandag om morgenen klochen 4. fød Christen Christens. Møller og Karen Matzd: deris Daatter Maren, baaret til Daaben d: 14. dito af Dorethe Anders Matzens ved Møller. Faddere: Christen Frost. Unge Christen Drasbech, Knud Christensen, Ane Christensdatter og Kirsten Bollesdatter alle ved Møller. og gich Moderen i Kirche d: 21. Julii.
d: 21. Julii lidt over middags tid fød Anders Bertelsen og Ellen Andersd. p. Sandodde deris Søn Christen, baaret til Daaben d: 25. dito af Else Christen Varmbachis. Faddere: Bertel And. Jens Bertelsen tienendis hos Peder Søe, Niels Christensen i Slet og Maren Poulsdatter ibide. Moder. i Kirche 6 uger efter.
d: 30. Julii ved Solens opgang fød Anders Fuglsang og Maren Pedersdatter deris Søn Christen, baaret til Daaben d: 4. Aug. af Johanna Peder Bachs. Faddere: Anders Christens. i Nors, Christen Stentoft, Christen Sørens. i Vestergrd. i Nors, Maren Anders Østergaards i Voring, Johanna Jensd. Frost tienendis i Biergrd. Moderen i Kirche d: 1. Septembr.
d: 16. Aug. fød Christen Christens. p. Vorupør og Ane Jensdatter som var her ved Klitmøller i Niels Schomagers Huus deris døefødde pigebarn.

Pag. 62
d: 1. Sept: en Søndag 1 stund over middag fød Sogne Præsten og hans hustru Gedshe Michelsd. ds Daatter Maren, baaret til Daaben d: 6. dito af Ane Lundsgaard Hr. Johans. i Nors, og døbt af Hr. Johan … Faddere: Hr. Christen Peders. i Hundstrup, Michel Langballe p. Nebbel, Hans Casten i Nør… … … Peder Holm af Hundstrup og … … … af Hundborg Præstegrd. Moderen i Kirche d: 13 8br.
d: 14. dito næst 6 om morgen fød Bertel Jens. og Ane Pedersd. ved Blegehule deris Søn Christen, Baaret til Daaben d: 15. dito af Ane Ole Pedersens ved Møller. Faddere: Christen Stentoft, Søren Lars. And. Niels. Svend, Marie Anders Rasmusens, Ane Salmandsdatter Frost. Moderen i Kirche 6. ug efter.
d: 10. Novembr. en Søndag om morgenen nogit effter Dagningen fød Anders Bertelsen og Maren Pedersdatter deris Søn Jens, Baaret til Daaben d: 14. dito af Johanna Peder Bachis. Faddere: Christen Frost, Christen Stentoft. Ole Ped. Drasbech. og Ane Peder Frøkiers. Mod. i kirche d: 26. 10br.
d: 23. Nov. ved h.. slet om Afftenen fød Matz Jens. Dalgrd. og Inger Christensdatter i Agerholm deris Søn Lauritz: Baaret til Daaben d: 1. Decemb. af
[side 63-82 mangler !!!]

Pag. 83
(1716)
d: 22. Junii fød Mads Michelsen og Maren Jensd. p. Sandodde, deris Søn Michel, Baaret til Daaben d: 24. dito af Maren Anders Oddes: Faddere: Christen Nielsen i Slet og Christen Jens. ibidem. Christen Bertels. p. Sandodde. Johanna Jensd. hos Peder Schinderup. Ane Bertelsd. p. Sandodde. Moderen i kirche = d: 2. Augusti. næst efter.
d: 24. Junii om morgenen nogit for Solens opgang fød Peder Pedersen Broe og Zizel Christensd. deris Datter Maren baaret til Daaben d: 28. dito af Karen Poul Pedersens i Østervandet. Faddere: Peder Nielsen ved Aalkisten, Anders Pedersen Søe, Anders Jensen Broe. Maren Anders Pedersens af Østervandet, og Maren Pedersd. Søe. Moderen gich i kirche d: 16. Augusti.
d: 4. Julii om morgenen fød Anders [Stephans. !!!] og Zizel Nielsd. ved Møller deris Daatter, Mette, Baaret til Daaben d: 6. dito af Maren Anders Fuglsangs i Vandet. Faddere: Niels Christens: Møller, Anders Christ. Drasbech, Anders Christens. Schegshøj. Zizel Stephansd. Anders Oddes, Maren Stephansd. og Ane Christensd. alle ved Møller. Moderen i kirche d: 16. Aug.

Pag. 84
d: 1. Augusti om aftenen ved 10. Slet fød Peder Nielsen og Inger Christensd. ved Aalkisten deris Søn Niels. baaret til Daaben d: 5. dito af Maren Anders Stentoftis: Faddere: Ole Peders: Peder Peds: Broe. Bertel Nielsen. Mette Poul Andersens og Ellen Mortensd. Broe. Moderen i kirche d: 13. Sept.
d: 3. Aug. klocken it over middag fød Christen Michels: Blach og Maren Christensd: ved Møller deris Daatter Berit. Baaret til Daaben d. 7. dito af Kirsten Christen Drasbechs: Faddere: Ole Christ. Drasbech, Christen Michels: Krog. Anders Christens: Drasbech, Ane Maria Christensd. Drasbech. Moderen i Kirche d: 20. Septembr.
d: 14. Aug. ved middags tid fød Christen Stentoft og hustrues Helle Christensd. deris Søn Christen baaret til Daaben d: 16 dito af Maren Ole Polsens i Vandet. Faddere Jens Holder, Peder Frøkier, Ole Christens. Drasbech. Johanna Peder Bachis, Karen Andersd. Fuglsang. Moderen i kirche d: 27. Sept. næst efter.
d: 19. Septemb. tilig om morgen i Dagningen er fød Monsr Bertel Langballe til Nebbel og hs kiæriste Boel Maria deris Søn
[side 85-88 mangler !!!]

Pag. 89
Ole Polsens i Vandet. Moderen i kirche d: 13. Febr. 1718.
Sum. ..: 1717. fødde = 9 Egte og 1 uegte.
Ao 1718
d: 17. Mart. nogit for Dag fød Peder Niels: og Inger Christensd. ved Aalkisten deris Søn Jens, Baarit til Daaben d: 19. dito af Zizel Peder Broes. Faddere: Poul Andersen, Christen Frost, Anders Jens: Broe: Ane Ole Pedersens, og Karen Christensd. Schegshøj. Moderen i Kirche = 6 ug efter.
d: 2. Maji Kloch. 9. formiddag fød Christen Michels. Blach og hs hustrues Maren Christsd. deris Søn Christen, baaret til Daaben d: 4. dito af Kirsten Christen Drasbechs. Faddere: Ole Christens. Drasbech, Lars Bollesen, Christen Michels. Krog, Anders Christens. Ane Peder Frøkiers og Boel Michelsdatter Blach. Moderen i Kirche 6 ug. efter.
d: 9 Maji. klochen 4. om morgenen fød Mads Michels. og Maren Jensd. p. Sandodde Deris Søn Ole, Baaret til Daaben d: 13. dito af Johanna Peder Nielsens. Schinderup. Faddere: Christen Nielsen i Slet, Anders Jens: i Aashøj. Christen Bertels. p. Sandodde. Ane Bertelsd. ibid. Zizel Christensd. i Slet. Moderen i kirche d: 3. Julii.

Pag. 90
d: 13. Julii om Aftenen Klochen = 8. fød Sign. Bertel Langballe og hans Hustrus Boel Maria Stampe p. Nebbel deris Søn Henrih. Baaret til Daaben d: 15. dito af Sara hr: Peder Hovsgaards i Aalborg. Faddere: hr: Peder Hovedstrup Capellan til S. Boels Kirche i Aalborg. Sr Hans Casten Langballe i Nørhaagaard, Jens Langballe Studiofus, Roel Peders. Agerholm Studiofus, og Gidshe Michelsd. hr: Peder Roelsens i Agerholm Præstegaard. Mod. i kirche d: 21. Aug.
d: 23. Julii en stund for middag fød Anders Andersen og hans hustr: Zizel Stephansd. deris Daatter Maren; Baaret til Daaben dagen efter som var d. 24. dito af Zizel Anders Stephanssens i Vestres Mølle. Faddere: Christen Niels. i Slet, Jens Andersen tienendis hos S. Peder Søes Enche, Lars Christens. Schegshøj, Karen Andersd. Odde, Zizel Christensd. i Slet. Moderen i Kirche d: 28. Aug.
[side 91-94 mangler !!!]

Pag. 95
1719
Faddere: Salmand Christens: Kløvborg, Poul Pedersen i Østervandet. gich Moderen i kirche d: 28. Januar. 1720.
d: 22. Decembr. om natten noget for midnat fød Peder Christensen og Ane Sørensd. i Agerholm deris Søn Poul, Baaret til Daaben d: 24. dito af Maren Anders Fuglsangs. Faddere: Niels Bierggrd, Jeppe Peders: Scaarup, Peder Christensen tienendis i Præstegaarden, Inger Bertelsdaatter i Agerholmgaard, Kirsten Pedersdatter Scaarup. Og gich Moderen i Kirche d: 4. Febr.
Ao 1720
d: 2. Februar. kloch. 9. om Aftenen fød Stor Christen Michelsen Blach og Maren Christensd. ved Møller deris Søn Peder, Baaret til Daaben d: 4. dito af Kirsten Christen Drasbechs. Faddere: Michel Christens. Blach, Anders Christens. Drasbech, Christen Michels. Krog, Maren Ole Christens. Drasbechs, og Ane Maria Christensd. Drasbech. Moderen i Kirche d: 24. Martii.
Pag. 95. 1720. d: 29. Febr. i Dagningen fød Anders Matzen og Dorthe Christensd. ved Møller deres Søn Christen. Baarit til Daaben d: 3. Mart. af Karen Christen Møllers. Faddere: Christen Drasbech, Poul Ands. … [Resten kan ikke læses, det er meget udtværet !!!]

Pag. 96
d: 6. April. fød Monsr Bertel Langballe og hs kieristis Boel Maria Stampe Deris Daatter Kirsten Maria, Baaret til Daaben d: 11 dito af Gidshe hr: Peder Roelsens. Faddere: hr: Jens Schytte af Hiardemaal. Peder Mads. i Tisted, Studiofus Roel P. Agerholm, Karen Pedersd. Agerholm. og Lisbeth Maria Johansd. T… Mod. i K. d: 20. Maj.
d: 22. April. fød Peder Nielsen Schinderup og hs Hustrues Johanna Jensd. ved Møller Deris Søn Niels. Baaret til Daaben d: 24. dito af Ane yngre Peder Nielsens. Faddere: Anders Jens. i Aashøj. Christen Cabestoft. Peder Christens. Drasbech. Maren Christ. Michelsens Bachis. Ane Mortensd. Kløvborg. Mod. i Kirche d. 9. Jun:
d: 25. April. om aften efter Solens nedgang fød Anders Stephans. og Zizel Nielsd. ved Klitmøller Deris Søn Niels, Baaret til Daaben d: 28. dito af Boel Christen Christensen ved Møller. Faddere: Christen Jensen ved havet, Christen Michels. Krog. Lars Christens. Schegshøj. Maren Stephansd. tienendis til Ole Polsens i Vandet, og Kirsten Christensd. Skegshøj. Moderen i Kirche d: 9. Jun.

Pag. 97
d: 24. Maji. klochen 11. om natten fød Matz Tanderup og Ane Kirstina Sørensd. deris Søn Søren; Baaret til Daaben d: 29. dito af Ane Mariche hr: Jens Scavenii af Nørhaae. Faddere: … Peder Agerholm. Christen Jens: i Østervandet. Jens Christ: i Tanderup, Michel Jens. af Tøfting. Maren Ole Polsens i Vandet og Ane Pedersd. Bach. Mod. i kirche … …
d: 27 Maji i Dagningen fød Christen Jensen Olesen og Inger Larsdatter ved Møller Deris Daatter Ingebor, Baaret til Daaben d: 29. dito af Boel Christen Christensens Krog. Faddere: Christen Jensen ved havet, Peder Terkildsen. Mod. i Kirche d: 7. Julii.
d: 10. Jun. ½ stund for Solens opgang fød Christen Christensen Iversen og Kirsten Sørensd. i Agerholm deris Søn Søren; Baaret til Daaben d: 15. dito af Karen Pedersd. Agerholm i Præstegaarden. Faddere: Christen Christensen østen Præstegrden, og hans Søn Christen Christens: paa Skaarhede i Vang Sogn. Niels Thoms: tienendis i Præstegaarden, Maren Madsd. tienendis i Bierggrd, og Maren Andersd. tienendis i Sønder Vilsbil. Mod. i Kirche d: 14. Julii.

Pag. 98
d: 6. Julii om morgenen klochen 3. fød Peder Nielsen og Maren Christensd. ved Aalkisten deris tvende tvillinger nemlig Poul og Ane, Sønnen Poul blev strax same Dag hiemmedøbt for sin svaghed shyld, og dagen efter som var Søndag baaret til Kirche til Daabens forkyndelse af Ane Peder Frøkiers. Pigebarnet Ane blev same Dag baaret til Daaben af Zitzel Peder Broes: Faddere til Sønnen var Ole Christens: Drasbech, Anders Nielsen og Jens Jens: Hundborg, Ane Ole Pedersens, og Zitzel Jensd. af Slet. Faddere til Daatteren var Bertel Niels: og Peder Christens. ved Aalkisten. Maren Christen Frostis, og Chrisdentze Ovesdatter tienendis til h. Poul Andersens hustru ved Møller. Moderen gich i kirche 6. uger efter.
d: 7. Aug. klochen = 3. om morgenen fød Peder Sørensen og Ane Christensd. i Vilsbil deris Daatter Ane, baarit til Daaben d: 11. dito af Præstens hustru Gedshe Michelsd. Faddere: Christen øst Præstegrd. Søren Larsen i Vilsbil. Henrich Bolles: Holler, Margrete Jens Holders, Maren Bertelsd. af Agerholmgrd. Mod. i kirche 6. uger efter.
d: 13. Aug. kloch. 7. om morgenen fød Niels Nielsen og Maren Larsd.

Pag. 99
ved Møller deris Daatter Dorethe, Baaret til Daaben d: 15. dito af Zitzel Peder Broes: Faddere. Christen Frost, Christen Pedersen Broe, Anders Christensen Frost, Johanna ældste Peder Nielsen Skinderups. Og gich Moderen i kirche = d: 29. septembr.
d: 22. septemb. 1 stund for Solens nedgang fød Anders Nielsen og Ane Christensd. Søe x) ved Møller deris Daatter Kirsten, baaret til Daaben d: 25. dito af Karen Christen Møllers: Faddere: Ole Pedersen Drasbech, Peder Nielsen ved Aalkisten, Anders Christensen Frost, Kirsten Bollesdatter Bertel Nielsens, og Ane Christensd. Schegshøj. alle fra Klitmøller. Moderen gich i Kirche d: 3. Nov. x) Trol. i Jannerup.
NB. d: 27. Julii. 1720. fød Bertel Nielsens og Kirsten Bollesd. ved Møller deris Daatter Kirsten. Baaret til Daaben ___ af Karen Christen Møllers. Faddere var: Lars Bollesen. Peder Nielsen, og Anders Nielsen: Ane Ole Pedersens og Maren Sørensd. hos Poul Olesen. Moderen gich i Kirche d. 8. 7br. næst efter.
d: 9. Julii om aften kloch. 10. fød Mads Christens. og Ane Kirstina Sørensd. i Tanderup deris Søn ___, Baaret til Daaben d: 11. dito af.

Pag. 100
d: 2. Novembr. 1 stund over middag fød Poul Christensen og Karen Jensd. i Tverborg Deris Søn Jens, Baaret til Daaben Dagen efter som var d: 3. dito. af Maren Ole Poulsens i Vandet. Faddere: Peder Christens. af Diernis. Christen Thoms. i Vandet, Christen Villums: tienendis hos Ole Pouls. i Vandet. Boel Thomsd. i Vandet og Beritte Andersd. Fuglsang. Mod. i Kirche d: 26. Decemb.
d: 9. Novemb. om aften kl. 10. fød Ole Christensen Drasbech og Maren Michelsd. Krog ved Møller Deris Datter Inger, Baaret til Daaben d: 12. dito af Helle, Christen Stentoftis: Faddere: Anders Matzen Møller, Christen Michelsen Blach, Christen Andersen i Scaartørvekier, Kirsten Christen Drasbechs, Ane Maria Christen Krogs. Mod. i Kirche 6. ug efter.
s: 16.
Anno = 1721
d: 25. Februar. Klochen = 9. formiddag fød Christen Jensen og Ane Christensdaatter ved Møller Deris Søn Jens, Baaret til Daaben d: 2. Marti af Kirsten Christen Drasbechs. Faddere vare Christen Jensen Olesen, Christen Christens. Krog, Anders Christens: Drasbech, Zitzel Anders Stephansen og Ane Mortensd. Kløfborg. Moderen i Kirche d: 27. April.

Pag. 101
d: 4. April. 2. stund efter middag fød Peder Andersen og Boel Michelsd. Blach Deris Døefødde pigebarn. gich Moderen i Kirche d: 18. Maji.
d: 24. April om natten fød Christen Christens. Brandi og Mette Pedersdatter ved Klitmøller Deris Søn Poul, Baaret til Daaben d: 27. dito af Karen Christen Møllers. Faddere vare Anders Nielsen, Peder Christens. Brandi tienendis til h. Poul Olesens Enke, Ole Christens. Brandi, Kirsten Bertel Nielsens, og Ane Andersd. i Skaartørvekier, alle ved Klitmøller, og gich Moderen i Kirche 6 ug efter.
d: 29. Maji. om aftenen klochen 8. fød Peder Andersen Frost og Johanna Jensd. Frost i Agerholm Deris Søn Anders, Baaret til Daaben d: 2. Junii af Præstens hustru Gedshe Michelsd. Faddere: Thomas Christens: i Vandet, Niels Thoms. tienende Præstegaarden. Peder Ands. Fuglsang, Maren Andersd. tienendis i Præstegrd. og Maren Madsd. tienendis i Bierggaard og gich Moderen i Kirche d: 6. Julii.
d: 9. Julii om Aftenen klochen = 10. fød Matz Tanderup og Ane Kirstine Sørensd. Deris Søn Søren Christian, Baaret til Daaben

Pag. 102
d: 11. dito af Boel Maria Sr Bertel Langballes p. Nebel. Faddere: Niels Vestergaard, Christen Christens: Knachergaard Poul Jens. Tøfting, alle af Østervandet; Maren Sørensd. N.. af Nebel, og Kirsten Pedersd. Bach. Moderen i Kirche d: 17. Augusti.
d: 8. Aug. Kloch. 3. efter middag fød Christen Michelsen Krog og Ane Maria Christensd. Drasbech Deris Søn Michel, baaret til Daaben d: 10. dito. af Maren Christen Blachis, faddere: Christen Christens. Drasbech, Christen Møller, Peder Christensen Drasbech, Maren Ole Christens: Drasbech, Ane Mortensd. Broe. Moderen i Kirche = 6. ug eft.
d: 26. Aug: klochen 9. formiddag fød Knud Christens. og Ane Salmandsd. ved Møller deris Søn Jens: baaret til Daaben d: 31. dito af Kirsten Christen Drasbechs. Faddere: Christen Christens: Krog, Niels Salmands. Christen Salmands: Karen Christen Møllers, og Marie Salmandsdatter Kløvborg. Moderen gich i Kirche 6. uger efter.
d: 28. Oct. mellem 9. og 10. for middag fød Anders Pedersen Krog og Else Matthisd. ved Møller deris Daatter Ane; baaret til Daaben af Kirsten Christen Drasbechs: Faddere Christen Christens. Krog, Anders Stephans. Niels Christens. Foged, Ane Christen Jensens ved havet, og Ane Pedersd. Krog, alle ved Møller. Moderen i Kirche = d: 14. Decembr.

Pag. 103
d: 8. Decembr. ved Solens opgang er fød unge Christen Christensen Krog og Boel Jensd. ved Klitmøller Deris Søn Niels, Baaret til Daaben d: 10. dito af Kirsten Christen Christensen Drasbechs. Faddern: Knud Christensen, Anders Pedersen Krog, Christen Jensen ved havet, Anders Stephansen og Karen Christen Møllers, og Ingebor Christensd. hos Christen Jensen ved havet, alle ved Møller, og gich Moderen … i Kirche = d: 18. Januar. 1722.
…: f = 1721 = 9.
Anno = 1722
d: 16. Martii ved Solens opgang fød Peder Nielsen og Inger Christensd. ved Aalkisten Deris Daatter Ane Den anden med det nafn, Baaret til Daaben d: 18. dito af Zizel Peder Broes. Faddere: Anders og Bertel Nielssønner, Jens Jens. Hundborg, Maren Ole Drasbechs og Christen Frostis Daatter Kirsten, alle af Klitmøller. Moderen i Kirche. d: 14. Maji.
d: 23. Mart. 1 stund for Dag om morgenen fød Anders Steffensen og Zizel Nielsd. ved Møller deris Søn Christen, baaret til Daaben d: 26. dito af Susanna Peder Bachis: Faddern, Christen Jens. Olesen, Christen Christens: Krog, Anders Mortensen, Ane Christen Jensens, Kirsten Andersd: Schegshøj. Moderen i Kirche d: 17. Maji.

Pag. 104
d: 27. Mart. om Aftenen klochen = 9. blev fød Niels Salmandsen og Maren Pedersd: Søe ved Klitmøller Deris Søn Salmand, Baaret til Daaben d: 29. dito af Karen Søe Poul Pedersens i Østervandet. Faddere: Peder Peders. Søe ved Broe, Christen Pedersen Broe, And. Peds: Søe, Ane Knud Christensens, og Kirsten Salmandsd: Kløvborg: Moder. i Kirche = d: 25. Maji.
d: 15. April. om natten fød Niels Christens. og Karen Andersd. p Sandodde Deris Datter Maren, Baaret til Daaben d: 19. dito af Maren Christen Frostis, Faddere; Christen Jensen i Slet, Jens Andersen Odde, Envold Andersen Odde, Zizel Christensd. i Slet, og Karen Christensd. Steentoft. Moderen i Kirche 6. ug efter.
Mellem d. 21. og 22. April ved midnats tid er fød Christen Thomsen og Inger Bertelsd. i vandet deris Daatter Karen, baaret til Daaben d: 26. dito af Maren Anders Aashøjs: Faddere: Bertel Pouls. i Agerholmgrd, Thomas Christens. i Vandet, Niels Thoms. i Præstegrd. Boel Thomasd. i Vandet og Zizel Bertelsd. i Agerholmgrd. Moderen i Kirche d: 7. Junii.

Pag. 105
d: 8. Jun. om eftermiddag klochen = 3. fød Stor Christen Michels: Blach og Maren Christensd. Drasbechs ved Møllen Deris Daatter Gertrud baaret til Daaben d: 14. dito. af Maren Krog Ole Christensens Drasbechs. Faddere: Anders Pedersen Krog, Christen Jens: Olesen, Anders Pedersen Søe, Ane Maria Christen Michelsen Krogs, og Ane Christensd. Krog. Moderen gich i Kirke d: 2. Aug.
d: 24. Junii. ved middags tid fød Bertel Nielsen og Kirsten Bollesd. ved Møller Deris Søn Niels, Baaret til Daaben d: 27. dito af Maren Lars Bollesens. Faddere: Anders Niels. den ældste. Christen Peders. Broe. Anders Niels. Pouls. Karen Christen Møllers, og Ane Christsd. Schegshøj: Mod. i Kirche d: 9. August.
d: 10. Julii. klochen = 7. om morgenen fød Christen Iversens og Kirsten Sørensd. i Agerholm deris Søn Christen, Baaret til Daaben d: 12. dito. af Præstens Hustru Gidshe Michelsd. Faddere: Peder Sørens. i Vilsbil, Christen Christens. p Scaarhede i Vang Sogn, Poul Levisen. Maren Matz Thorsens og Maren Andersd. til Peder Sørensens i Viilsbil. Moderen i Kirche. d: 16. Aug.

Pag. 106
d: 29. Aug. om aftenen kloch. 9. fød Christen Stentoft oh Helle Christensd. Deris Søn Christen d. anden med det nafn, Baaret til Daaben d: 2. septembr. af Degnens hustru Johanna Thomsd. Faddere: Jens Hold, Peder Frøkier, Ole Christens. Drasbech, Ane Pedersd. Bach, og Beritte Andersd. Fuglsang. Moderen i Kirche d: 25. Octobr.
d: 2. Septembr. i Dagningen er fød Sr Bertel Langballes og Boel Maria Stampe p Nebbel Deris Søn Hans Nicolai Baaret til Daaben d: 7. dito af Dorethe Kirstine hl: Jens Langballes: Faddere Sr Hans Casten p Nørhaagaard, Monsr Nicolai Knudsen hos … B…, og Monsr Hans Stampe af Nebbel. Prestens hustru Gidshe Langballe, og Ane Maria … Stampe af Nebbel. Mod. i K. 11. Octob.
d: 8. Septembr. ved middags tid er fød Christen Peders: Broe og Maren Salmandsd: Kløvborg ved Møller deris Daatter Ane, Baaret til Daaben d: 13. dito af Ane yngste Peder Nielsen Schinderup; Faddere vare Ældste Peder Niels: Schinderup, Knud Christensen, Niels Niels: Schinderup, Maren Søe Niels Salmands, og Kirsten Salmandsd. Alle af Klitmøller. Mod. i Kirche d. … Octob.
d: 26. 7br. kloch. 10. om aftenen fød Anders Nielsen og Ane Christensd. Søe ved Møller Deris Søn Niels Baaret til Daaben d. 29. dito af Maren Christen Møllers. Faddere Christen Frost, Bertel Nielsen, Anders Niels: Pes.

Pag. 107
Inger Peder Nielsens ved Aalkisten, Maren Christensd. Schegshøj: alle ved Klitmøller: Moderen i Kirche = 8. Novemb.
d. 3. Octob. 1 stund for midnat fød Christen Christens. Brandi og Mette Pedersd. ved Møller deris Søn Christen, baaret til Daaben d: 7. dito af Karen Christen Møllers. Faddere Ole Pedersen Drasbech, ældste Peder Nielsen Schinderup, Christen Andersen, Dorethe Anders Madsens, Ane Andersd. i Scaartørvekier, alle ved Møller, og gich Moderen i Kirche d: 15. Novembr.
d: 5. Novemb. fød Knud Christensen og Ane Salmandsdatter ved Klitmøller Deris Søn Christen, Baaret til Daaben d: 8. dito af Kirsten Christen Drasbechs; Faddere: Niels Salmands. Salmand Kløvborg, Christen Salmands. Anders Mortens. Frost, og Kirsten Mortensd. Moderen i Kirche d. = 26. Dec.
d: 7. Nov. Kloch. 6. om morgenen fød Niels Niels. Schindrup og Maren Larsd. ved Møller Deris Daatter Karen, Baaret til Daaben d: 11. dito af Johanna Peder Schinderups. Faddere: Ole Christens. Drasbech, Jens Ands. Odde i Slet, Christen Christens. Frost, Inger Peder Nielsens ved Aalkisten og Maren Mortsd. Kløvborg. Moderen i Kirche d: 27. Decembr.

Pag. 108
Anno = 1723
d: 12te Martii kort for Dag er fød Peder Andersen og Boel Michelsd: ved Møller Deris Søn Michel; Baaret til Daaben d: 14. dito af Maren Stor Christen Blakkes: Faddere: Ole Christens. Drasbech, Christen Michels. Krog, Christen Andersen, Chrisdenze Andersd. og Ellen Mortensd. Broe, alle ved Klitmøller. Moderen i Kirche = 25. April. næst efter.
d: 24 Mart. nogit for midnat fød Christen Michelsen Krog og Ane Marie Christensd. Drasbech ved Møller Deris Daatter Bertte. Baaret til Daaben d: 26. dito af Kirsten Christen Drasbechs. Faddere: Ole Christens. Drasbech, Peder Andersen, Niels Christens. Drasbech, Maren Christen Michelsen Blachis, og Chrisdenze Mortensd Broe. Alle ved Klitmøller. Moderen i Kirche d. 9. Maji næst efter.
d: 20. Junii. Kloch. 9. formiddag er fød Michel Jens. i Scaarupgaard og hans hustrues Kirsten Pedersd. Deris Daatter Berette, inddøbt d. 22. dito for svagheds shyld, Baaret til Daabens f. kyndelse 24.dito af Ane Kirstina Mads Tanderups. Faddere Anders Nielsen og Poul Jens. i Tøfting, begge af Østervandet, Jep Peders. i T…, og Christen Peders. Scaarup i Tanderup, Maren Andersd. af Østervandet. Moderen i Kirche d. 8. Aug.

Pag. 109
d: 5. Julii. Klochen 2. over middag er fød Ole Christen Drasbechs og Maren Krogs Deris Søn Poul, Baaret til Daaben d: 7. dito. af Helle Christen Stentoftis. Faddere: Christen Michelsen Krog, Christen Andersen, Niels Christens: Drasbech. Dorethe Anders Matzens. Maren Stor Christen Blachis, al. ved Møller. Moderen i Kirche døde for sin Kirchegang.
d: 9. Julii. ved Solens nedgang fød Jens Ands. og Zitzel Christensd. i Slet deris Søn Ole, Baaret til Daaben d: 11. dito af Zitzel Peder Broes. Faddere: Anders Anders. Odde p. Sandodde. Anders Anders. Odde i Slet, Niels Christens: p. Sandodde. Christen Anders: Odde hos Anders Odde i Slet. Karen Christensd. i Stentoft, og Karen Andersd. Hagel i Slet. Moderen i Kirche 22. Aug.
d: 20. Julii. 2. stund over middag fød Christen Thomsen og Inger Bertelsd. i Vandet Deris Daatter Else, Baaret til Daaben d: 25. dito af Maren Bertelsd. i Agerholmgrd. Faddere: Thomas Christens, Poul Tverborg, Niels Thoms: i Præsteg. Poul Bertels. i Agerholmgrd. Voldborg Andersd. Aashøj. Mod: i Kirche d: 5. Septembr.
d: 4. Aug. kloch. 5. efter middag fød Anders Broes og Maren Sørensd. ved Møller Deris Daatter Maren. Baaret til Daaben d: 8. dito. af Maren Ole Polsens i Vandet, Faddere: Søren Jens. af Legind. Christen Broe,

Pag. 110
Ole Sørens. Legind, Zizel Peder Broes, Chrisdentze Mortensd. Broe. Moderen i Kirche d: 19. Septembr.
d: 6. Aug. klochen 2. over middag fød Niels Christens. og Karen Andersd. p Sandodde Deris Daatter Karen, Baaret til Daaben d: 8. dito af Maren Christen Frostis. Faddere Christen Jens. i Slet, unge Anders Odde ibidem, Christen Anders. Odde. Voldborg Madsd. Jegind, og Ane Christensd. Schegshøj. Moderen i Kirche d. 12te. Septembr.
d: 28. Nov. er fød Peder Andersen og Johanna Frost i Agerholm Deris Datter Maren, Baaret til Daaben d: 1. Decembr. af Maren Sørensd. p Nebbel. Faddere: Niels Bierggaard, Christen Jens. Frost, Jens Christian tienendis p Nebbel, Kirsten Andersd. i Præstegaarden, og Voldborg Andersd. i Aashøj. Moderen i Kirche d: 16. Januar. 1724.
d: 5te. Decembr. klochen 4. om morgenen fød Anders Krog og Else Matthisd. ved Møller Deris Daatter Ane, Baaret til Daaben d: 8. dito. af Kirsten Christen Drasbechs. Faddere: unge Christen Christensen Krog, Niels Christensen Bage, Christen Christensen Bach Kløvborg. Maren Christen Blaches, og Ane Andersd. Krog. Moderen i Kirche d: 16. Januari = 1724.

Pag. 111
d: 14 Dec. om naten klochen = 10 fød Anders Stephans. og Zizel Nielsd. ved Møller Deris Søn Terkild, Baaret til Daaben d: 19. dito. af Johanna Peder Bachis: Faddere: unge Christen Christensen Krog, unge Anders Odde i Slet, Lars Christensen Schegshøj. Ane Maria Christen Michelsen Krogs. og Maren Stephansd. til Ole Poulsens i Vandet. Moderen i Kirche 23. Januar. 1724.
s: = 11
Anno = 1724
d: 3. Januar. om aftenen ved Solens nedgang er fød Christen Pedersen Broe og Maren Salmandsd. Kløvborg ved Møller Deris Daatter Maren: Baaret til Daaben d: 6. dito af Ane yngste Peder Nielsens Schinderup ved Møller; Faddere: Niels Niels. Schinderup, Knud Christensen, Peder Pedersen Broe, Johanne Jensd. ældste Peder Schinderups, og Kirsten Bollesd. Bertel Nielsens, alle ved Møller. Moderen i Kirche d: 11. Februar.
d: 18. dito. sc: Januar om Aftenen ved 7. Slet er fød Mads Christensen og Ane Kirstina Sørensd. i Tanderup Deris Daatter Ane Mariche, Baaret til Daaben d: 21. dito af Præstens hustru Gidshe Michelsd. Faddere: Sr Bertel Langballe p Nebbel, Studiofus Monsr Anders Sørensen Nors, Michel Jens. i Scaarupgrd, Ane Maria Stampe af Nebbel, og Karen Agerholm af Præstegaarden. Moderen i Kirche d: 1. Martii.

Pag. 112
d: 18. Febr. om Aftenen 1½ stund efter Solens nedgang fød Knud Christens. og Ane Salmandsd. ved Møller Deris Søn Christen, d. anden med det nafn; Baaret til Daaben d: 20. dito af Kirsten Christens Drasbechs. Faddere: Christen Christensen Krog, Christen Peds. Broe, Anders Mortens. Karen Christen Møllers, og Kirsten Salmandsd: Kløvborg, alle ved Møller. Moderen i Kirche d: 9. April.
d: 15. April 2. stund over middag er fød Peder Peders. Olufsen Broe og hans hustrues Ane Christensd. Schegshøj Deris Søn Peder, baaret til Daaben d: 18. dito af Maren Lars Bollesens, Faddere: Morten Broe, Anders Christensen Drasbech, Lars Christens. Schegshøj, Kirsten Bertel Nielsens, og Karen Christensd. Schegshøj. Moderen i Kirche, iche gaaet, saasom hun døde d. 24. dito efter sin barnefødsel.
d: 24. April. er fød Christen Christensen Krog og Boel Jensd. ved Møller Deris Søn Svend, Baaret til Daaben d: 27. dito af Kirsten Christen Drasbechs: Faddere: Anders Christensen Drasbech, Niels Christens. Bage, Christen Møllers Søn Christen, Zitzel Anders Stephansens og Ane Christensd. Krog. Mod. i Kirche d: 5. Junii.

Pag. 113
d: 21. Julii. om aftenen Klochen = 6. fød Monsr Bertel Langballes og hs Kieristis Boel Maria Stampe Deris Søn Henrich d. anden med det nafn, Baaret til Daaben d: 25. dito af Maren Vael Sr Hans Casten Langballes. Faddere: hl: Christen Lund i Nørhaae, Studiofus Jens Vael, Mads Tanderup, Ane Vahre af Aalborg, og Karen Pedersd. Agerholm, Moderen i Kirche d: 3. Septembr.
d: 30. Aug. ved midnats tid fød Christen Michelsen Blach og Maren Christensdatter ved Møllen deris Daatter Maren Johanne Baaret til Daaben d: 3. Septembr. af Kirsten Christen Drasbechs. Faddere: Ole Christens. Drasbech, Christen Michelsen Kraag, Niels Christensen Drasbech, Else Christensdatter Kraag, Karen Christen Møllers, og Ellen Mortensd. Alle ved Møller. Mod. i Kirche.
d: 26. Aug. strax efter Solens nedgang fød Christen Christens. Brandi og Mette Pedersd. ved Møller deris Søn Anders baaret til Daaben d: 30. dito af Dorethe Anders Matzen Møllers; Faddere: Ole Pedersen Drasbech, Ole Christens. Brandi; Anders Andersen Møller, Maren Christen Broes, Kirsten Christensd. Brandi. Mod. i Kirche d: 8. Octobr.

Pag. 114
d: 24. Septembr. Klochen to. om natten fød Peder Andersen og Boel Michelsd. ved Møller Deris Søn Christen, Baaret til Daaben d. 29. dito af Kirsten Christen Drasbechs; Faddere: Stor Christen Blach, Christen Michelsen Krog, Christen Anders: Barnets Farbroder, Chresdenze Andersdatter og Chresdenze Mortensd. Broe. Moderen i Kirche d: 5. Novembr.
d: 10. Octob. Kloch. 11. for middag er fød Anders Nielsen og Ane Christensd. ved Møller deris Daatter Ane, Baaret til Daaben d: 15. dito af Karen Christen Møllers, Faddere: Bertel Nielsen, Christen Frost og hans Søn Christen, Kirsten Christensd. Ellen Mortensd. Broe, alle ved Møller. Moderen i Kirche d: 19. Nov.
d: 12te. Octob. Kl. 10. formiddag er fød Anders Broe og Maren Sørensd. ved Møller Deris Søn Jens, Baaret til Daaben d: 15. dito af Maren Ole Poulsens i Vandet. Faddere: Christen Christensen Broe ved Møller, Ole Sørens. i Legind, Jens Jens. Broe. Kirsten Christensd. Inger Sørensd. i Legin. Moderen i Kirche. 26. Nov.

Pag. 115
d: 20. Nov: kloch. 5. om morgen fød Michel Jens: og Kirsten Pedersdatter i Scaarupgrd deris Daatter Ingebor, Baaret til Daaben d: 29. dito af Ane Kirstina Mads Tanderups. Faddere: Jep Peders: i Taarsted, Lars Larsen i Vaaring, Poul Jens: i Tøfting. Ingebor Christen Jensens i Østervandet og Kirsten Pedersdatter Bach i Vestervandet. Moderen i Kirche d: 14. Januar. 1725.
d: 12. Decemb. kloch. 10 om aftenen fød ældste Peder Schinderups og Johanna Jensd. ved Møller Deris Daatter Voldborg, Baaret til Daaben d: 16. dito af Ane yngste Ped. Nielsens ved Møller, Faddere: Anders Jens: Aashøj, Christen Cabestof, Peder Christs: Brandi; Maren Christen Broes, Kirsten Andersd. Hagel, Ane Mortensd. Kløvborg. Moderen i Kirche d: 11. Februar.
Anno = 1725
d: 19. Januar. 3 stund over midnat fød Erich Andersen og Ane Bertelsd. ved Møller Deris Søn Jens, Baaret til Daaben d: 21. dito af Ane yngste Peder Schinderups; Faddere, Anders Bertes: p Sandodde, Christen Bertels: ibidem, Jens Ands: Brandi. Else Ands. Krogs Maren Andsd. Krog. Moderen i Kirche.

Pag. 116
d: 22. Febr: om aftenen fød Christen Michelsen Kraag og Ane Maria Christensd. ved Møller deris Daatter Maren, Baaret til Daaben dagen der efter af Kirsten Christen Drasbechs. Faddere: Christen Stentoft, og hans Søn Enevold, Christen Møllers Søn Christen, Boel Peder Andersens og Ane Pedersd. Bach. Moderen i Kirche d: 8. April.
d: 28. Febr: 1 stund for Solens opgang er fød Christen Jensen og Ane Christensd. ved Møller Deris Daatter Voldborg, Baaret til Daaben d: 4. Mart: af Kirsten Christen Drasbechs. Faddere: Christen Jens: Olesen, Anders Stephans: Peder Christens. Drasbech, Boel Christen Kraag og Ane Mortensd. Kløvborg. Mod. i Kirche d: 22. April.
d: 1. Mart: ved midnats tid er fød Christen Iversen og Kirsten Sørensd. i Agerholm Ds. Søn Iver, Baaret til Daaben d: 7. dito af Karen Pedersd. Agerholm. Faddere: Niels Bierggaard, Madz Jens: Christen Christ: i Scaarhede, Niels Thoms: i Præstegrden, Ane Christensd. i Vilsbil. Mod. i Kirche 15. April.
d: 21. Mart: om natten fød Jens Ands. og Zitzel Christensd. i Slet Ds. Datter Maren, Baaret til Daaben d: 25. dito af Maren Anders Broes. Faddere: Niels Christens. p Sandodde, Anders Ands: i Slet, Niels Ands. hos Anders Stephans. Johanna Andersd. Brandi, og Karen Andersdatter Hagel. Moderen i Kirche d: 27. Maji.

Pag. 117
d: 12. April. fød Christen Thoms: og Inger Bertelsd. i Vandet Ds. Datter Helvig, Baaret til Daaben d: 15. dito af Maren Bertelsd. i Agerh. gaard; Faddere: Bertel Pols. Peder Christens. Poul Tverborg, Niels Thoms. i Præstegrd. Else Thomas Christs. i Vandet. Moderen i Kirche = d: 27. Maji.
d: 2. Maji: nogit for midnat er fød Niels Christensens og Karen Andersd. p. Sandodde Deris Søn Anders, Baaret til Daaben d: 6. dito af Maren Christen Frostis: Faddere: Christen Jensen i Slet, Jens Andersen ibidem. unge Anders Odde ibidem, Johanna Andersd. Brandi, og Voldborg Matzdatter Jegind. Moderen i Kirche d: 3. Junii.
d: 3. Julii 2 stund efter Solens opgang fød Mogens Christensen og Boel Nielsd. ved Møller Deris Søn Niels, Baaret til Daaben d: 8 dito af Else Jens Nielsens i Østervandet. Faddere: Christen Jensen i Slet, Anders Odde ibidem, Lars Larsen p. Sandodde Karen Niels Christensens ibidem og Kirsten Pedersd. Brandi i Slet. Moderen i Kirche d: 19. Aug.
d: 13. Septemb. om aftenen ved Solens nedgang er fød Peder Christensen og Boel Thomasd. i Agerholm Deris Søn Thomas; Baaret til Daaben af Præstens Hustru Gidshe Langballe; Faddere: Anders Matzen og Anders Aashøj i Agerholm, Niels Thoms: i Præstegaard, Inger Christen Thomsens i Vandet og Maren Matzdatter i Bierggaard. Moderen i Kirche = 28. Octobr.

Pag. 118
d: 27. Sept: Klochen=2. over middag fød Niels Salmands. og Maren Pedersd. Søe ved Møller deris Datter Kirsten, Baaret til Daaben d: 30. dito af Karen Søe Poul Pedersens i Østervandet. Faddere: Salmand Kløvborg, Knud Christensen, Anders Pedersen Søe. Maren Salmandsdatter Knud Christs. Kirsten Salmandsd. Moderen i Kirche d: 18. November.
d: 21. Octobr. 2. stund over midnat fød Bertel Nielsen og Kirsten Bollesdatter ved Møller Deris Daatter Ane, Baaret til Daaben d: 23. dito af Karen Christen Møllers. Faddere: Lars Bolles:, Christen Pedersen Broe, Anders Mortens: Broe; Ane Anders Skreders, Kirsten Christensd. Brandi. Moderen i Kirche d: 9. Dec:
d: 13. Nov. om Aftenen 2. stund efter Solens nedgang er fød Knud Christens: og Ane Salmandsd. ved Møller deris Daatter Inger, Baarit til Daaben d: 18. dito. af Kirsten Christen Drasbechs: Faddere: Christen Møller, Niels Salmands. Anders Mortens: Maren Christen Broes, Kirsten Salmandsd. Kløvborg. Moderen i Kirche=2den Juledag.
d: 14. Nov. om morgenen kort efter Dag blev Karen Ole Christensen Drasbechs forløst med it døefød Drengebarn, og gich hun side i Kirche d: 30. Decembr.

Pag. 119
d: 10. Decemb. om Aftenen Klochen = 5. fød Anders Stephans. og Zitzel Nielsd. i Vesterst Mølle deris Søn Jens, Baaret til Daaben d: 16. dito af Ane Pedersd. Bach. Faddere: Christen Jens: ved havet, Christen Jens: Olufsen, Anders Søe, Ane Maria Christen Krogs, og Maren Christensdaatter Krog. Moderen i Kirche d: 27. Januar. 1726.
Ao 1726
d: 26. Januar. Klochen = 10 om aftenen fød Christen Bertelsen og Maren Andersd. Brandi p. Sandodde deris Daatter Maren, Baaret til Daaben d: 2. Febr: af Kirsten Peder Nielsens i Nystrup. Faddere: Anders Bertelsen p. Sandodde, Erich Andersen ved Møller, Jens Ands. Brandi ibidem. Johanna Anders Brandi ibid, og Kirsten Pedersd. Brandi i Slet. Moderen i Kirche d: 24. Mart.
d: 17. Febr. er fød Deignen Peder Bach og Johanna Thomasd. deris 2de Pige=Børn, den første som var dødfød blev fød mellem = 7. og otte for middag, og den anden med nafn Dorethe blev fød Klochen 4. efter middag, og blev hun same Dag om

Pag. 120
Aftenen hiemmedøbt for sin svaghed shyld, og d: 22. dito Baaret til Kirche til Daabens forkyndelse af Maren Ole Polsens i Vandet, Faddere: Sr Bertel Langballe p. Nebbel, Matz Christens. i Tanderup, Poul Jensen i Tøfting. Michel Scaarup, Karen Agerholm i Præstegaard. og Maren Sørensd. Nors p. Nebbel. Moderen i Kirche d: 7. April.
d: 5 6 April. 2. stund for middag fød Peder Andersen og Boel Mikelsdaatter ved Møller Deris Søn Peder, Baaret til Daaben den = 8. dito af Maren Christen Blakkis: Faddere: Eiler Michelsen, Niels Sørensen begge af Christiansand, Christen Andersen ved Møller; Ane Maria Christen Michelsen Krogs, Kirsten Andersdatter tienendis i Agerholm Præstegaard. Moderen i Kirche d: 26. Maji.
d. = 5. April. om natten kloch. 11. fød Monsr Bertel Langballes og Boel Maria Stampis p. Nebbel Deris Søn Michael, Blev inddøbt om morgenen der efter for svaghed shyld; Baaret til Kirche til Daabens forkyndelse d: 17. dito af Maren Ole Polsens i Vandet. Faddere: hr. Provsten i Siøring hl: Jens Langballe,

Pag. 121
hl: Conrad Hildebrandt i Nors, Studiofus Anders Lyngbye af Nors Præstegrd. Gidshe Langballe hl: Peder Roelsens i Agerholm, og Lisbeth Maria hl: Conrad Hildebrandts i Nors. Moderen i Kirche d: 19. Maji.
d: 26. Maji. ved middags tid er fød Matz Tanderup og Ane Kirstina Sørensdatter Deris Søn Bendix, Baaret til Daaben d: 30. dito af Boel Maria Sr Bertel Langballes. Faddere: Studiofus Anders Sørens: Christen Jens: i Østerv. Jens Tanderup. Michel Scaarup, Gidshe Langbal. Maren Sørensd. og Ane Pedsd. Bach. Moder. i Kirche 7. Julii.
d: 12te Jun: kl. 8. for middag fød Ole Pedersen og Ane Hansd. i Aashøj Deris Søn Hans, Baaret til Daaben d: 16. dito af Præstens hustrue Gidshe Langballe. Faddere: Christen Cabestoft. Michel Scaarup, Christen Pedersen Vig af Taarsted. Boel Peder Christensens og Voldborg Andersd. begge af Agerholm. Moderen i Kirche d: 28. Julii.
d: 23. Jun. kl. 4. over middag er fød Niels Nielsen og Maren Larsd. ved Møller Deris Søn Lauritz. Baaret til Daaben d: 27. dito af Zizel Peder Søes ved Broe. Faddere Christen Fraast og hans Søn Anders, Christen Broe, Inger Peder Nielsens ved Aalkisten og Karen Andersd. Hagel. Mod. i Kirche.

Pag. 122
d: 16. Aug. om Aftenen 1 stunds tid efter Solens nedgang er fød Christen Broes og Maren Salmandsd. ved Møller deris Daatter Kirsten, Baaret til Daaben d: 21. dito af Ane unge Peder Schinderups. Faddere: Niels Salmands. Ped. Broe Olesen, Ane Knud Christensens, Kirsten Salmandsdat. alle ved Møller. Moderen i Kirche 22. 7br.
d: 26. Aug. fød Peder Oles. Broe og Ane Bollesd. ved Møller deris Daatter Ane, Baaret til Daaben d: 1. Sept: af Ane unge Ped. Schinderups. Fad: Christen Broe, Anders Mortens: Broe, Salmand Kløvborg, Kirsten Salmandsd. Ane Knud Christensens, al. ved Møller. Moderen i Kirche d: 13. Octobr.
d: 20. Septemb. en halv stund over middag fød Michel Jensen og Kirsten Pedersd. i Scaarupgaard Deris Daatter Maren, Baaret til Daaben d: 22. dito af Kirsten Poul Tøftings. Faddere: Mads Tanderup, Niels Peds. Scaarup. Peder Ands: af Østervandet; Maren Peder Scaarup af Vaaring, Ane Pedersd. Bach af Vestervandet. Mod. i Kirche d: 18. Oct.
d: 12te Octob. kl. 9. for middag fød Stor Christen Blach og Maren Christensd. Drasbech ved Møller deris Søn Michel, Baaret til Daaben d: 17. Octob. af Kirsten Christen Drasbechs. Faddere: Ejler Michels. Blach, Christen Michelsen Kraag, Anders Christs. Drasbech, Boel Peder Andersens, Ellen Mortensd. Broe, al. ved Møller. Moderen i Kirke d: 1. Søndag i Advent.

Pag. 123
d: 27. Octob. kl. 11ve for middag er fød Christen Jens: Olesen og Inger Larsd. ved Møller Deris Søn Lars, Baaret til Daaben d: 1. Nov. af Boel Matzd. af Vang. Faddere: And. Stephansen, Peder Kløvborg, Christen Christs: Kløfborg. Ingebore Christen Christensen Krogs og Ane Christen Jensens, alle ved Møller. Moderen i Kirche d: 22. Dec:
d: 21. Dec: om natten 1 stunds tid for midnat fød Christen Thomsen og Inger Bertelsd. i Vandet deris Søn Thomas, Baaret til Daaben d: 26. dito af Maren Bertelsd. i Agerholmgaard: Faddere: Bertel Pols: i Agerholmgrd, Thomas Christs: i Vandet, Niels Thoms: af Henning i Nors, Poul Bertels. af Nørretoft i Siøring, Boel Thomasd. Peder Christensens i Agerholm. Moderen i Kirche d: 2. Febr: 1727.
S: R: 1726 = 14
A: 1727
Pag. 123. 1727 d: 6. Febr. om aftenen kl. 9. fød Christen Michels. Krog og Ane Maria Drasbech ved Møllen deris Daatter Karen, baaret til Daaben d: 11. dito af Maren Stor Christen Blachis:

Pag. 124
Faddere: Peder Andersen, Anders Christens. og Ped. Christs. Drasbech, Ellen Mortensd. og Maren Christen Møller, alle ved Møller. Mod. i Kirche = 25. Mart.
d: 8. Febr. klochen 7. om morgen fød Anders Stephans. og Zizel Nielsd. ved Møller Ds. Søn Jens, Baaret til Daaben d: 11. dito af Johanna Ped. Bachis. Faddere: Christen Jens. og Anders Odde i Slet. Lars Sixshøj. Inger Christen Jensen Olesens og Maren Stephansd. i Tanderup, Ing Knudsd. hos Christ. Drasbech. Moderen i Kirche d: 25. Mart.
Mellem d: 20. og 21. Mart. om midnats tid fød Anders Nielsen og Ane Christensd. ved Møller Deris Daatter Inger, Baaret til Daaben d: 25. dito af Maren Lars Bollesens: Faddere: Peder Nielsen, Anders Nielsen Poulsen. Anders Christens: Fraast, Maren Poulsd: hos Bertel Niels. Kirsten Christensdaatter Brandi. Moderen i Kirche d: 27. April.
d: 23. Martii. om Aftenen ved 7. Slet fød Niels Christensen og Karen Andersd. p. Sandod-

Pag. 125
de Deris Søn Anders Den anden med det nafn, Baaret til Daaben d: 25. dito af Maren Niels Salmandsens: Faddere: Jens Andersen Odde, Anders Ands: Odde, Christen Ands: Odde, Maren Christen Bertelsens og Voldborg Madsd. Begge p. Sandodde: Moderen i Kirche d: 27. April.
d: 2. Maji. Kl: 8. om morgenen fød Christen Iversen og Kirsten Sørensd. i Agerholm Deris Søn Iver den anden med det nafn; Baaret til Daaben d: 4. dito af Karen Pedersd. Agerholm i Præstegrd. Faddere: Mads Jensen i Agerholm. Peder Sørensen i Vilsbil. Christen Matzen af Nebbel, Anders Larsen af Præstegrden. Inger Christen Thomsens i Vandet, og Maren Andersd. Fuglsang. Moderen i Kirche d:
d: 19. Maji. om morgenen ved Solens opgang fød Anders Pedersen Søe og Maren Mortensd. Kløvborg ved Møller Deris Søn Morten, Baaret til Daaben d: 22. dito. af Karen Søe Poul Pedersens i Østervandet. Faddere: Salmand Kløfborg, Christen Michels. Blach, Christen Bachis yngste Søn Christen, Maren Søe Niels Salmandsens og Ane Mortensdatter Kløvborg, alle ved Møller. Moderen i Kirche d: 29. jun.

Pag. 126
d: 16. Jun. lidt over midnat fød Jens Andersen Brandi og Ane Gundersd. ved Møller Deris Søn Gunder, Baaret til Daaben d: 18. dito af Ane yngste Peder Schinderups. Faddere: Christen Bertels. p. Sandodde, Jens Ands: Odde, Lars Christs. Schegshøj, Johanna Andersd. Brandi, Ane Mortensd. Kløvborg. Mod. i Kirche d: 20. Jul:
d: 23. Febr. 1727. om natten mellem 10. og 11. Slet fød Anders Broe og Maren Sørensd. ved Møller Deris Daatter Maren, den anden med det nafn, Baaret til Daaben d: dito af Johanna ældste Peder Schinderups. Faddere Christen Frost, Jens Jens: Broe, Peder Christensen ved Aalkisten, Inger Christensd. tienendis Peder Søe ved Broe, Karen Andersd. Hagel.
d: 23. Jun. om aftenen ved Solens nedgang fød Ole Christensen Drasbech og hs. hustrues Karen Christsd. ved Møller Deris Søn Anders; Baaret til Daaben Dagen efter d: 24. dito af Johanna ældste Peder Schinderups: Faddere Peder Nielsen ved Aalkisten, Ped. Christs. Brandi, Poul Christens. Varmbach, Ane Anders Nielsens, og Ane Andsd. Skaartørvekier, alle ved Møller.
d: 3. Aug. ½ stund for midnat fød Monsr Bertel Langballes og hs. Kieristis Boel Maria Stampes p. Nebbel deris Søn Anders Harding; Baaret til Daaben d: 8. dito af Dorethe Kirstina hl: Jens Langballes. Faddere: Jens Langb: [resten meget utydeligt !!!]

Pag. 127
d: 16. Aug. kloch. 9. om aftenen fød Christen Peds. Toft og Boel Andersdatter i Agerholm Deris Daatter Ane, Baaret til Daaben Dagen efter s. var d: 17. dito af Præstens hustru Gidshe Michelsdatter. Faddere Peder Fraast, Poul Christensen i Agerholmgaard, Envold Bertelsen hos Jens Holder, Inger Christen Thomsens i Vandet, og Kirsten Andersd. i Præstegrd. Moderen i Kirche d: 21. Septembr.
d: 26. Septembr. mellem 3. og 4. slet efter middag er fød Christen Jensen og Ane Christensd. ved Møller deris Søn Anders, Baaret til Daaben d: 29. dito af Ane yngste Peder Schinderups. Faddere: Anders Steffensen, Anders Christ. Drasbech, And: Chr: Møller, [resten meget utydeligt !!!]
d: 26. Septembr. noget for Solens opgang er fød Peder Olesen Broe og Ane Bollesd. ved Møller deris Daatter Dorethe, Baaret til Daaben d. 29. dito af Ane Pedersd. Bach. Faddere: Jens Holder, Christen Peders. Broe, Henrich Bollesen, Ane Jens Brandiis, Kirsten Salmandsd. Kløvborg. Moderen i Kirche = 9. Nov.

Pag. 128
d: 6. Octob. kloch. 3. eftermiddag. fød Jens Andersen og Zitzel Christensd. i Slet deris Søn Christen, Baaret til Daaben d: 12. dito af Maren Søe Niels Salmandsens, Faddere: Anders Andersen i Slet, Christen Andersen tienendis hos Anders Broe, Niels Andersen hos Anders Andersen i Slet, Niels Christensen p. Sandodde, og Ane Gundersd. Jens Brandiis og Karen Andersd. Hagel, alle ved Møller. Moderen i Kirche d: 26. Dec:
d: 17. Dec. om natten 1 stund for midnat fød Michel Scaarups og Kirsten Pedersd. deris Daatter Beritte, den anden med det nafn, Baaret til Daaben d: [20 !!! meget utydeligt] dito af Ane Kirstina Matz Tanderups. Faddere: Jep Peds. af Taarsted. Poul Jens: i Tofting, Lars Peds. Bach. Ane Anders Broes, og Mette Andersd. af Østervandet. Moderen i Kirche 2. Febr. 1728.
S: for = 1727 = 15. alle Egte.
Anno = 1728
d: 19. Febr. 2 stund over midnat er fød Peder Andersen og Boel Michelsdatter ved Møller deris Søn Anders; Baaret til Daaben d: 22. dito af Maren Kløvborg Anders Søes. Faddere: Anders Rasmusen, Christen Andersen, Anders Anders. Møller. Chris-

Pag. 129
dentze Andersd. og Ane Andsd. Moderen i Kirche d: 26. Mart. der efter.
d: 29. Mart. kloch. 10. for middag er fød Christen Christens. Krog og Boel Jensd. ved Møller deris Søn Ole. Baaret til Daaben d: 1. April. af Kirsten Christen Drasbechs. Faddere: Christen Bach, Anders Stephans: Christen Møllers Søn Christen, Inger Christen Jensen Olesens, og Christen Møllers datter Maren. Moderen i Kirche = d: 6. Maji.
d: 2. April. 2. stund over midnat fød Mogens Christensen og Boel Nielsd. p. Sandodde deris Søn Christen, Baaret til Daaben dagen efter d: 3. dito af Ane Anders Skreders ved Møller. Faddere: Ped. Niels. ved Aalkisten, Anders Nielsen Broe i Slet, Lars Lars: p. Sandodde. og Karen Andersd. Hagel i Slet. Moderen i Kirche = 2d. Pintzedag nestefter.
d: 9. Octobr. natten mellem Freddag og Løredag er fød Stor Christen Blach og Maren Christensd. ved Møller deris daatter Inger, Baaret til Daaben d: 15. Octobr. af Kirsten Christen Drasbechs. Faddere: Christen Møller, Anders Christens: Drasbech, Christen Ands. Ane Maria Christen Krogs, Christentze Andersdatter. Og gich Moderen i Kirche d: 28. Nov. nest efter.

Pag. 130
d: 4. Nov: 1 stund for midnat fød Christen Thomsen og Inger Bertelsd: i Vandet deris daatter Ane, Baaret til Daaben d: 7. dito af Maren Anders Aashøjs. Faddere: Thomas Christens. og Poul Christs: Tverborg i Vandet, Poul Christs. i Agerholmgrd. Voldborg Agerholm, Dorethe Sørensd. tienendis i Bierggrd. Mod. i K.
Natten mellem d: 11 og 12. Novembr. nogit lidt over midnat er fød Christen Brandi og Mette Pedersd. ved Møller deris Søn Peder; Baaret til Daaben d: 14. dito af Karen Christen Møllers. Faddere: Anders Matzen Møller, Peder og Ole Christs. Brandi, Ane And. Niels. Kirsten Christsd. Brandi og Beritte Andersdaatter Møller. Moderen i Kirche 27. Dec.
S: Ao 1728 = 6.
Ao 1729
Om natten ved midnats tid mellem d: 17. og 18. Mart. er fød Matz Tanderups og Ane Kirstina Sørensd. deris Søn Anders, Baaret til Daaben d: 21. dito af Ane Lindgaard Bertel Langballesd. p. Nebbel: Faddere: Ole Pouls: i Vandet. Michel Jens: Scaarup, Jens Christens: af Østervandet. Else Jens Tanderups, Kirsten Poul Tøfftings. Moderen i Kirche d: 1. Maji.

Pag. 131
d: 24. Mart. kl. 9. for middag fød Anders Broe og Ane Pedsd. Bach ved Møller deris daatter Cresdentze, Baaret til Daaben d: 27. dito af Johanna Peder Bachis. Faddere: Ole Poulsen i Vandet, Jens Jens: Broe, Lars Peds: Bach, Kirsten Poul Tøftings, og Ane Sørensd. Legind hos Ole Pouls. - Mod. i Kirche d: 15. Maji.
d: 4. April kl: 2. over middag fød Jens Andersen Brandi og Ane Gundersdatter ved Møller deris Søn Anders, Baaret til Daaben d: 6. dito af Ane Peder Olesen Broes ved Møller. Faddere var = Niels Christensen p. Sandodde. Peder Christens. Brandi, Lars Ands: Schegshøj. Kirsten Christensd. Brandi. Karen Pedersd. Kløvborg. Moderen i Kirche d. = 22. Maji.
d: 26. April klochen 9. for middag fød Jens Broe og Ane Mortensd. Kløvborg ved Klitmøller deris Søn Jens; Blev Baaret til Daaben d: 28. dito af Ane yngste Peder Skinderups. Faddere: Salmand Kløvborg, Peder Søe ved Broe, Anders Mortens. Broe, Maren Christen Michelsen Blachis, Chrisdenze Pedrsd. Søe. Moderen i Kirche.

Pag. 132
d: 30. Maji. om natten fød Peder Andersen og Boel Michelsd. Blach ved Møller deris 2. tvillinger = 2. drenge-børn, den sidste fødde var dødfød d: anden med nafn Anders den anden af deris børn med samme nafn, Baaret til Daaben d: 1. Junii. af Zizel Broe Peder Søes. Faddere: Christen Frost ved Møller, Niels Peders: Frøkier i Præstegaarden, Christen Bertelsen i Blegihule, Berit Andersd. Møll. Moderen i Kirche d: 17. Jul. næst efter.
d: 24. Julii om Aftenen kl. 10. fød Christen Michelsen Krog og Ane Maria Christensd. Drasbech deris daatter Inger; baaret til Daaben d: 7. dito af Ane Anders Broes. Faddere: Christen Jens: Olesen, Christen Møllers Søn Christen i Østermøller, Niels Christens: Drasbech, Ellen Mortensd. Broe, Ch. Møllers dat. Maren i øst. M: Mod. i K. d: 4. Septemb.
d: 21. Aug. kl. 10. for middag fød Anders Peders: Søe og Maren Mortensd. Kløfborg ved Klitmøller deris Søn Peder; Baaret til Daaben hiemme f. sin svaghed d: 25. dito af Ane yngste Ped. Schinderups i overværende med f. ældrene, Peder Ands. og Mette Michelsd. tienendis hos Jens Broe.
d: 1. Septembr: 1. time efter Solens nedgang om Aftenen er fød Knud Christens. og Ane Salmandsdatter ved Møller deris Søn Salmand, Baaret til Daaben d: 4. Septembr. af Karen Christ. Møllers.

Pag. 133
Faddere: Christen Christs. Krog, Christen Peders: Broe, Anders Mortens: Frost, Mette Christen Brandis. Christen Møllers datter Maren. Moderen i Kirche 6. uger efter.
d: 27. Octob. 2. stund efter Midnat fød Anders Stephansen og Zizel Nielsdatter ved Møller deris datter Maren. Baaret til Daaben d: 30. dito af Degnens hustru Johanna Thomasd. Faddere: Christen Jens. Olesen, unge Christen Christens: Krog. Lars Christs. Skegshøj. Maren Steffensd. Krog tienendis hos Anders Stephans. Mod. i K. 11. Dec:
d: 28. Octobr. kl. 6. om Aftenen fød Christen Bertelsen og Maren Andersd. Brandi deris Søn Jens, Baaret til Daaben d: 1. Novembr. af Ane Kirstina Matz Tanderups. Faddere: Erich Andersen, Jens Andersen Brandi, Christen Andersen p. Sandodde, Maren Andsd. tienendis til Matz Tanderup, Maren Christensd. Varmbag. Moderen i Kirche d. = 11. Decembr.
d: 3. Novembr. kloch. 10. for middag fød Peder Olesen Broe og Ane Bollesd. ved Møller deris daatter Ane den and. med det navn, Baaret til Daaben d. 6. dito af Ane Anders Broes:

Pag. 134
d: 13. Dec: Kloch. 8. om Aftenen fød Erich Andersen og Ane Bertelsdaatter ved Møller deris daatter Benned. Baaret til Daaben d: 18. dito. af Kirsten Christen Drasbechs: Peder Niels: Kløvborg, Niels Chr. Bage. Christen Bertelsen p. Sandodde, Kirsten Salmandsd. Kløfborg, Karen Pedersd. Kløvborg. Mod. i K.
d: 20. Dec: 1 stund efter midnat fød Michel Jens: og Kirsten Pedersd. i Scaarupgaard ds. døe=fød Barn. Moderen i Kirche = d: 25. Marti.
Summa: 13.
Anno 1730
d: 3. Januari. om aftenen Klochen otte fød Anders Nielsen Skræder og Ane Christensdaatter ved Møller deres Søn Salomon, Baaret til Daaben d: 7. Januari. af Karen Ch. Christensøn Møllers. Ch. Christensøn Frost, Bertel Nielsen Skræder, Anders Nielsen, Povlsen, Mette Christen Brandis, Christentze Mortensdaatter Broe. Moderen i Kirche d. = 12. Februar.

Pag. 135
d: 7. Febr: ½ stund for dag om Morgenen fød Christen Thoms: og Inger Bertelsd: i Vandet deris Søn Christen, Baaret til Daaben d: 11. dito. af Maren Bertelsd. i Siøring. Faddere: Thomas Christens. og Poul Tverborg begge i Vandet, Poul Bertels. i Norindtoft, Boel Thomasdatter Peder Christens. Zitzel Bertelsd. i Agerholmgrd. Mod. i K. 25. Martii.
d: 28. Februar. om Aftenen kloch. 8 fød Christen Iversen og Kirsten Sørensdatter i Agerholm ds. Søn Peder. Baaret til Daaben d: 5. Mart: af Præstens hustru Gidshe Langballe. Faddere: Niels Berregrd. Peder Vilsbil. Peder Frost. Anders Lars: i Præstegaard. Ane Matzd. Agerholm. Maren Sørensd. Vilsbil. Mod. i Kirche.
d: 29. April. om morgenen i dagningen fød Jens Jens: Broe og Maren Anna Mortensd. Kløvborg deris Søn Morten, Baaret til Daaben dagen efter af Zitzel Broe Peder Søes. Faddere Anders Rasmusen, Salmand Kløvborg, Christen Christens: Bach, Boel Kirstin Pedersd. Søe, og Karen Pedersd. Skinderup. Moderen i Kirche d: 11. Maji.

Pag. 136
d: 26. Maji. ved middags tid fød Iver Barshier og Ane Magdalena Christoffersd. deris Søn Andreas Christian ved Klitmøller til Ane Pedersd. Krog, Baaret til Daaben 3die Pintzedag d: 30. dito. af Beritte Matzd. Søren Christensens i Vang. Faddere: Anders Stephans. Lars Peds: Bach, Anders Christens: Frost, Ane Matzd. og Boel Christensd. begge af Vang. Mod. i Kirche d: 25. Junii. næst eft.
d: 10. Julii. 1 stund for middag fød Anders Broe og Ane Bach ved Møller deris daatter Inger; Baaret til Daaben 16. dito af Johanna Peder Bachis. Faddere: Moderen i Kirche d: 3. Septembr.
d: 26. Augusti, kl. 5. om aftenen fød Niels Christens. Odde og Else Christensd. Krog deris Daatter Gertru, baaret til Daaben d. af Kirsten Christen Drasbechs. Fadderne: Christen Michels. Krog, Lars Christens. Odde, Erich Christens. Odde, Maren Christensdatter Krog, og Ane Christensdatter Krog.

Pag. 137
d: 15. Octob. om Aftenen mellem 5. og 6. Slet fød Poul Christensens og Inger Jensdaatter deris Søn Jens, baaret til Daaben d: 22. dito af Ane Kirstina Matz Tanderups. Faddere: Anders Bertelsen p. Sandodde, Gravers Christens. ibidem. Lars Lars. ibid. og Maren Christsd. ibidem. Hun selv i K. Gich i kirche d. 20. Nov:
Mellem d. 16. og 17. Octob. ved midnats tid er fød Mogens Christensen og Boel Nielsd. ved Møller deris datter Else, baaret til Daaben d: 22. dito af Else Jens Nielsens i Østervandet. Faddere: Niels Christs. p. Sandodde, Gravers Lars. ibid. Maren Andersd. ibid. Karen Andersd. i Slet. Hun selv i kirche d. 3 decembr.
d: 25. Octob. en stund for Solens nedgang fød Ped. Peds. og Ane Christed. i Blegihule deris daatter Johanna baarit til Daaben d: 29. dito af Karen tienendis p. Nebbel. Faddere: Matz Thors. Anders Lars. af Præstegrd. Christen N. i hos Matz Tanderup. Beritte Christsd. Stentoft og Maren Christsd. af Tisted. Moderen i Kirke d: 3 decembr.

Pag. 138
d: 10. Novembr. klochen = 11leve om natten er fød Anders Søe og Maren Mortensd. ved Møller deris Søn Peder den anden med det navn. Baarit til Daaben d: 13. dito. af Karen Søe Poul Pedersens i Østervandet. Faddere: Gich i Kirche 27 Decembr.
d. 19 Novemb. er Anders Pedersen Søe og Maren Mortensdatter Kløvborg deris Søn Peder fød, til daaben 11 dito.
NB. Fadderne til ovenbr Barn findes anført Pag. 141.
Anno 1730 d: 2 Xbr. klochen 4r om morgenen Er Christen Broe og Maren Salmandsdaatter deres datter Karen føed, var til Daaben d: 3die ditto, baaret af Maren Niels Salmandsens. Mandfaderne vare Yngste Peder Skinderup. Niels Skinderup, og Anders Mortensen Broe. Qvindefadderne Anne Peder Olufsens. Karen Pedersd Kløfborg. gich i Kirche d. 7. Januarij.
d: 17de Xbr er Niels Christens. og Karen Andersdatter deris Søn paa Sandodde, Christen ved nafn, fød kloch. 11 om afftenen, var til Daaben d: 24 ditto. Mand-fadderne Anders Andersen Odde, Jens Andersen Odde, begge boende i Slett. Lauritz Andersen Skægshøj.

Pag. 139
Qvind-faddere. Anne Anders Broes, som bar barnet. Wolborg Andersdaatter Jegin. Maren Christensdr Steentofft. Gich moderen i Kirche d. 28 Januarij.
Ao 1731
d. 3 Marti kl. 4 om effter middagen er Christen Thomasøns og Inger Bertelsdatter deris datter Anna fød, var til daaben d. 8tende dito. Mandfadderne Thomas Christensen i Vandet, Niels Tommasøn i Handing i Nos Sogn, Envold Christensen i Agerholmgaard. Qvindfadderne Maren Anders Wangs bar barnet, Boel Peder Christensens i Agerholm, Dorethe Sørensdatter hos Thomas Christensen tiennende. Gich moderen i Kirche d. 29 april.
Dend 8tend Aprili kl. 4 om morgenen er Knud Christensen og Anne Salmansdatter deris datter Kiersten fød, var til daaben d. 9de dito. Mandfadderne Christen Christensen Møller, Niels Salmandsen, Anders Mortensen Frost. Qvindfadderne Kirsten Christen Christensen Drasbechs som bar barnet, Maren Christen Broes, Kirsten Salmandsdatter Kløvborg. gich moderen i Kirche d. 15 Maj:
Dend 20 dito kl. 5 om Morgenen blev Jens

Pag. 140
Jensen Broe og Anne Mortensdatter Kløvborg, deris Søn Christen fød, var til daaben 23 dito. Mandfadderne Anders Rasmusen, Anders Christensen Drasbech og Christen Christensen Kløvborg. Qvindfadderne Anne Anders Broes som bar barnet, Maren Anders Søes, og Karen Christensdatter Kløvborg. gich moderen i Kirche d. 3 Juni.
Dend 10 Maj blev Jens Brandi og Ane Gundersdatter deris dødfødde Søn fød, kl. 4 om aftenen, begraven. Moderen gich i kirche d. 24 Juni.
Dend 11 Juni kl. 8te om morgenen er Anders Andersen Aadde og Maren Christensdatter Aade, deris Søn Christen fød, var til daaben d. 14 dito. Mandfadderne Jens Andersen Aadde i Slette, Niels Christensen Aadde, Niels Andersen Aadde. Qvindfadderne Maren Niels Salmandsens som bar barnet til daabs, Karen Niels Christensens paa Sandaadde, Maren Christensdatter Steentoft. gich Moderen i Kirke d. 15 Jul.
Dend 25 dito er Christen Pedersen Toft og Boel Andersdatters Søn ved nafn Peder fød om natten

Pag. 141
kl. 12 udi Agerholm. Mandfadderne Christen Andersen i Nors, Anders Larsen i Præstegaarden, Envold Bertelsen i Holler. Qvindfadderne Karen Sørensdatter bar barnet, og tiente paa Nebbel, Anne Marie Christensdatter i Agerholmgaard, og … … - och gich moderen i Kirche d. 29. Juli.
NB. Fadderne til Anders Søes Søn Peder den anden med det Nafn, Mandfadderne Peder Pedersen Søe ved Broe, Peder Nielsen Kløvborg, Peder Pedersen Broe - Qvindfadderne Karen Poel Pedersens i Østervandet, Maren Niels Salmandsens, og Karen Pedersdatter Kløvborg.
d. 3 Septembr om morgenen kl. 8 er Peder Andersen og Boel Michelsdatter deris Søn Christen den anden med dette Nafn fød ved Klitmøller. Mandfadderne Christen Michelsen Blach, Christen Michelsen Krog og Christen Andersen.

Pag. 142
Qvindfadderne Maren Anders Søes bar barnet, Christense Andersdatter og Anne Andersdatter. - Moderen gich i Kirche d. 8 october.
Dend 23 Septembr kl. 11 formiddag fød Anders Christensen Drasbech og Christense Pedersdatter deris Søn Christen, var til daaben d. 26 dito. - Mandfadderne Christen Michelsen Blach, Christen Michelsen Krog, og Peder Jensen Broe. - Qvindfadderne Anne Anders Broes, Boel Christine Pedersdatter Søe og Else Christensdatter Drasbech.
d. 3 october Klochen 6 om Morgenen føde Peder Pedersen Ollufsen Broe og Anne Bollesdatter ved Klitmøller deres Datter Christentze var til Daaben d. 6 Dito. Mand Fadderne Peder Kløvborg, Jens Andersen Brandi, Lauridz Nielsen Broe,

Pag. 143
Qvindfadderne Anne = Anders Broes bar Barnet, Maren Christen Pedersen Broes, Karen Pedersdatter Kløvborg.
d: 29 Decembr strax ofver midnat blef Anders Mortensens og Mette Michelsdaatters lille Søn fød, var till Daaben d: 30 dito, kaldet Morten, hvis Mand-Faddere vare Laurits Boellesen, Christen Michelsen Kroeg, Christen Mortensen Broe, och Qvind-Fadderne Karen Christen Møllers, som bar barnet, Maren Christen Broes, Ellen Mortensdr Broe. Moderen gich i Kirche d. 24 Martij 1732.


Pag. 168
NB. Det som her opføris Om uegte Børns fødsel i Vestervandet Sogn, shal forstaaes at følge næst efter det som om same fort er sidst opført paa pag. 174.
Mellem d: 17. og 18. Octobr. ved midnats tid = 1723. er fød [Burri !!!] Andersdatter ved Møller hendis uegte daatter Benned. Baaret til Daaben d: 21. dito. af Karen Niels Christensens paa Sandodde. Faddere: Erich og Jens Andersen Langgrd ved Møller, Christen Bertelsen p. Sandodde, Maren Mortensd. Kløvborg, ved Møller, og Voldborg Matzd. Jegind p. Sandodde.
Søndagen mellem Nytaarsdag og Hel. 3 kongerdag

Pag. 171
Fortegnelse p. de Uegte-fødde i Westervandet Sogn.
Anno 1692 d. 19 Nov. om afftenen fødde Margrete Christensdatter Odde it levendis u-ecte drenge barn, hvilchet hun selff strax effter fødselen myrdede, oc udlagde hun til sin barne Fader Peder Nielsen Schinderup paa Søegaard i Nors Sogn.
Anno 1693 d. 20. Nov; ved middags tid fødde Maren Olufsdatter af Ruberg Sogn i Vennebierg Herredt it u-ecte drengebarn, som d. 22 dito af Jordemoderen Karen Christen Steentoffts blef baaret til daaben oc Kaldet Oluff. Faddere vare Thomas Christensen i Steentofft, Michel Andersen ibidem, Ove Peders. hos Christen Steentofft; Maren Anders Fuglsangs, oc Maren Bertelsdatter hos Thomas Steentofft. Oc udlagde moderen til sin barnefader en norsk Ungkarl oc … med nafn Anders Christensen, som skulde været i bemelte Ruberg Sogn, der forseelsen bleforgaaet oc blef hun self effter H. Peder i Ruberg hand som fylhe publice absolvent her i Vestervandet kirche Dom. 4tu Advent. s. var d. 24. Decemb. 93. vid. pag. 345.
Anno 1698. d. 19. Aug. nogit for midnat fødde Kirsten Michelsd. ved Møller sit u-egte pige-barn, Karen kaldet; Baaret til Daaben d. 20 dito af Maren Anders Oddes; Faddere: Salmon Kløfborg, Peder Hassing, Maren Stephan Jensens p. Sandodde, og Ane Bertelsd. hos Christen Stentoft. Og udlagde hun til sin

Pag. 172
d. 18. 7br. An. 1699. om natten nogit f. midnat fødde Inger Matzd. sit u-egte drengebarn Matz kaldet, baaret til daaben dagen efter som var d. 19. 7br. af Karen Jens Danielsens: Faddere: Thomas Stentoft, Anders Fuglsang, Christen Stentoft, Else Matzd. til Jens Bertelsens, og Ane Matzd. til Anders Fuglsangs.
Ar 1701. d: 1. Julii fød Dorethe Nielsd. ved Møller hendis u-egte pigebarn Helle; baaret til Daaben d. 3. dito af Karen Christen Brandis. Faddere: Anders Olesen, Povl Andersen. Jens Nielsen; Kirsten Niels Skreders, Maren Pedersd. Drasbech.
A: 1702. d. 8. Januar. fød Ane Christen Aalkistes datter hendis uegte Søn Peder, baarit til Daaben dagen efter sc: d. 9. dito. af Maren Anders Rasmusens. Faddere Christen Aalkist, Oluf Peders: Drasbech, Inger Christensd. Aalkist. Maren Christ. Aalkist.
Anno 1706. d: 30. Octobr. 1 stund efter Solens opgang fød Else Jensdatter til Christen Cabestoftis hendis u-egte Søn Anders: Baaret til Daaben dagen efter af Ane Maria Hans Castens ved Lerche i Nors Sogn: Faddere: Peder Scaarup, Christen Cabestoft, Maren Pedersd. Scaarup.

Pag. 173
og var dette barn auflet paa Mumtofft, Sendels Sogn, hvor Moderen og allereede har udstaaet kirchens disiplin og er udlagt af heende til Barnefader en gifft Mand med nafn Christen Andersen som er Soldat og tiente same tid paa Mumtoft med hende.
Anno 1707. d: 31. Maji. i dagningen om morgenen fød Maren Christensdatter Aalkist hendis u-egte pigebarn Boel. Baaret til Daaben dagen efter som var d. 1. Jun. af Maren Christen Frostis; Faddere: Jens Christens. i Slet, Peder Niels. Anders Niels. Inger Christensd. og Maren Andersdatter.
d: 13. Octob. 1709. fød Margrete Pedersd. hos Ole Pouls: hendis uegte pigebarn Inger Kathrine, Baaret til Daaben d: 20. dito af Helle Poulsdatter. Faddere: Studiofus Jens Haversl.., Christian Peitersen Norman, Christen Niels. og Mette Christophersd. begge tienendis hos Ole Pouls.
d: 29. Aug. 1710. fød Maren Thomasd. hendis uegte barn Dorethe, Baaret til Daaben dagen efter s. var d: 30. dito af Maren Anders Jensens i Aashøj. Faddere: Anders Matzen i Agerholm. Christen Thomsen i Vandet. Boel Thomasd. ibid. Else Christensd. ibidem.

Pag. 174
d: 24. Julii 1712. ved 10 Slet. formiddag fød Helle Andersd. Drasbech ved Møller hendis uegte barn Ane; Baaret til Daaben d: 26. dito af Maren Anders Fuglsangs. Faddere: Anders Oles: Drasbech, Christen Christens. Aalkist. Maren Andersd. Drasbech den ældste, og Ane Andersd. i Scortørve-kier. Alle ved Møller.
d: 5te Octob. 1714. ved 10. Slet formiddag fødde Gurri Andersdatter ved Klitmøller hendis uegte Søn Christen, baaret til Daaben d: 7. dito. af Inger Christen Olesen Jenss. ved Møller: Faddere: Anders Pedersen Krog. Unge Christen Christens. Krog, Anders Christens: Drasbech. Ane Christensd. og Inger Christensdatter Krog. alle ved Klitmøller.
d: 20. Mart. 1717 klochen 4. efter middag fød Maren Jensd. tiente p. Nebbel hendis u-egte Søn Christen, Baaret til Daaben dagen efter som var d: 21. dito af Maren Anders Fuglsangs. Faddere: Mads Jens. Ole Pols. til Bertel Polsens, Jens Ands. til Jens Holders. Beritte Andsd. Fuglsang, og Inger Christensd. i Agerholmgrd.
Mellem d: 24. og 25. Novemb. 1718 ved midnats tid fød Ane Christensd. hos Jens Christens. ved Møller hendis uegte datter Maren, Baaret til Daaben d: 26. dito af Kirsten Christen Drasbechs. Faddere: Christen Møller, Christen Christs. Krog, Anders Christstens: Drasbech. Ane Pedersd. Krog.
d: 7. Dec: 1718. fød Zizel Jensd. ved Møller hendis uegte datter Giertru. Baaret til Daaben d: 9. dito af Inger Christen Jens. Olesens. Faddere var Christen Christ. Krog, Niels Christ: Odde, Inger Christensd. Krog. og Maren Andersd. Brandi.
NB. pag. 168.


Pag. 175
Fortegnelse paa de Døde i Westervandet Sogn.
Anno 1691.
Januar:
d. 26. døde Christen Krogs lille Søn Christen 15 dage gammel, begravet d. 28 ejusdem.
Aprilij.
d. 4. begravet Unge Christen Drasbechs oc Birgitte Andersdatters døefødde Søn.
Junius.
d. 12. ad afften døde Ane Mortensdatter ved Klitmøller, hendis alder var 80 Aar 6 maaneder nogle dage, begravet d. 14. ejusdem.
d. 17. om morgenen døde Kirsten Eskildsdatter Rasmus Andersens hustru ved Møller, hendis alder var 78 Aar, begravet d. 21 ejusdem.
Augustus.
d. 10. ved 8 slet formiddag døde Christen Thoms. i Westervandet i hans alders 55 Aar, begravet d. 14 ejusdem.
Septembr.
d. 8. ved midnats tid døde Christen Christensen paa Sletten ved Møller, der hand var 74 Aar ringer 2 uger, begravet d. 13 ejusdem.
d. 29. Decembr. døde ved Middags tid Maren Nielsdatter Anders Schaartorvekiers hustru i sin alders 63de Aar, begravet d. 3 Jan. 92.
d. 31. dito. døde Christen [Lars. !!!] oc Maren Madsd. i Agerholm, deris datter Ane, hendis ald. var 7 uger 3 dage nogle timer.
Sum. 8.

Pag. 176
An: 1692
d. 13 Jan. ved Elleve slet formiddag døde Bertel Andersen oc Karen Nilsdatter p. Sandodde deris lille Søn Christen, hans alder var 7 uger oc 2 dage. Begravet d. 17 dito.
d. 21 Dito om morgenen klochen 2 døde Anders Povelsen ved Møller i sin alders 73 Aar, begravet d. 24 dito.
d. 31. ejusdem om afftenen ved 9 slet døde Maren Andersdatter Sl. Anders Poulsens hustru ved Møller, hendis alder var 75 Aar og 18 uger ringer 2 dage. Begravet d. 7. Februarii.
d. 4 Febr. om afftenen ved 10 slet døde Peder Povelsen hos Niels i Østerholder: hans Alder var 84 Aar ring 2 dage, begravet d. 10 ejusdem.
d. 30. Martii ved Solens opgang døde Beritte Christensdatter p. Sandodde i sin alders 81. Aar, begravet d. 3 April.
d. 26. Maji ved middags tid døde Maren Jensdatter Niels Østerholders Stiffdatter, hendis alder var 4 Aar ringer 4 Maaned. Begravet d. 29 dito.
Vidi. 11 Julii. 92.
d. 1. Oct. om morgenen 2 stund f. dag døde Jens Andersen oc Mette Christensd. i Øster Steentofft deris lille Søn Anders, hs alder var 5 dage. Begravet d. 4. Oct.

Pag. 177
d. 27. Nov. bleff det Margrete Oddes aff hende selff ombragte barn begravet.
Sum: f. An. 92. - 8.
Anno 1693
d. 7. Februarii døde Margrete Christensdatter Odde for sverd for sin misgiernings shyld, hendis ald. 27 Aar 4 maaneder oc 1 dag.
d. 20 Febr. om morgenen ved 2 Slet døde Jens Hundborg oc Chrisdentze Andersd. deris datter Ane, hendis alder var 3 maaneder, 3 uger oc 6 dage, begravet d. 26 ejusdem.
d. 26. April bleff Jens Christensens oc Ingeborre Christensd. ved Møller deris døefødde Drengebarn begravet.
d. 14. Maji. om morgenen ved 6 slet døde Søren Andersens Søn Bertel p. Nebel, hs alder var 6 uger 5 dage oc nogle timer. begravet d. 18 dito.
d. 18. ejusd. om afftenen ved 9 Slet døde Jens Oles. ved Møller effter at hand hafde levet i denne verden 75 Aar oc 9 Maaneder, begravet 21 dito.
d. 9. Junii om efftermiddag døde Jens Jepsen i Tanderup hasteligen som hand var roet lidt ud p. Søen i hs alders 66 Aar. begravet d. 15 dito.
d. 21. dito ved Solens opgang døde Salmand i Bierggrds yngste Søn Christen, hans alder var 4 Maaned 3 uger, begravet d. 24 ejusdem.

Pag. 178
d. 1. Julii om afftenen ved 6 slet døde Jacob Nielsen ved Blegehule, der hand var 54 Aar oc 5 Maaned gl. begravet d. 5 dito.
d. 4. Aug. ved 9 slet formiddag døde Maren Nielsdatter Odde der hun var 44 Aar gammel. Begravet d. 6. dito.
d. 27. Septembr. om afftenen ved 8 slet døde Kirsten Sl. Anders Frostis ved Møller i sit 67. Aar, begravet d. 2. Octob.
d. 15. Oct. om afftenen ved Solens nedgang døde Hans Søffrensen Aashøj hans alder var 42 Aar, begravet d. 20 ejusdem.
d. 1. Nov. om afftenen strax effter Solens nedgang døde Ane Povlsd. Sl. Christen Povlsens, hendis alder var 85 Aar ring 3 maaned, begravet 5 dito.
d. 23. dito ved middags tid døde Niels Broes Søn Anders, hs ald. 1 dag oc nogle timer, begravet d. 26 dito.
Anno 1694
d. 26. Martii 2 stund effter middag døde Terkild Graffersens Hustruis Moder Maren Bollesdatter der hun var 83 Aar oc 4 Maaneder gammel, begravet d. 1. April.
d. 29. Junii en stund of. middag døde Ane Nielsdatter ved Møller hendis datter Johanna Jensdatter, hendis Alder var 15 Aar 6 uger oc nogle dage. begravet d. 2. Julii.

Pag. 179
d. 29. 7br. ved 11. Slet formiddag døde Christen Krogs ved Møller hs yngste datter Ane, en maaned gl. begravet d. 3. Octobr.
d. 30. 10br. Halfand. stund effter Solens opgang døde yngste Povl Envolds. i Agerholmgaard 72. Aar gammel, begravet d. 4. Jan. 95.
Anno 1695
d. 29. Aug. blef Niels Broes døefødde drengebarn begravet.
Anno 1696
d. 20. Januarii ved middags tid døde Christen Cabestofftis hustru Kirsten Mouritzd. i sit 55de Aar. begrafvet d. 24. dito.
d. 25. Mart. klochen 8 formiddag døde Maren Povlsdatter Sl. [Bette !!!] Christen Christensens hustru ved Aalkisten, 85 Aar og nogle dage gammel, begravet d. 29. dito.
d. 27. Mart. klochen 3 effter middag døde gamle Michel Christensen Blach ved havet 83 Aar og 2 dage gammel, begravet d. 31. dito.
d. 4. Maji. ved middags tid døde Kirsten Larsd. Krog Niels Broes hustrue der hun var 41. Aar ringer 5. uger. begravet d. 10. dito.

Pag. 180
d. 24. Jun. 2 stund of. middag døde Degnen Jens Danielsens lille Søn Svend, hans alder var 10 dage och 8 timer. begravet d. 28. dito.
Ann. 1697
d. 9. Febr. ved midnats tid døde Eldste Povl Endvoldsen i Agerholmgaard, 80 Aar og 3 Maaneder gammel, begravet d. 15. dito.
d. 15. Febr. klochen 8 formiddag døde Else Nielsdatter Sl. Michel Blachis hustru ved havet, der hun var 76. Aar gammel, begravet d. 19. dito.
d. 17. Febr: blef Christen østen Præstegaarden og Ane Christensd. deris døefødde pigebarn begravet.
d. 24. Jun. blef Christ. Cabestoftis oc Kirsten Pedersd. deris døefødde pigebarn begravet.
d. 6. Aug. om morgenen i dagningen døde Jens Broes yngste datter Maren, 20. uger og 4 dage gammel, begravet d. 8. dito.
d. 25. dito ved midnats tid døde Jens Andersen i Fuglsang, der hand var 83 Aar oc 5 uger gammel, begravet d. 1. 7br.
d. 22. Decembr. om aftenen ved Solens nedgang døde Torkild Graversen ved Møller. 66 Aar og 9 Maaneder gammel. begravet d. 26. 10br.

Pag. 181
d. 29 Decembr. begravet unge Christen Drasbechs døefødde barn.
S: 8. døde.
An. 1698
d. 5. Jan. blef Peder Nielsen oc Ane Andersd. Drasbech deris døefødde barn begravet.
d. 13. dito om aftenen ved Solens nedgang døde Peder Frøkiers lille Søn Jens, 2 aar ringer 3 maaneder og nogle dage gl, begravet d. 16. dito.
d. 4. Febr. ved 8. Slet formiddag døde Christen Andersen i Stentoft, 78 aar 9 uger og nogle dage gammel, begravet d. 10. dito.
d. 23. dito ved middags tid døde Anders Jens. og Mariche Christensd. i Aashøj deris lille datter Gedshen, nogit nær 1½ aar gammel, begravet d. 27. dito.
d. 28. dito først i dagningen døde Degnen Jens Danielsens Søn Svend, ½ aar gammel, begravet d. 2. Mart.
d. 9. Mart. 2 stund for Solens nedgang døde Thomas Pedersen i Vandet hs mindste datter Helvig it aar ringer 11 dage gammel, begravet d. 16. dito.

Pag. 182
d. 13. Maji ved 3 Slet eftermiddag døde Ane Olufsd. Sl. H. Daniel Jensens, Degnens Moder her til Sognen værendis, 76. aar gammel, begravet d. 19. dito i kirche.
d. 1. Julii strax efter Solens opgang døde Kirsten Pedersd. Christen Cabestoftis hustrue, 35 aar, r. 2. m. y. begravet d. 6. dito.
d. 7. Aug. om morgenen tilig ved 3 Slet døde Christen Krog og Bodil Michelsd. ved Møller deris lille Søn Michel, 16. ug gl. begr. 10. dito.
d. 8. dito 2 stund f. Solens nedgang døde Anders Langaards ved Møller lille Søn Niels, 15 uger 4 dage og nogle timer gammel, begravet d. 10. dito.
d. 22. Aug. blef Povl Mouritzens i Strubersig hans Søn Mouritz fundet død i Sandbachens her ved Agerholm; hans alder var 14 aar ringer 9 uger, og som hand blef synet f. oc være død af vandnaade, blef hand begravet i Kirchegaarden d. 28. dito.
d. 23. Julii døde Christen Varmbachis lille datter Maren, 4 uger og 1 dag gammel, begravet d. 27 dito.
d. 16. Octobr. ved 9 Slet formiddag døde Cresdenze Jens Hundborgs ved Møller der hun var 28 Aar og 3 uger og nogle dage gammel, begravet d. 20. dito.

Pag. 183
d. 24. Octob. ved midnats tid døde Anders Brandis Søn Anders ved Møller, 21 Aar og 9. Maaneder gammel, begravet d. 30. dito.
d. 1. Novemb. om aftenen ved 9 Slet, døde Jens Hundborgs yngste Søn Jens 19. uger og 3 dage gammel, begravet d. 6. dito.
d. 18. Novemb. om natten døde Maren Christen Cabestoftis datter, 22 ug ring 1 dag gammel, begravet d. 23. dito.
[imellem disse to er angivet en person der døde 12/11 og blev begravet 19/11 !!! det hele er skrevet meget småt og utydeligt, da det er indsat senere]
d. 22. Nov. om aftenen døde gl Ane Christensdatter ved Blegihule, 79 Aar gl. begr. d. 27. dito.
S: 18.
Anno 1699
d. 13. Januar: ved midnats tid døde Christen Andersen i Vilsbil. begravet d. 19. dito. 69. Aar gammel.
d. 15. dito kloch. 9. formiddag døde Inger Christensd., Christen Bachis Moder, 71. aar gammel, begravet d. 20 dito.
d. 17. Januar: om morgenen klochen 6. døde Ane Mariche Bertelsd. hej. Michel Langballes Hustrue der hun var 49 aar 4 Maaneder og 3 dage gammel, begravet. d. 24 dito.

Pag. 184
d. 3. Martii ved middags tid døde Christen Larsen Smed i Agerholm, i sit ottende og tresindstivende aar siden ... begravet d. 8. dito.
d. 21. Maji. om morgenen klochen halfgaaen 4. døde Lars Nielsen i Tanderup, d. hand var 36. Aar gammel. begravet d. 26. dito.
d. 21. Maji. om Aftenen klochen 7. døde Maren Michelsd. 38. Aar ring 3 maaned. gl. begravet d. 25. dito.
d. 12. Aug. klochen 10 for middag døde Peder Nielsens Hustrue Ane Andersd. Drasbech ved Møller 28 Aar 5 maaneder og 3 uger gammel, begr. 17. dito.
NB. nogit tilforn døde same Peder Nielsen og Ane Andersd. deris lille datter Inger, 23 uger gammel.
d. 26. Octobr. om aftenen klochen 9. døde Karen Andersd. s. var til hus hos Peder Brandi 48 aar og 9 uger gl. begravet d. 3. 9br.
forimellem Christen Krogs nyfødde barn.
d. 27. Decemb. 3 stund p. aften døde Karen Poulsd. Sl. Lars Krogs hustru ved Møller, 78. Aar gl. begravet d. 31. dito.
Anno 1700
d. 17. Januar: ved Solens nedgang døde den yngste af Peder Frøkiers Tvillinger sc: Ane, 4 dage og nogle timer gammel, begr. 21. dito.

Pag. 185
d. 27. Januar. om morgenen en stund for Solens opgang døde Peder Frøkiers anden tvilling sc: Maren, 14 dage ring nogle timer gl. begravet, d. 2. Febr.
d. 29. dito om aftenen 4 stund efter Solens nedgang døde Ane Povlsd. Sl. Christen Vilsbils hustru til Anders Varmbaches p. Sandodde, 56 aar ringer 5 dage gammel, begravet d. 4. Febr.
d. 3. Junii, om morgenen 2 stund efter Solens opgang døde Johanna Søfrensdatter til Anders Fuglsangs, der hun var 81 aar 2 maaneder og nogle dage gammel, begravet d. 9. dito.
NB. ved d... ... døde Ellen ved Blighule.
d. 5. Octobr. klochen 1 efter middag døde Jens Hundborgs lille Søn Jens = 5 timer gammel, begravet d. 10. dito.
Anno. 1701
d.= 18. Febr. en stund efter middag døde Beritte Andersd. unge Christen Drasbechs hustru ved Møller der hun var 40. aar gammel ring 6. uger. Begraven d. 24. dito.
d. 12. Mart: ved 10 Slet formiddag døde Ane Nielsd. Anders Matzens Hustrues Moder, der hun var 95. aar og 6. uger gammel, begravet d.= 16. dito.

Pag. 186
d. 28. April om morgenen klochen 3 døde Christen Christensens og Ane Jensd. ved Møller deris datter Maren 3 dage og nogle timer gammel, begravet d. = 1. Maji.
d. 9. Jun. om natten ved 11. Slet døde Degnens Jens Danielsens yngste Søn Jørgen, = 13 uger og 4 dage gammel. begravet d. 12. dito.
d. 19. Jun. en stund for middagstid døde Inger Andersd. som var Torkild Andersens Søster ved Møller 58. aar ringer 3 maaneder og 14 dage gammel, begravet d. 24. Jun.
d. = 10. Julii. som var Dom. 7. p. Trin. om aftenen ved fem Slet døde Degnen her paa stedet Jens Danielsen, der hand var = 55. aar ÷ elleve uger gammel, begravet 15. dito.
NB. d. 9. Maji. om aftenen døde Christen Steentoftis Hustru Karen Jensd, der hun var = 22. aar 21. uger og 2 dage gammel, begravet d. = 14. dito.
d. 21. Sept: 1 stund over middag døde Ane Christensd. Thomas Stentoftis Hustru der hun var 70. aar ÷ 7 uger. begravet d. = 27. dito.
S: døde = 8.

Pag. 187
Anno 1702
d. = 2. April. en Søndag i dagningen døde Maren Terkildsdatter hej. Peder Bendixens Hustru, der hun var = 80. aar ÷ 3. maaneder og 3. uger gammel, begravet d. = 10. dito.
d. 29. dito en Løverdag eftermiddag døde Peder Bendixen self, der hand var 53. aar 2 maaned 1 uge 3 dag gammel, begravet d. = 8. Maji.
d. 11. Maji. 3. stund for Aften, døde Christen Jensen og Karen Nielsd. i Slet ved Møller deris datter Ane, 10 aar og 13. uger og 4 dage gammel, begravet d. = 14. dito.
d. = 12. Sept: klochen ved 2. om morgenen døde Salmand Frost ved Blegihule 60. aar og 6. maaned gammel, begravet d. = 17. dito.
d. = 14. Nov. 1 stund efter Solens opgang døde Christen Cabestoftis lille Søn Jens, = 3 aar, 16 uger og 5 dage gammel, begravet d. 20. dito.
d. = 21. Novembr døde og druchnede her ved Klitmøller=strand en Schipper med nafn Christen Søren Christensen Mandalhl som sidst bode i Kjøbenhafn og seilede med [vor konges ....... shib !!!], blef optaget strax af havet ved stranden, og begravet i Vester Vandet Kirchegaard d. = 26. dito.

Pag. 188
d. = 24. Novemb. i dagningen døde Thomas Steentoft der hand var = 66. aar og 2 uger gammel, begravet d. 1. Decembr.
d. 22. Decembr. om morgenen ved 5 slet døde Kirsten Christensdatter til Christen Michelsen Brandis ved Møller, 74. aar ÷ 2 maaneder gammel, begravet d. 27. dito.
d. 15. Decembr. om natten ved 10. Slet døde Søren Michelsen Langballe p. Nebbel, 22. aar gl. begravet d. 22. dito.
S: døde f. 1702. foruden den fremmede Schipper. 8.
Anno 1703
d: 18. Januarii kort efter Solens opgang døde Anders Christensen Brandi ved Møller = 66. aar ÷ 15. uger gammel, begrav. d: 21. dito.
d: 9. Februar: om natten ved 10 Slet døde Rasmus Andersen ved Møller, der hand var = 74. aar ÷ 18. uger og nogle dage gammel, begrav. d. 15. dito.
___ døde Boel Christensd. ved Møller som var døff. [Der står ikke mere !!!].
d. 14. April. om morgenen en half stund efter Solens opgang døde Kirsten Mortensd. Peder Brandis hustru ved Møller der hun var 63. aar og 6. maaneder gammel, begravet d. 18. dito.

Pag. 189
d: 10. Julii om morgenen ved 8 Slet døde Maren Lauritzdatter S. Peder Povlsens, og det hos Christen Cabestoft. der hun var 76. aar gammel, begravet
d: 13. Oct. døde Inger S. Peder Thomsens i sit = 84de aar.
Anno 1704
d: 18. Januar. 2. stund efter Solens nedgang døde S. Hans Aashøjs og Ane [Larsd. !!!] deris datter Else, 13 aar ÷ 6. uger og 2 dage gammel, begravet d: 25. dito.
d: 27. dito. 2. stund for middag døde Anders Varmbaches Hustru Maren Andersdatter = 78. aar gammel, begravet d. 2. Febr.
d: 23. Julii som var Onsdag om afftenen 1 stund for Solens nedgang døde Sogneprestens Hr: Peder Roelsens Hustrue Maren Christensd: Agerholm, efter sin ... fødsel, der hun var 33 aar ringer 7. uger gammel, begravet d: 30. dito.
d: 4. Septembr. Klochen 8 formiddag døde Ole Christensen i Slet der hand var 18. Aar ringer 14 uger gammel, begravet d: 7. dito.

Pag. 190
d: 12. Decembr. 2 stund for middag døde Peder Scarups lille datter Anekirstine der hun var 1 aar 34. uger og 3 dage gammel, begravet d: 15. dito.
Anno 1705
d: 5. Febr: om afftenen ved 10 slet døde Christen Varmbachs p. Sandodde hans yngste Søn Terkild, 13. uger og 5 dage gammel, begravet d: 8. dito.
d: 24. Febr: om morgenen klochen 6. døde Christen Krogs hustru Boel Michelsdatter, der hun var 40 aar og 30. uger gammel, begravet d: 1. Martii.
Imellem d. 15. og 16. April ved midnats tid døde Ane Thomasd. S. S... Poels hustru i Agerholmgrd. 66. aar ring nogle ug gammel, begravet d. 19. dito.
d: 15. Maji. kloch. 2. effter middag døde Matz Michels. Jeginds p. Sandodde hans datter Johanna, 36 uger og 5 dage gammel, begravet d. 17. dito.
d. 7. Jun. om morgenen klochen halfj. 5. døde Jens Hundborgs lille datter Christenze ved Møller, 41. uger og 3. dage gammel, begravet d: 10. dito.
d. 2. Julii. 1 stund efter Solens opgang døde Michel Andersens hustru i Stentoft Ane Jensd. 70 og ½ aar gammel, begravet d: 5. dito.

Pag. 191
d: 3. Julii. om afftenen ved 10. Slet døde Anders Fuglsangs datter Maren, 6. aar og 10. uger gammel, begravet d. 8. dito.
d: 12. dito klochen 8. formiddag døde Christen Stentofftis lille Søn Enevold 4. aar og 23. uger gammel, begrav: d: 17. dito.
d: 31. dito. 2. stund ofver middag døde Christen Frostes og Maren Andersdatter ved Møller deris daatter Kirsten, 6 aar 34 uger og 3 dage gl. begravet d: 5. Aug.
d: 7. Aug. om natten lidt for midnat døde Anders Bertelsens og Maren Pedersdatter i Steentofft deris daatter Ane, 3 aar 3 uger og 4. dage gammel, begravet d: 10. dito.
d: 14. dito. om morgenen ½ stund for Solens opgang døde Jep Andersen i Tanderup der hand var 60. aar og nogle dage gammel, begravet d: 20. dito.
d: 27. dito. 2 stund ofver middag døde Peder Frøkiers yngste Søn Niels 2 aar og 10. uger gammel, begravet d: 2. 7br.
d: 30. Aug. 1 stund for Solens opgang døde Søren Larsens Søn i Vilsbil Christen = 33. uger gl. begr. d: 2. 7br.

Pag. 192
d: 19. Dec. om afftenen ved Solens nedgang døde Inger Lauritzd. Graversens hustru p. Sandodde, 66. 2. maaned. og nogle dage gammel, begravet 26. dito.
Sum. døde f. A: 1705. = 14.
Anno 1706
d: 8. Maji. 2. stund for Solens nedgang døde Ane Pedersd. S. [Jesper !!!] Christensens til Thomas Christens. i Vandet. 83 aar og 6. uger gl. begravet d: 13. dito.
d: 20. dito. 3 stund efter middag døde Boel Pedersd. Christ. Aalkistes hustru = 68 aar og 8. uger gammel, begrav: d: 25. dito.
d: 30. Maji. 1 stund efter Solens opgang døde Ane Nielsdatter sc: Maren Christensdaatter ved Møller hendis uegte barn 16 aar ÷ 11 uger gammel. begravet d: 2. Junii. nestefter.
d: 21. Nov. ved middags tid døde Matz Andersen sc: And. Matzens Søn i Agerholm. da værendis p. Søegaard, og det ved ulychelig bøsseshud, af 1 and. tienistedreng der p. gaarden sc: Matz Poulsen foraarsagede, den døde var 18. aar gammel, begravet d: 28. dito.

Pag. 193
d: 25. Nov. om midnats tid døde Else Jensdatter i Cabestoft hendis uegte barn Anders Christensen 1 maaned ringer 2 dage gammel, begravet. 28. dito.
d: 21. Dec: ved 9 Slet formiddag døde Christen Michelsen Brandi ved Møller, 48. aar og 10 dage gl: begravet 3die Juledag efter.
d: 30. Decembr. 2. stund ofver midnat døde Kirsten Christensd. Peder Tverborgs hustru, 63. aar gammel, begravet d. 5 Januar.
8. (7).
Anno 1707
d: 6. Januar. i dagningen døde Peder Frøkiers lille datter Maren den anden med det nafn. 1 aar og 14 dage gammel, begravet d: 9. dito.
d: 23. Febr. om aftenen en half stund for Solens nedgang døde Thomas Pedersen i Vandet = 77. aar ringer nogle dage gammel, begravet d: 3. Mart.
d: 25. Maji. 3 stund for middag døde Ove Thomssen S. Thomas Pedersens Søn i Vandet 16 aar og 13. uger gammel, begravet d: 29. dito.

Pag. 194
d: 19. Junii om morgenen ½ stund efter Solens opgang døde Gravers Jensen p. Sandodde, 69 aar og 12. uger gammel, begravet d: 24. dito.
d: 13. Decemb. lidt for Solens opgang døde Matz Peds. Møller ved Klitmøller 66. aar gl. begravet d: 20. dito.
d: 23. Dec. om morgen ved Solens opgang døde Anders Bertelsen og Ellen Andsd. p. Sandodde deris lille Søn Ove: 6 uger og 2 dage gammel. begravet d: 26. dito.
d: 31. Dec: 2. stund for dag døde Christen Fogdis og Else Jensd. til Jens Poulsens deris yngste barn Ellen. 14. uger gammel, begravet d: 4. Januar.
Anno 1708
d: 23. Januar. om aftenen en half stund efter Solens nedgang døde Kirsten Andersd. til Stephan Jens. p. Sandodde, 62. aar ÷ 12 dage gl: begravet d: 29. dito.

Pag. 195
d: 26. dito om morgenen 1 stund for dag døde Anders Christens: Schaartørvekier ved Møller, 79. Aar ÷ 4. uger gammel. begravet d: 1. Febr:
d: 5. Febr: nogit over middag døde Else Jensdatter til Christen østen Prestegaarden, hendis ældste Pigebarn Zitzel. 40. uger og en halv dag gammel, begravet d: 12. dito.
d: 9. dito om afftenen klochen 8. døde [be=te !!!] Else Jensdatters yngste datter Maren, 40. uger og 5. dage gammel. begravet d: 12. dito.
d: 27. Julii. 1 stund efter middag døde Karen Pedersd. Høg. 71. aar og 6 Maaneder gammel, begravet d: 1. Augustii.
d: 30. Julii 1 stund for middag døde Stor Niels Schinderup ved Møller 76. aar gammel, begravet d: 6. Aug:
d. 22. Aug. døde Christ. Jens. Borregrd p. Nebbel 37 aar og 18. uger gammel, begravet d. = 26. dito.
d: 7. Oct. døde Niels Sch... hustru Maren ... 54. aar gammel. begravet d: 15. dito.
d. 13. Oct. døde Ole Peders. og Ane Pedsd. ved Møller deris Søn Peder. 14 dage gammel, begravet d: 15. dito.
d: 8. Nov: om aftenen strax eft. Solens nedgang døde Christen Lars: i Cabestoft, 74 aar og 17 ug gl. begravet d: 14 dito.

Pag. 196
d: 10. Nov: om Aftenen 1 stund efter Solens nedgang døde Anders Christens: i Tanderup 35 aar 6 maaned og 2 ug gammel, begravet d: 16. dito.
d: 14. Dec: om Aftenen døde Christen Stentoftis yngste Søn Niels, 6 uger og 6. dage gammel, begravet d: 19. dito.
Ao 1709
d. 21. Maji. døde Niels [Scher..ger !!!] ved Klitmøller. 72. aar gammel. begravet d. 26. dito.
d: 2. Junii 1 stund for Solens opgang døde Christen Michels. Blach ved havet 44 Aar gammel, begravet d: 7. dito.
d: 14. Julii. lige ved middags tid døde Christen Michels. Blach sc: lille Michel Blachis næst ældste Søn, der hand var 26. aar og 3. uger gammel. begravet d. 19. dito.
d: 18. Aug. blef Christen Christensen af Vorupør og Ane Jensd. deris døefødde pigebarn begravet.
d: 30. 7br. om aften klochen 5. døde Mette Matzd. Niels Møllers hustru 60 aar og 14. uger gammel begravet d: 6. Octob.
d: 30. Octob. i dagningen døde Jens Bertels. i Tverborg 38. aar gammel. begravet d. 3. Nov.

Pag. 197
d: 11. Octobr. om morgenen mellem 7 og 8. døde d: ærbarrer Matrone Ane Lauritzdatter Monsr Bertel Langballe paa Nebbel hans Hustru, 56. Aar gl. begravet d: 18. dito.
Natten mellem d: 19. og 20. Decemb. døde Matz Jensens og Inger Christensd. i Agerholm deris Søn Lars, og det ulycheligen i sengen hos Moderen, uden nogen foregaaende Sygdom, og var barnet nætop 3. uger gammel da det døde, begravet d: 22. dito.
Ao 1710
d: 9. Mart: ½ stund over middag døde Maren Christensd. Christen Cabestoftis hustru der hun var 36. aar gl. begravet 16. dito.
Mellem d: 7. og 8. Maji. om natten døde Jens Hundborg ved Møller 62. aar ÷ 5. uger og 4 dage gammel. begravet d: 14. dito.
d: 18. April. imod morgenen om nattetid døde Jens Bertelsen ved Blegihule 69. aar gl. begravet d: 23. dito.
d: 29. Junii. 2. stund over middag døde Bertel Jensens ved Blegihule hans lille Søn Peder, 5 aar og 34 uger 6 dage gammel begravet d: 2. Julii.

Pag. 198
d: 17. Jul: ved 3. Slet efter middag døde Anders Bertelsen i Stentoft hans Søn Thomas. 3. aar 37 uger gammel, begravet
d: 17. Jul. ved 5 Slet eftermiddag døde same Anders Bertelsens Søn Jens = 35. uger og 4 dage gl: begge to begrafne d: 22. dito.
d: 7. Maji. 1710. døde Jens Hundborg ved Klitmøller 61. aar og 47 uger gl. begravet. d: 14. dito.
vid. pag. [antecedenten !!!]
d: 13. Aug. ved 4 Slet efter middag døde Christen Svends: ved Klitmøller = 73. aar gammel begravet d: 20. dito.
d: 10. Octob. ved Solens nedgang døde Karen Svendsd. S. Jens Danielsens = 57. aar gammel, begravet d: 18 dito.
d: 15. dito. klochen 2. eftermiddag døde unge Christen Drasbech og Kirsten Christensd. ved Møller deris Søn Christen = 44 uger og 6. dage gl. begravet d: 19. dito.
d: 30. Octob. om aftenen ved 8. Slet døde Morten Kløfborg ved Møller hans lille Søn Christen, 8. aar 31 ug gl. begravet d: 2. Novembr.

Pag. 199
d: 2. Novemb. 2 stund efter Solens nedgang døde Anders Christens. ... p. Nebbel i hans ni og tyvende aar begravet d: 7. dito.
d: 24. Novembr. strax efter Midnat døde Christen Jensen og Inger Larsdatter ved Møller deris lille Datter Maren, 1. aar og 30 uger og 3 dage gammel, begravet d: 30. dito.
d: 2. Decembr. en Mandag om Aftenen ved 7. Slet døde Sogne Prestens hl. Peder Roelsens og hans hustrus Gidshe Michelsd. deris lille daatter Maren af [børnepoeser !!!] 1t aar 13 uger og 2. dage gammel, begravet d: 6te dito.
d: 4. dito om aftenen ved 6. Slet døde Christen Jensen og Inger Larsd. ved Møller deris daatter Boel 1t aar 31. uger 3 dage gl. begravet d. 7. dito.
Summa f. Ao 1710 = 14
Anno 1711
d: 18. Januar. om morgenen døde Enevold Poulsen i Agerholmgaard, 70. aar gammel. begravet d: 22. dito.
d: 26. Januar. ved middags tid døde Karen Jensd. S. Christen Stentoftis = 82. Aar ÷ 14. uger gammel, begravet d: 3. Febr.

Pag. 200
d: 5. Mart. nogit for midnat døde Anders Matzens og Dorethe Christensdatter ved Møller deris lille Søn Matz = 12. dage gammel, begravet d: 11. dito.
d: 24. dito om morgenen 1 stund for Solens opgang døde Anders Langgrds og Benned Erichsdatter ved Møller deris daatter Karen = 20. aar 9. uger og 3. dage gl. begravet d: 29. dito.
d: 26. Maji. døde Maren Andersd. Christen Frostis ved Møller, 40. Aar 34 uger og 1 dag gammel. begravet d: 1. Junii.
d: 3. Jun. om aftenen 1 stund efter Solens nedgang døde Maren Nielsd: S. Christens Smeds i Agerholm, 81 aar og 17 uger gammel, begravet d: 7. dito.
d: 7. Julii om morgenen ved Solens opgang døde Sophia Rasmusd. ved Møller = 56. aar = 13 uger gl. begrav: 12. dito.
d: 7. Octob. nogit for dag døde Monsr Bertel Langballes og hans hustrues lille Søn Henrich Michael og det ulycheligen i Sengen hos Ammen 3. uger og 6. dage gammel, begravet d: 9de dito.

Pag. 201
d: 27. Nov. 1 stund for dag døde Stephan Jens: p. Sandodde = 71 aar 17. uger og 2 dage gammel, begravet d. 3. Decembr.
d: 30. Nov. om morgenen klochen 6. døde Matz Michelsen p. Sandodde hans lille Søn Jens 6 aar ringer 13 uger og 5 dage gl. begravet d: 3. 10br.
d. 9. Decembr. om morgen en stund for Solens opgang døde Peder Pedersen Tverborg 83. aar ÷ 4 uger gammel, begravet d: 13. dito.
Anno 1712
d: 15. Febr: klochen 3. efter middag døde Peder Christensen Brandi = 73. aar gammel, begravet d: 19. dito.
d: 26. Mart. 2. stund over midnat døde Christen Fogdis lille Søn Laurs nær otte dage gammel. begravet d: 29. dito.
d: 19. Maji. 2 stund efter Solens opgang døde Else Sl: Christen Thomsens i Vandet = 76. aar gammel, begravet d: 22. dito.
d: 14. Jun. nogit paa eftermiddag døde Morten Kløfborg ved Møller hastig p. Stranden af it hold for hans brist, 53 aar ÷ 4 ug gl. begravet d: 18. dito.

Pag. 202
Imellem d: 24. og 25. Junii. ved midnats tid døde Niels Peders. Skreder ved Klitmøller. 82. aar 7 uger gammel, begravet d: 2. Jul:
d: 26. Nov: klochen 3. om morgenen døde Ane Pedersd. S Peder Olesens ved Klitmøller, = 76. aar og 26. uger gammel. begravet 2. Dec.
d: 27. Novembr. kloch. 4. eftermiddag døde Maren Joensd. Peder Krogs hustru = 74. aar og 28. uger gl. begrav. d: 3. Dec.
d: 7. Dec: kloch. 9. formiddag døde Michel Jegind paa Sandodde = 81. aar gl. begrav. 11. dito.
d: 9. dito. blef Poul Christensen og Karen Jensdatter hos Poul Olesen ved Møller deris 2de døefødde børn begravede.
d: 25. Dec: døde Ole Pedersen og Ane Pedersd. ved Møller deris datter Ane = 18. dage gammel. begravet d: 27. dito.
Anno 1713
d: 15. Januar. om morgenen ved Solens opgang døde Johanna Pedersd. p. Sandodde 55. aar gl. begravet d: 22. dito.
d: 12. Febr. i dagningen døde Peder Christensens og Ane Sørensd. i Agerholm deris lille Søn Anders, 12. dage gammel. begravet 17. dito.

Pag. 203
d: 17. 1 stund over midnat døde Maren Andersd. S. Anders Brandis = 64. aar gammel. begravet d: 19. dito.
d: 25. Maji. som var Christi Himmelfartsdag 3 stund over middag døde Svend Jensen Jens Christensens Søn ved Klitmøller, 26. aar ringer 17 uger gammel begravet Onsdagen d: 31. Maji.
d: 25. Aug. ved middags tid døde Niels Broe ved Møller, 56. aar 32. uger 2 dage gammel, begravet d: 31. dito.
d: 23. Decembr. døde Karen Christen Blachis ved Møller = 10. dage efter sin barnefødsel = 32. aar gammel, den selsamme dag nogle timer efter barnets oprindis død, døde ogsaa hendis og Mandens lille Søn Christen - 10. dage gammel. begge begravet d: 29. dito.
Anno: 1714
d: 5te Mart: klochen 4. om morgenen døde Anders Andersen i Nør Vilsbil i sit ottende og halffierdsindstivende aar. begravet d: 9de dito.
d: 10. April. ½ stund f. Solens nedgang, døde Poul Tverborgs lille Søn Christen, 2. uger og 2. dage gammel, begravet d: 15. dito.

Pag. 204
d: 23. April. en Mandag Klochen 7. om morgenen døde Sogne Prestens hl. Peder Roelsens og hs. S. hustrues Maren Christensd. deris Søn Peder 9. aar 10. Maaned. 11. dage gammel begrav. 26. dito.
d: 5. Maji. blef Christen Frostis og Ane Nielsdatter ved Møller deris døefødde drengebarn begravet.
d: 5. Maji. om aftenen døde ogsaa det same lille S. barns Moder selv Ane Nielsd. Christen Frostis hustru, 38. aar. 8. uger og 4. dage gl: begr. 11. dito.
d: 25. Maji. om Aftenen 1 stund efter Solens nedgang døde Terchild Andersens hustru Mette Christensd. ved Klitmøller, i sit ottende og tredisinds tivende aar, begravet d: 31. dito.
d: 5. Septembr. 1 stund over middag døde Maren Mauritzd. S. Jep Tanderups Enche 71. aar 23. uger og 3 dage gammel. begravet d: 11. dito.
d: 27. Sept. ved midnats tid døde Anders Madsen og Dorethe Christensd. ved Møller deris lille Søn Mads, den anden med det nafn 2 aar og 33 uger og 6. dage gammel. begravet d: 30. Septembr.
d: 8. Decemb om aftenen ved 6. slet døde Else Pedersd. Christen Olesens hustru ved Møller, i sin alders 80de Aar, begravet d: 15. dito.

Pag. 205
d: 26. Decemb. om morgenen i liusningen døde Maren Nielsd. S. Terkild Graversens Enke i sin alders [Sieffe !!!] og firsindstivende aar siden sidst afvigte Michaelis. begravet d. 2. Januar. 1715.
Anno = 1715
d: 12te Januar. om Aftenen døde Karen Thomesd. som var paa Nebbel 85. aar gammel. begravet d: 15. dito.
d: 12te Februar. om morgenen døde Christen Olesen Drasbech ved Klitmøller 80. aar ringer 2. maaneder gammel. Begravet d: 19. dito.
Imellem d: 20. og 21. Febr. ved midnats tid døde Christen Pedersen Krog ved Klitmøller 37. aar 10. maaned. 2. uger 6 dage gammel, begravet d: 28. dito.
d: 7. Mart. Klochen 9. formiddag døde Jens Madsen p. Sandodde = 72 aar ÷ 8. uger gammel, begravet d: 13 dito.
d: 18. Junii. ved 4. Slet efter middag døde Maren Andersdatter S. Mads Møllers hustrue ved Klitmøller = 79. aar og 4 Maaned. gl. begravet d: 25. dito.
d: 26. Julii. 1 stund for Solens nedgang døde Poul Christensens og Karen Jensd. i Tverborg deris Søn Christen den anden med det nafn = ½ stund gammel. begrav. 28. dito.

Pag. 206
d: 13. Aug. Klochen = 10. formiddag døde Christen Steentoftis og Helle Christensd. deris lille Søn Christen = 22. uger 1 dag gl. begravet d: 18. dito.
d: 26. Augusti. ½ stund for middag døde Maren Sørensd. Mads Christensens hustru i Tanderup, 78. aar 6. uger og 3. dage gammel. begravet 2. 7br.
d: 17. Sept: i dagningen døde Ole Christensens og Maren Krogs ved Møller deris lille daatter Else = 7 uger og 2. dag - gammel begravet d: 22. dito.
Anno = 1716
d: 12. Januar. 1 stund efter Solens opgang døde Ane Nielsd. hos Kirsten Terkildsd. ved Klitmøller, 63. aar gammel, begravet d. 19. dito.
d: 16 dito. om morgenen ved Solens opgang døde Christen Fogd. og Else Jensd. ved Møller deris yngste datter Maren. 1 aar. 3. ug. 1 dag gl. begravet d. 19. dito.
d: 11. Martii. i dagningen døde Else Christensd. S. Thomas Pedersens i Vandet i sit 67. tredisindstivends aar. begravet d: 19. dito.

Pag. 207
d: 15. Mart. om morgenen 1 stund for dag døde Ane Larsdatter til S. Niels [J... el. B... !!!] Enche ved Klitmøller = 48. aar gammel, begravet d: 22. dito.
d: 7. April. om aftenen ved 9. Slet døde Unge Christen Krogs og Boel Jensd. ved Møller deris lille Søn Christen 6. dage gl. begravet d: 10. dito.
d: 6. April. døde Jesper Christens. i lille Tøfting heel hastig ude ved Klitmøller hos Christen Møller, hvor hand var udkjørt same dag = 75. aar gl. begravet d: 11. dito.
d: 3. Junii. ved solens nedgang døde Iver Christensen sc: Christen Christensens østen Præstegaarden hands Søn = 13. aar 16. uger og 1 dag gl. begrav. d: 7. dito.
d: 25. Juni. ved. 10. Slet formiddag døde Peder Christensens i Agerholm hans lille daatter Else. 17. uger gammel. begrav. 28. dito.
d: 26. Junii. om Aftenen ved Solens nedgang døde Ane Andersd. S. Jacob Nielsens ved Blegihule, hen. 77. aar. 18 ug gl. begravet. d. 2. Julii.
d: 30. Junii. om morgenen 1 stund for Solens opgang døde Karen Jensd. Bertel Poulsens hustru i Agerholmgaard 50. aar ÷ 5. [det ser ud som om der står 50. !!!] ug gl. begravet d: 6. Julii.

Pag. 208
d: 7. Jul. 2. stund efter Solens opgang døde Anders Stephans. og Zitzel Nielsd. ds. datter Mette 3. dage og 2. timer gl. begrav. 12te dito.
d: 27. Julii ved middags tid døde Michel Andersen i Vestervandet i Stentoft, 87. aar og 5. maaned gammel, begravet d: 31. dito.
d: 2. Novembr. ved Solens opgang døde Giertru Nielsd. Christen Oddes hustru ved Møller, 51. aar 14 ug. 2 dage gammel. begrav. 6. dito.
d: 6. Dec: om Aftenen kloch. 8. døde til unge Peder Nielsen Schinderups ved Møller en Skipper men nafn Hans Andersen fra Drammen i Norge som strandede her for [Bedbergds !!!] ved Klitmøller med sit shib = 40. aar og 3. maaneder gl. begravet d: 9. dito.
d: 6. Dec: klochen = 3. over midnat døde yngre Peder Nielsen Schinderup og Ane Christensd. ved Møller deris lille Søn Niels = 12 dage gl. begr. d: 13. dito.
Anno = 1717
d: 12. Febr. klochen = 12. døde Gertru Mortensd. S. Anders Broes enche i sit = 86de aar. begr. d: 16. dito.
d: 10. Mart. klochen 6. om morgenen døde Peder Peders. Søe, 86. aar ringer = 12. uger 2. dage gammel. begravet d: 16. dito.

Pag. 209
d: 11. Mart: om afftenen klochen 4. døde Sr Michel Jeginds Enche Maren Olufsd: paa Sandodde = 86. aar 9. uger og 2 dage gammel, begravet d: 17. dito.
d: 19. Mart. 3. stund for dag døde Helle Dorethe Nielsd. i Cabestoft hendis datter = 15. aar 37. uger og 2. dage gl. begr. 26. dito.
d: 24. dito klochen 3. efter middag døde Maren Christensd. S. Ped. Olesens.
d: 6. April. om Aftenen ved 8. Slet døde Mads Jens. og Inger Christsd. i Agerholm deris daatter Maren, 3. uger ring 1. dag gl. begr: 14. dito.
d: 11. April. klochen = 6. om morgenen døde Christen Poulsen og Maren Christsdatter i Agerholmgrd deris Søn Michel, = 10. aar og 3. dage gl. begrav. 18. dito.
d: 22. Maji. om natten lidt for midnat døde Sr Bertel Langballes og hans kierstes Boel Maria Stampis p. Nebbel deris Søn Henrich Michael, den anden med det nafn, 35. uger r: 1 dag gammel. begravet d: 28. dito.

Pag. 210
d: 1. Junii. 1/2 Stund for Solens nedgang døde Jens Poulsen i Agerholm, 77. Aar 13. uger og 6. Dage gammel, begrav: 7. dito.
d: 5. Septembr. om afftenen mellem 9 og 10. døde Mads Christensens og Kirstine Sørensd. i Tanderup deris lille daatter Maren, 7. dage gammel, begravet. d: 9. dito.
d: 28. Decembr. kort efter Solens opgang døde Bertel Madsen tienendis til Ole Poulsen i Vandet, 24. aar 6. uger og 5. dage gammel, begravet d: 2. Jan.
Ao 1718
Mellem d: 16. og 17. Februar. ved midnats tid døde Maren Christensd. Odde ved Klitmøller = 67. aar. 17. uger og 2. dage gl. begrav. d: 20. dito.
d: 26. dito. lift over middag døde Mette Nielsd. Anders Stentoftis Moder hos hannem værendis = 78 aar 16. uger 2 dage gl. begravet. 3. Mart.
d: 26. Martii. 1 stund for dag døde Jens Frost i Agerholm. 77. aar gl. begrav. 1. Apr.
d: 10. Septembr. noget for Solens opgang døde Inger Jensd. Knud Christensens hustru ved Klitmøller 6. dage efter hendes barnefødsel der hun var 32. aar ringer end 9 uger og 1 dag gammel, begravet d: 15. dito.

Pag. 211
d: 19. Septembr. 1 stund for midnat døde Knud Christensens ved Klitmøller hans lille datter Mette = 13. dage gammel. begr. 24. dito.
d: 29. Decembr. om Aftenen kl. 10 døde Mads Christensens og Ane Kirstine i Tanderup deris lille Søn Jens. 6. dage gammel. begravet d: 2. Januar. 1719.
S: = 6
Ao 1719
d: 11. Januar. 1719. døde Sr Bertel Langballes lille Søn, Henrich, 26. ug gl. begr. 16 dito.
d: 1. Febr. 2. stund for dag døde Gurri Andersdatter Langgaard hendis lille uegte Søn Christen. 4. aar. 16. ug og 6. dage gl. begravet d: 5. dito.
d: 21. dito om morgenen døde Niels Nielsen og Maren Larsd. ved Møller deris Søn Niels 4. uger 1 dag gl. begravet d: 1. Mart:
d: 26. Febr. 1 Stund for Solens opgang døde Ane Madsdatter i Agerholmgaard = 76. aar og 7. Maaneder gammel, begravet d: 4. Martii.
d: 10. Mart. om aftenen 2. stund efter Solens nedgang døde Ane Christensd. til Jens Christensen ved Møller hendis uegte daatter Maren, 15. uger og 1 dag gl. begravet d: 15. dito.
d: 20. dito 1 stund for dag døde Christen Pouls. i Agerholmgrd. 50. aar ring 14. dage gl. begravet 27. dito.

Pag. 212
d: 6. April. klochen 3. efter middag døde Maren Christensd. d. yngste i Agerholmgrd, 3 aar = 10 ug gl. begravet d: 12. dito.
d: 19. April. i dagningen døde Anders Stephansen og Zizel Nielsd. i Vesters Mølle ved Klitmøller deris lille datter Mette den anden med det nafn, 5. uger og 1 dag gammel, begravet d: 25. dito.
d: 30. dito. 3. stund over middag døde Inger Pedersd. Tverborg i Vestervandet = 76. aar og nogle uger gl. begravet d: 3. Maji.
d: 10. Maji. 2. stund over midnat døde Jens Christensen Kirche-tiener ved havet hans hustrue Ingebor Christensdatter = 67. aar, 12, uger og 2. dage gl. begrav. d: 16. dito.
d: 1. 7br. kort efter midnat døde Peder Christens: Krog ved Klitmøller, 82. aar ringer 4. uger gl. begravet d: 8. dito.
d: 14. Nov. ved Solens nedgang døde Kirsten Larsd. Bolle Nielsens ved Klitmøller 66. aar 43. uger og 2. dage gammel. begravet d: 21. dito.
d: 26. Novemb. om midnats tid døde Jens Christensen Ryttergods ved Klitmøller, 72. aar 11. uger og 6. dage gammel, begravet d: 4. Decem.
d: 15. Aug. 1719. døde Benned Erichsd. And. Langgrds hustru ved Møller. begravet 19 dito.

Pag. 213
d: 5. Dec: 1719. 2, stund eft. Solens nedgang døde Anders Christs. Varmbach p. Sandodde = 77. aar. 31. uger. 2 dage gl. begr. 10. dito.
d: 21. dito. 1 stund over midnat døde Mads Michelsen Jegind p. Sandodde, 49. aar, 8. ug, 4 dage gl. begravet d: 24. dito.
Ao 1720
d: 12. Januar. klochen 4. efter middag døde Maren Poulsd. S. Jens Frostis i Agerholm. 72. aar 2. uger og 4. dage gl. begr: d: 19. dito.
d: 13. Januar. nogit efter Solens nedgang døde Maren Christensd. Anders Oddes hustru p. Sandodde, 58. aar. 16. uger og 2. dage gl. begravet d: 20. dito.
d: 13. April. ved 10 Slet formiddag døde Søren Pedersen i Vilsbil. 68. og 12. uger gammel, begravet d: 19. dito.
d: 16. April. klochen ved 10. Slet formiddag døde Poul Andersen ved Klitmøller paa havet der hand same dag med andre var roet ud at fishe, og blef baaden med dem af sterch Søe omkast saa hand og de andre hans medbrødre omkom, og hand blef funden om natten der efter, der hand var = 61. aar ringer 10. uger gammel. begravet d: 22. dito.
dito. døde ved same ulyche p. havet Jens Nielsen = 44. aar ÷ 1 dag gl. blev funden d: 21. Maji. og begraven d: 24. dito.
d. 3die sc: Christen Niels. i Slet som same tid omkom blev ej fund. - d. 4de sc: Christ. [And. !!!] ... ... [de sidste 3-4 ord ulæseligt, da de står i bunden af siden !!!]

Pag. 214
d: 30. Maji. om morgenen 2 stund efter Solens opgang døde Mads Tanderups og Ane Kirstine Sørensd. deris lille Søn Søren. 5. dage. og 7. timer gl. begravet d: 1. Junii.
d: 15. Aug. om morgenen klochen 4. døde Christen Stentoftis Ældste Søn Christen 21. aar og 15. uger gl: begravet d. 19. dito.
d: 5. Octob. om aftenen klochen 10. døde Maren Andersd. Sal. Jens Poulsens i Dalgrd = 84 Aar gl. begravet d: 11. dito.
d: 6. Octob klochen = 8. om morgenen døde Peder Nielsen ved Aalkisten og Inger Christsd. deris daatter Ane 13 uger og 1 dag gammel.
og d: 8. dito klochen 2. over middag døde deris Søn Poul som var tvilling med datteren Ane, 13. uger og 3 dage gl. begge bleve begravet d: 11. Octob.
d: 29. Octob. 1 stund over middag døde Terchild Andersen i Slet 81. Aar. 4 maaned. og 10. dage gl. begravet d: 3. Novembr.
d: 18. Dec. ved 9. Slet formiddag døde Karen Polsd. Agerholmgrd, 36. aar. 17 uger og 2. dage gl. begravet d: 22. dito.
S: = 13.

Pag. 215
Ao 1721
d: 23. Mart: klochen = 3. over middag døde Poul Oles. Drasbech ved Møller = 74. aar ring. 5. dage gl. begravet d: 31. dito.
d: 2. April. lidt over middags tid døde Mads Christens: østen Præstegrd. hos sin broder Christen Ivers: 26. aar og 6. uger gl. begravet d: 6. dito.
d: 2. April 1 stund for middag døde Christen Christensen ved Aalkisten = 81. aar ringer 4. uger gl. begrav. d. 8. dito.
d: 6. April blev Peder Andersen og Boel Michelsd. Blach ved Klitmøller deris døe-fødde pige-barn begravet.
d: 25. Julii 1½ stund for Solens opgang døde Christen Christens: østen Præstegaarden der hand var = 71. aar, 15. ug, og 2 dage gammel, begravet d: 29. dito.
d: 7. Decembr. om aftenen klochen = 8. døde Beritte Sørensd. Peder Scaarups hustru i Scaarupgaard = 67. aar ringer 13. ug 2 dage gammel. begravet d: 15. dito.
S: = 6.
Anno = 1722
d: 2. Januar. ved middags tid Johanna Christensd. S. Niels Andersens ved Blegihule = 88. Aar og 22. uger gl. begravet d: 6. dito.

Pag. 216
d: 25. Febr. kloch. 3. efter middag døde Anders Pedersen Krogs daatter Ane 17. uger og 2. dage gl. begravet d: 1. Mart:
d: 1. April. 2. stund over middag døde Maren S. Poul Olesens ved Møller, 70. aar, 18. ug og 4. dage gammel, begravet d: 8. dito.
d: 11. dito. 2. stund efter Solens nedgang døde Helvig Larsdatter S: Niels Oddes til Peder Christensens i Agerholm. 75 aar og = 10. uger gammel, begravet d: 19. dito.
d: 23. 7br. kloch. 10. for middag døde Maren Larsd. Anders Olesen Drasbech hans hustru, 78. aar gammel, begravet d: 29. dito.
Ao 1723
d: 25. Julii. klochen = 6. om morgenen døde Maren Michelsd. Krog Ole Christens Drasbech ved Klitmøller hans hustru 35 aar 15 ug og 4. dage gl. begravet d: 31. dito.
d: 15. Novembr. 1. stund f. Solens opgang døde Maren Envoldsd. Sal. Jens [Bertelsens !!!] Enke ved Blegihule, = 84 aar 6 uger og 4. dage gammel, begravet = d: 21. dito.
Ao 1724
d: 10. Februar. om morgenen i dagningen døde Ane Sørensdatter Peder Christensens hustru i Agerholm 47. aar gammel. begravet d: 17. dito.

Pag. 217
d: 24. April. om morgenen 1 stund effter Solens opgang døde Peder Pedersen Olufsen Broes hustru Ane Christensd. ved Møller, 29. aar, 8. uger og 3. dage gl. begravet d: 30. dito.
d: 2. Maji. kloch. 4. over middag døde [Gurri !!!] Andersd. hos Matz Jeginds Enche p. Sandodde hendis daatter Benned , = 28. uger og 2. dage gammel. begravet 7. dito.
d: 15. Junii. 1. stund efter Solens opgang døde Kirsten Pedersd. S: Peder Søes Enche ved Møller, 81. aar ringer = 12 uger 3 dage gl: begravet d: 22. dito.
d: 24. Junii. 1 stund over middag døde Peder Sørensen i Scaarupgrd, 79. aar ÷ 4 ug og 6 d. gl. begravet = d: 30. dito.
d: 5. Julii. ved Solens nedgang døde Ane Andersd. ved Møller hos Ane Nielsd. i sit alders femte og fiirsindstyvende aar. begravet d: 9. dito.
d: 25. Septembr. om natten mellem 10. og 11. Slet døde Anders Olesen Drasbech = 83. aar ÷ 9 uger gl. begravet d: 1. Octobr.
d: 23. Dec: kloch. 10. om aftenen døde Ole Christensen ved havet, 81. aar gammel. begravet d: 31. dito.

Pag. 218
A: 1725
d: 2. April om morgen tilig døde Maren Christensd. ved havet, 72 aar. 31. uger gammel, begravet d: 8. dito.
d: 6. April. nogit for Solens nedgang døde Niels Pejter Agerholm hastig i Poul Tverborgs gaard, blev siunet om morgenen d. efter, og begravet d: 8. dito. hans alder var = 40. aar. 12. dage.
d: 28. April. 2. stund for Solens nedgang døde Inger Christensd. S: Poul Christensens Enche ved Blegihule = 90. aar, 7 uger og nogle dage gammel, begravet = 4 Maji.
d: 24. Julii. om morgenen kort for Solens opgang døde Jens Poulsen ved Blegihule = 73. aar og 10. uger gammel. begravet d: 29. dito.
d: 27. Julii. kloch. 7. om morgenen døde Ane Larsd. Christ. Schegshøjs hustru, 68. aar, 24. uger og 4. dage gammel. begravet d: 3. Augusti.
d: 3. Octob. kloch. 11. for middag døde Niels Fisher ved Møller = 81. aar og 35. ug gl. begravet d: 7. dito.
d: 6. Octob. 2. stund eft. Solens opgang døde Karen Nielsd. Christen Jensens i Slet, var 61. aar gl. begravet d: 14. dito.
d: 17. Novemb. blev Ole Christensen Drasbech og hans hustrues Karen Christensd. ved Møller deris døe-fødde drengebarn begravet.

Pag. 219
Ao 1726
d: 19. Febr. blev Degnen Peder Bachis og Johanna Thomesdatter deris døe-fødde pigebarn begravet.
d: 26. Febr. om aftenen ved Solens nedgang døde Dorethe Pedersd. S: Salmand Frostis ved Blegihule i sit 70de aar. begravet d: 6. Mart.
d: 17. Mart. klochen = 5. om Aftenen fandtis Lars Christensen i sit huus ved Klitmøller hastig død, og var ild i huset, hvor ved det og blev opbrendt. Hans alder var = 71. aar. 8. uger og 6. dage. begravet d: 20. dito.
d: 22. dito. kl. 2. over middag døde Anders Steffanss. lille Søn Jens ved Møller = 14. uger og 3. dage gl. begravet d: 27. Mart.
d: 30. Mart. kloch. 8. for middag døde Kirsten Andersd. Niels Bierggaards hustru = 74. aar og nogle uger gammel. begravet d: = 5. April.

Pag. 220
d: 23. April. om aftenen ved ni Slet døde Niels Christensens og Karen Andersd. p. Sandodde deris lille Søn Anders = 1 aar ringer 8. dage gl. begravet d: 28. dito.
d: 27. April. om aftenen døde Ole Christensens og Maren Michelsd. ved Møller deris daatter Else den anden med det navn = 7 aar 34. uger og 3 dage gammel begravet d: 5. Maji.
d: 30. April. kloch. 3. om morgenen døde Peder Frostis og Johanna Jensd. i Agerholm deris Søn Jens, 6. aar og 34. uger gl. begravet d. 5. Maji.
d: 11. Maji. klochen 5 om Aftenen døde Christen Iversens og Kirsten Sørensd. i Agerholm ds. Søn Iver = 1. aar og 10. uger gl. begravet d: 19. dito.
d: 17. Maji nogit f: middags tid døde Peder Frostis og Johanna Jensd. ds. daatter Maren 2. aar og 27. uger gl. begravet d: 19. dito.
d: 1. Aug. kloch. 6. om morgenen døde Niels Nielsens og Maren Larsd. ved Møller deris Søn Lars, 5. uger og 4. dage gl. begravet d: 4de Aug.
d: 14. Septemb. om aftenen kl. 8. døde Christen Nielsen Bage ved Møller = 75. aar 33. uger og 5 dage gl. begravet d: 22. dito.

Pag. 221
1726. d: 25. Sept: om Aftenen ved Solens nedgang døde Ped. Olesen Broes og Ane Bollesd. ved Møller deris daatter Ane 4. ug og 3. dage gl. begravet d. = 29. dito.
d: 9. Octob. ved Solens nedgang døde Ole Peders. og Ane Hansd. i Aashøj ds. Søn Hans, 17 ug gl. begravet d: 13. dito.
d: 29. Octob. ½ stund efter Solens opgang døde Bolle Nielsen ved Møller, 78. aar 35. uger og 3. dage gammel begravet d: 1. Novembr.
Mellem d: 19. og 20. Dec: ved midnats tid døde Karen Krog Sal. Christen Bagis Enke, 79. ringer 3 uger og 6. dage gammel, begravet d: 27. dito.
S. = 1726 = 16.
Ao 1727
d: 10. Januar. kl. 9. om aften døde Michel Scaarups og Kirsten Pedersd. deris lille daatter Maren = 16 ug gl begrav d: 14. Januar.
d: 8. Mart: Klochen = 5. om morgenen døde Voldborg Christensd. S. Christen Svendsens Enke = 87. aar ringer 21. uger gl. begravet d: 14. Martii.
d: 14. Maji. om Aftenen en halv stund for Solens nedgang døde Michel Jensens og hs hustrus Kirsten Pedersd. i Scaarupgrd. deris daatter [Beritte !!!] 4. aar ringer 5. uger og 3. dage gammel. begravet d: 18. dito.

Pag. 222
d: 24. Febr: 1727. om natten mellem 10. og elleve døde Maren Sørensd: Anders Broes hustru ved Møller, 26. aar og nogle uger gl. begravet d: 4. Mart.
d: 30. Maji om morgenen tilig døde Bertel Nielsens og Kirsten Bollesd. ved Møller deris lille Søn Niels, 5. aar ringer 3 uger og 4. dage gammel, begravet d: 3 Jun.
d: 24. Jun: om morgenen 1 stund efter Solens opgang døde Karen Christensd. Ole Christs. Drasbechs ved Møller efter sin barnefødsel, 37. aar ring: 13 ug og 4 dage gl. begravet d: 28. dito.
d: 13. Jul: om Aftenen ved 7. Slet døde Michel Christens: Blach ved Møller. 79. aar ringer 12. uger og 2. dage gammel. begravet d: 19. dito.
d: 7. Sept: kloch. 3. efter middag døde Ole Christ. Drasbech ved Møller hans yngste Søn Anders = 10. uger og 6. dage gammel, begrav. 14. dito.
S: f: 1727. = 8.
Anno = 1728
d: 28. Mart. ved 10. Slet for middag døde Anders Oddes og Sal: Maren Christsd. p. Sandodde deris Søn Christen, 30. aar og 32. uger gl. begrav. 4. April.

Pag. 223
d: 14. April. om morgen kl. 5. døde Christen Christs. Krog og Boel Jensd. ved Møller deris Søn Ole - 16. dage gl. begrav. d: 18. dito.
d: 28. Maji. ½ stund for Solens opgang døde Peder Ands. og Boel Michelsd. ved Møller deris yngste Søn Anders = 14. uger 1 dag gl. begr. 30. dito.
d: 28. Aug. om aften ved Solens nedgang døde Kirsten Pedersd: Holder i Slet ved Møller = 82. aar og 35 uger gl. begrav. 5. 7br.
d: 8. Octobr. ved Solens opgang døde Karen Nielsdaatter Bertel Andersens hustru paa Sandodde = 84. aar. gl begravet d: 14. dito.
d: 12. Novemb. kloch. 8. om Aftenen døde Ane Christen Thomsensd. i Vandet 8. dage gammel. begravet d: 17. dito.
Anno = 1729
d: 28. Januar ved Solens opgang døde Ane Nielsd. Odde ved Blegihule i sin alders = 82. aar. begravet d: 2. Febr. næst efter.
Ao 1728. d: 31. Decembr. om natten ved 10. Slet døde Dorethe Larsd. i Blegihule, begravet d: 6. Januar. 1729.
Ao 1729. d: 15. Maji. om morgenen kloch. 7. døde Zizel Stephansd. Anders Oddes i Slet der hun var = 52. aar = 5 ug. 2 dage gl. begr: 22 dito.

Pag. 224
d: 20. Maji. døde Inger Christensdaatter S. Michel Blachis ved Klitmøller = 78. aar og 13. ug gl. begrav. d: 27. dito.
1729. d: 10. Julii. døde Christen Michelsen Krogs lille daatter Maren, 4. aar 19. uger og 2 dage gl. begravet d: 14. dito.
d: 26. Augusti. om Aftenen kl. 9. døde Anders Søes og Maren Mortensd. Kløvborgs ved Møller deris lille Søn Peder 6. dage gammel, begr. 28. dito.
d: 6. Septembr. 1 stund for dag om morgen døde Peder Pederss og Ane Christensd. ved Blegihule deris lille Søn Matz. 39. ug, 3. dage gl. saas. D. var fød i Tisted d. 4. Dec: 1728. begravet d: 11. Septembr.
d: 16. Septembr. om Aftenen ved Solens nedgang døde Knud Christensens og Ane Salmandsdaatter ved Møller deris lille Søn Salmand, = 16. dage gammel, begravet d: 21. dito.
d: 19. Novemb. døde Christen Christens. Odde der hand var = 81. aar. 26. ug 3. dag. gl. begravet d: 27. dito.
d: 22. Decembr: blev Michel Jens: og Kirsten Pedersd. i Scaarupgaard ds døefødde barn begravet.
Summa. 9.

Pag. 225
Anno 1730
d: 13. Februar. døde Chr. Thomsens Søn Christen 7. dage gl. begravet d: 20. dito.
d: 22. Februar. døde Anders Andersen Odde paa Sandodde i sit 85. Aar. begravet d: 1. Martii.
d: 27. Martii. om Aftenen kloch. 9. døde Maren Larsdatter S: Niels Broes ved Møll: = 65 Aar ringer 12. uger gl. begravet: 3. Apr.
d: 22 Mart: døde Ane Poul Mauritzens i Strubersig. 82. aar gammel, begravet d: 29. dito.
d: 9. Maji. om Aftenen strax efter Solens nedgang døde Johanna Andersdaatter i Fuglsang = 17 aar ringer 12 ug gl. begravet d: 14. dito.
d: 21. Maji døde Lars Varmbach til And. Bertelsens p. Sandodde 60. aar og nogle uger gl. begravet d: 29. Maji.
d: 2. Aug. ved Solens opgang døde Margrete Anders Matzens i Agerholm. der hun var = 80. aar og 23. ug gl. begr. 6. dito.
1730. d: 20. Nov. om aftenen kl. 11ve døde Christen Brandij og Mette Pedsd. deris Søn Anders, 12 ug og 3 dage gl. begravet d: 26. dito.

Pag. 226
Dend 25 Nov. kl. 3 efftermiddag døde sal: hr: Peder Roalsøn, fordum Prouvst og Sogne Præst udi Øster og Vester Vandet, begraven d. 4 Decembr, udi hans Alders Aar det 75 3 maaneder ynger.
Anno 1731
Dend 3 Januarij døde Karen Olufs datter Draxbech ved Klitmøller, blev begravet d. 10 dito gl: 93 Aar nogle uger.
d. 10 Marti døde [Christen !!!] Thomasøns lille datter Anne, blev begravet d. 18 dito, gl. 6 dag.
Dend 27 Juni døde Anders Steffensens datter Maren, blev begravet d. 1 Juni, gl. 1 aar [24 !!!] uger.
NB. d. 6 Decembris døde Christen Andersen Shiægshøy udi sin Alders 84 Aar 28 Uger og 2 Dage blef begraven d. 13 dito.
d. 9 Decembris døde Christen Christensen Frost ved Klitmøller i sin Alders 72 Aar ringer 7 Uger og nogle dage blef begraven d. 17 dito.

Pag. 227
d. 13 Decembris døde Anders Ollufsen Vig i Østersteentoft i sit Alders 80 Aar 33 Uger og 6 dage blef begraven d. 20 dito.
NB. d. 13 Augustii døde Madz Christensens lille Søn Anders i Tandrup, som var 2 Aar og nogle uger gamel blef begraven d. 19 dito.


Pag. 259
Fortegnelse paa de Trolovede oc til Ecteshab sammenviede i W: Sogn.
Anno 1691
d. 4. Martii Trolovede Christen Jensen af Østervandet og Else Jensdatter i Dalgaard udi Westervandet Sogn, Viede d. 14 Jun. same Aar.
d. 6. Martii Trolovede Jens Jensen af Hundborg oc Chrisdentze Andersdatter ved Møller, Viede d. 4 Octobr. same Aar.
d. 14 April Trolovede Niels Christensen oc Kirsten Pedersdatter i Øster Holder, Viede d. 24 Jun. ejusdem anni.
d. 26. Novembr. trolovet Søffren Larssen aff Screm Sogn i Øster Han Herredt oc Maren Pedersdatter i Vestervandet, Viede d. 10 April. 92.
Anno 1692
d. 29. Martii troloffvet Peder Christensen i Vang Sogn oc Ane Jacobsdatter i Blegehule; Viede d. 1. Maji d. eft.
d. 17. April trolovet Niels Jensen aff Østerild oc Bodil Pedersdatter Frost i Vestervandet, viede d. 22. Maji. nest effter.
d. 24 Martii troloffvet Niels Andersen Broe og Kirsten Larsdatter Krog, Viede d. 18 Septembr. same Aar.

Pag. 260
d. 24 Maji Troloffvet Søren Andersen Nors oc Mariche Michelsdatter Langballe paa Nebel, Viede d. 21. 7br. same Aar.
d. 12. Junii troloffvet Salomon Andersen i Bierggaard oc Kirsten Christensdatter som tiente paa Nebel, Viede d. 20. 9br. same Aar.
Vidi. 11. Julii. 92.
d. 13. Octobr. troloffvet Anders Nielsen aff Voring oc Maren Jensdatter i Fuglsang, Viede d. 13 Nov. nest efter.
d. 27 ejusdem troloffvet Christen Christensen oc Maren Andersdatter Frost ved Møller, Viede d. 12 Febr. 93.
Anno 1693
d. 13. Febr. troloffvet Niels Andersen aff Nors oc Johanna Andersdatter ved Møller, Viede d. 15. Octob. nest effter.
d. 20. Julii trolovet Christen Andersen Varmbach oc Else Terkildsdatter, Viede d. 22 Oct. same Aar.
d. 29. Octob. trolovet Christen Thomsen oc Hilleborre Andersdatter, Viede d. 17. Decembr.
Anno 1694
d. 28. Januarii trolovet Madtz Niels: af Torsted oc Maren Jensd. i Frøkier, Viede d. 3. April.

Pag. 261
d. 30. Septembr. trolovet af Provsten Hr. Anders i Nors Sogne-Præsten her til stædet Hr: Peder Roelssøn oc Maren Christensdatter Agerholm, Viede d. 25. Octobr. næst effter.
Anno 1695
d. 3. Januarii. trolovet Lauritz Nielssen Hesseldal af Tved Sogn oc Maren Søfrensdatter i Tanderup. Viede d. = 26. Maji same Aar.
d. 23. Maji trolovet Peder Jensen Frøkier oc Ane Christensdatter Drasbech. d. 6. Octob. næst efter Viede.
d. 30. Maji troloved Anders Jensen Frost af Tinstrup oc Bodil Pedersd. Søe ved Møller som begge fædre lovede for, Viede d. 13. 7br. 96.
d. 2. Junii trolovet Terkild Søfrensen af V... oc Ane Olufsdatter i Tanderup, som Ped. Scorupgaard oc Lauritz Nielsen i Tanderup lovede for, Viede d. 13. Octob. næst efter.
dito trolovet Morten Andersen Broe oc Bodil Christensdatter ved Møller, som Peder Søe oc Christen Schegshøj lovede for, Viede d. 29. Septembr. næst effter.

Pag. 262
d. 6. Junii trolovet Peder Nielsen Hillerslef oc Ane Andersdatter Drasbech, begge tienendis i Nebbel. Viede d. 5 Jan. 96. som f.eldrene p. begge sider lovede f.
Anno 1696
d. 2. Junii som var 3die Pintzedag trolovet Anders Jensen och Ane Mariche Christensd: som Jens Povlsen och Christen Christensen i Agerholm lovede for. Viede d. 2. Julii nest efter.
d. 14 dito troloved Bertel Povlsen og Karen Jensd. i Agerholmgaard, som Jens Povlsen och Christen Christensen i Agerholm lovede for; Viede d. 20. Septembr. nest efter.
d. 6. Septembr. trolovet Niels Andersen Broe och Maren Larsd. ved Møller, som Jens Christensen ved havet och Anders Odde lovede for. Viede d. 25. Octob.
d. 25 Oct. troloved Niels Jensen Frøkier och Kirsten Andersdatter, som Jep Tanderup og Peder Jensen Frøkier lovede for, Viede d. 29. Novembr. nest efter.
Anno 1697
Vidi in curria Pastorale Agerholm d. 22 Junii Anno 1697.
I. Bircherod.
d. 9. Junii trolovet Christen Michelsen Blach oc Maren Madtzdatter ved Møller; som Madz Møller og Unge Michel Blach lovede f. Viede d. 12. Septembr: næst efter.

Pag. 263
Anno 1698
d. 7. Maji. troloved Christen Christensen og Mette Jensd. til Jens Povlsens, som begges fædre Christen Larsen og Jens Povlsen lovede for; Viede d. 14. Junii nest efter.
d. 7. Julii troloved Christen Christensen i Stentoft og Karen Jensdatter ved Blegihule; som Jens Bertelsen ved Blegihule og Anders Jensen i Fuglsang lovede for; Viede d. 25. 7br nest efter.
d. 26. Julii troloved Christen Larsen i Cabestoft og Ane Jensd. Amme i Præstegrden, som Christen Smed i Agerholm og Niels Jensen i Østerild lovede for. Viede d. 9. Octob. næst efter.
d. 27. Septembr: trolovet Søren Jensen af Legind og Maren Povlsdatter Drasbech, som H. Christen i Nørhaae og Povl Olesen Drasbech ved Møller lovede for. Viede d. 16. Novemb. nest efter.
d. 10. Nov. trolovet Morten Kløfborg oc Ane Christensd. ved Møller, Viede d. 10. Decemb. nest efter.
d. 20. dito 10br [10br indsat efter dito !!!] trolovet Christen Christensen Bach og Dorethe Christensd. ved Møller, s. Salmd. og Morten Kløfborg lovede f. Viede d. 26. Febr. 99.

Anno 1699
d. 9. Febr. trolovet Christen Andersen af Klim og Helvig Pedersdatter Krog. Viede d. 17. 7br. 99. som Festemandens Stifffader Anders Nielsen af Klim og Fæstemøens Fader Peder Krog lovede for. Viede d. 17. Septembr.

Pag. 264
d. 11. April. trolovet Christen Povlsen i Agerholmgaard og Maren Michelsd. i Bierggaard, som Christen Christensen østen Præstegaarden og Bertel Povlsen i Agerholmgrd. lovede for. Blefve siden iche vijede formedelst at fæstemøen døde d. 21. Maji. nest efter Trolovelsen.
d. 8. Junii. trolovet Jens Hundborg og Zitzel Christensd. ved Møller, som fæstemøens Fader Christen Ped Aalkisten og Morten Broe lovede for. Viede d. 24. 7br.
d. 17. Aug. troloved Peder Christensen af Torsted Sogn og Inger Michelsd. Jegind, som Michel Jegind og Jens Sal en anden af Torsted lovede for. Viede d. 15. Octob. nest efter.
d. 17. Septemb. Trolovet Christen Povlsen i Agerholmgrd og Maren Christensd. i [Sandsgrd !!!] som Bertel Povlsen og Christen Smed i Nors Fæstemøens broder lovede for. Viede d. 12. Novem:
Anno 1700
d. 13. April trolovet Lars Graversen og Ane Larsd. Krog p. Sandodde som Gravers Jens. p. Sandodde og Jens Christens. i Slet ved Møller lovede for. Viede d. 3. Octob. same aar.
d. 2. Jun. 1700 trolovet Matz Christensen og Maren Sørensd. i Tanderup, som Peder Søfrens. i Scarupgrd og Jens Tøfting lovede for. Viede d. 25. Junii nest efter.
Pag. 265
Anno 1701
d. 27. Januar. Trolovet Christen Christensen af Vorupør i Hundborg Sogn og Ane Jensd. ved Møller, som unge Michel Blach og Morten Kløfborg ved Møller lovede for. Viede d. 13. Mart. nest efter.
d. 29. Marti. som var 3die Paashedag trolovet Matz Michelsen Jegin og Maren Jensd. som Michel Jegind og Anders Odde lovede for. Viede d. 14. Aug.
1701. d. = 7. Julii. Trolofvet Anders Matzen og Dorethe Christensd. Drasbech ved Møller, som Fædrene p. begge sider lovede for. Vijede d. = 9. Octobr. næst efter.
Anno 1702
d. = 2. Febr: trolofvet Anders Bertelsen i Stentoft og Maren Pedersd. Drasbech ved Møller, som Thomas Stentoft og Oluf Pedersen Drasbech lovede for. Vijede d. = 12. Mart. næst efter.
d. 23. Maji. trolofvet Degnen Peder Niels. Bach og Johanna Thomisd. af Aalborg som Degnens brødre Niels Bach og Lars Bach Studiofi lovede for. Viede d. = 5. Julii. nest efter.

Pag. 266
d. = 29. Jun. trolovet Christen Stentoft og Helle Christensd. Drasbech, Viede d. = 8. Octobr. same aar.
d. = 5. Octobr: trolofvet Peder Christensen af Hillersleff og Maren Bertelsd. af Vestervandet, som Jep Andersen af Hundal i Sendels Sogn og Anders Bertelsen i Stentoft lofvede for; Viede d. = 19. Nov: nest efter.
Anno 1703
d: 29. Maji. trolovet Peder Christens: Brandi og Kirsten Michelsd. ved Møller som Michel Jegind og Christen Michelsen Brandi lovede for. Viede d. 8. Jul. næst efter.
d: 28. Junii. trolovet Christen Christens: og Karen Matzdatter ved Møller; som Christen Svendsen og Anders Matzen ved Møller lovede for, Vijede d: 7. Octobr. same aar.
Anno 1704
d: 20. Julii trolofved Anders Jensen tienendis til Ole Povls. i Vandet og Maren Thomesd: som Thomas Pedersen i Vandet og Matz Michels. Jegind lovede for. Vijede d: 19. Octobr. same aar.
d: 7. Septembr. trolofvet Bertel Jens. og Ane Pedersd. Drasbech som Jens Bertels. ved Blegihule og Anders Stentofft lovede for, Viede d: 5. Octob. same aar.

Pag. 267
Anno 1705
d: 29. Januar: troloved Søren Pedersen af Schorupgaard og Maren Nielsdatter i ...gaard, som Faderen Peder Sørens. og Moderen Maren Jensdatter lovede for, Viede d: 19. Jul. nest efter.
d: 14. Junii. troloved Henrich Christens. tienendis til Matz Tanderup og Maren Larsd: ved Møller, som Jens Poulsen i Agerholm og Anders [Jensen !!!] i Aashøj lovede for. Viede d. 9. Aug. næst effter.
d: 4. Octobr. troloved Jens Bertelsen i Tverborg og Boel Jensdatter af Østervandet, som Lars Christens. p. Hel.. og Anders Bertelsen i Vestervandet lovede for, Viede d. 27. Decembr. næst effter.
See Østerv: trolovede: pag. 93.
Anno 1706
d: 26. Januarii troloved Anders Jepsen Tanderup og Inger [Bertelsdatter !!!] tienendis her i Præstegaarden, som Niels Bierggaard og Søren Peders. i Vilsbil lovede for. Viede d: 27. Jun. same aar.
Vidi d. 25 Junii Anno 1706.
I Bircherod.
d: 10. Octobr. blef troloved Sogne Præsten hr. Peder Roelsen og Gidshe Michelsdatter Langballe, Vijede d: 3. Novemb. nest efter, og blef baade Trolovelsen og Brudevielsen forrettet af hr. Christen Øland i Hundstrup.

Pag. 268
d: 3. Julii 1707. blef trolovet Anders Bertelsen og Ellen Andersd. Varmbach ved Møller som begge fædre loved for, vijede d: 15. Septembr. næst efter.
d: 2. Octobr. trolovet Ole Pedersen Drasbech og Ane Pedersd: ved Møller som Poul Oles: og Anders Bertelsen i Stentoft loved for, Vieid d: 23 dito.
d: 9. Octob. troloved Christen Christens. Drasbech og Kirsten Christensd. ved Møller; Viede d: 8. Januar. 1708.
Anno 1708
d: 13. Maji. Troloved Anders Peders. og Maren Christensd: i Agerholm, vijede d: 15. Junii.
d: 9. Septembr. troloved Anders Christensen og Else Jepsd: i Tanderup. Vijede d: 28. Octob. nest efter.
d: 16. Septembr. trolovet Matz Jens. Dalgrd og Inger Christensd. tienendis her i Præstegaarden, Vijede d: 21. Octob. næst efter.
1708. d: 6. Dec. Trolovet Christen Jens. og Inger Larsd. ved Møller. Viede d: 24. Februar næst efter sc: 1709.
d: 20. Septembr. 1708 troloved Peder Hassing og Ane Michelsd: Blach. Viede d: 4. Aug. = 1709. Kom over i Christiansand i Norge.
d: 13. Octob. trolovet Christen Pederss. og Maren Christensd. i Cabestofft. Viede d: 24. Novembr. næst eft.

Pag. 269
Anno 1709
d: 6. Julii trolovet Jens Christensen i Tanderup og Else Jepsdatter, Viede d: 20. Octob. same aar.
Anno 1710
d: 17. April trolovet Lauritz Bollesen og Maren Matzdatter, S. Christen Blachis Enche som Faderen Bolle Niels. og Anders Matzen loved for. Viede d: 12. Octob. næst efter.
d: 11. Maji. troloved Christen Pedersen Cabestofft og Dorethe Nielsdatter ved Møller som Viede d: 19. Octob. næst efter.
d: 21. Octob. troloved Unge Peder Søe og Zitzel Christensd. ved Klitmøller. Viede d: 7. Decembr. næst efter.
Anno 1711
d: 25. Januar. trolovet Christen Krog og Maren Erichsdatter ved Klitmøller. Viede d. = 8. Martii nest effter.
d: 22. Februar trolovet Jens Matzen og Maren Jensdatter S..... som begge tiente paa Nebbel. Viede d: 7. April. næst efter.
d: 18. Octob. trolovet Poul Andersen og Maren Pedersd. ved Klitmøller som Ole Peders. og Matz Møller loved for, Viede d: 27. Novembr. næst efter.

Pag. 270
d: 2. Decemb. troloved Christen Christens. Frost og Ane [Nielsd. !!!] ved Klitmøller, Viede d: 13. Jan: 1712.
Anno 1712
d: 8. Junii blef efter Konge=bref viede til Egteshab i Poul Olesens Huus ved Klitmøller, Anders Nielsen af Holstbroe og Helle [Poulsd. !!!] som kom til Mumtoft i Sendels at boe.
d: 5. Oct. 1712. trolovet Poul Christensen og Karen Jensd. begge tienendis hos Poul Olesen ved Klitmøller, Viede d: 10. Nov. nest efter.
d: 26. dito. troloved yngre Peder Nielsen Schinderup og Ane Christensd. S. Morten Kløfborgs Enche. Viede d: 30. Nov. næst efter.
Anno: 1713
d: 3. Maji. trolovet Thomes Christensen og Else Jensd. i Vestervand: som Peder Frøkier og And: Fuglsang loved f. Vijede d: 15. Decembr. same aar.
d: 14. Maji. troloved Anders Pedersen Krog og Else Matthiesd. ved Møller Viede d: 13. Julii næst effter.
d: 8. Julii. troloved Poul Pedersen af Østervandet og Karen Pedersd. Søe ved Klitmøller, Viede d: 21. Septembr. næst effter.
Pag. 271
Anno 1714
d: 7. Martii. trolovet Christen Andersen og Karen Jensd. her i Præstegaarden, Viede d: 4. April. næst efter. Kom til Nors at boe.
d: 5. Julii. i same aar troloved efter Kongebreff Ole Christens. Drasbech og Maren Michelsd. Blach ved Møller som er hin anden i tredie leed beslegtet. Viede d: 3. Octob. næst efter.
d: 12. Jul. i same aar troloved Christen Michelsen Blach og Maren Christensd. Drasbech ved Klitmøller. Viede d: 20. Septembr. næst efter, og var de hin anden i 3die og 4de leed beslegtet.
d: 18. Octob. trolovet Anders Andersen Odde og Zitzel Stephansd. til Terkild Andersens ved Møller, viede d: 5. Dec: 1714.
d: 11. Octob. 1714. trolovet Christen Frost og Maren Larsd. ved Møller. Viede d: 6. Februar. 1715.
d: 12. Decemb. om natten Klochen = 10 fød Thomes Christens. og Else Jensd. i Vandet deris Søn Christen; baaret til Daaben d: 14. dito af Maren Ole Poulsens. Faddere: Poul Christens. Christen Thomsen, og Lars Levisen til Ole Polsens, Boel Thomesd. og Karen Andersd. i Fuglsang.

Pag. 272
d: 4. April. 1715. troloved Christen Nielsen og Kirsten Michelsd. ved Møller. Viede d: 19. Septemb. same aar.
d: 25. Julii. 1715. troloved Peder Nielsen og Inger Christensdatter ved Aalkisten, Viede d: 11. Octob. næst efter.
d: 11. Julii. 1715. troloved Christen Christens. Krog og Boel Jensdatter ved Klitmøller. Viede d: 26. dito.
d: 20. Febr. 1716. trolovet Ældste Peder Nielsen Schinderup og Johanna Jensd. for Christen Møller ved Klitmøller, Viede d: 22. Octob. same aar.
d: 12te Mart: 1716. trolovet Anders Stephans. og Zitzel Nielsd. ved Møller. Viede d: 18. Junii. næst efter.
d: 28. April: same aar trolovet Mads Pedersen Lynnerup af Tindstrup og Ane Jensd. af Agerholm. Viede d: 1. Julii. næst efter.
d: 29. Julii same aar blef Mads Christensen af Tanderup Egteviet til Ane Kirstine Sørensd. efter at de kort tilforn var bleven trolovede.
d: 26. Maji. 1717. trolovede Sr Niels Larsen og Inger Pedersd. begge fra Christiansand i Norge sidst tienenen, Viede d: 22. Julii. same aar, kom til Christiansand i Norge at boe.

Pag. 273
d: 10. Junii. 1717. trolovet Knud Christens. og Inger Jensd. ved Klitmøller. Viede [der står ikke mere !!!].
d: 24. Martii. 1717. er trolovet Christen Kieldsen af Tved Sogn og Dorethe Hansd. af Agerholm tienende i Agerholm Præstegaard, Viede d: 30. Junii. i same aar. Kom til Tveds Sogn at boe.
Anno 1718
d: 7. April. trolovet Niels Salmands. og Maren Pedersdatter Søe ved Klitmøller, Viede d: 27. Septemb. same aar.
d: 12. Aug. same aar trolovet Ole Poulsen af Agerholmgaard og Karen Andersdatter af Fuglsang, som Anders Fuglsang og Bertel Poulsen lovede for. Viede d: 4. Octob. 1718. Kom til Kløv i Hundstrup Sogn.
d: 16. Sept: trolovet Peder [Sørensen !!!] af Vilsbil og Ane Christensdatter østen Præstegaarden, som begges fædre lovede for. Viede d: 19. Octob. næst efter.
d: 30. Octob. 1718. trolovet Peder Anders: Frost og Johanna Jensd. Frost i Agerholm, som Niels Biergd og Bertel Pouls. lovede for, Viede d: 7. Nov. næst efter.

Pag. 274
Anno 1719
d: 21. Mart: trolovet Christen Christensen Iversen og Kirsten Sørensd. i Sønder Vilsbil. Viede d: 26. Julii. same aar.
d: 18. Maji. trolovet Christen Jensen og Ane Christensd. ved Klitmøller som Michel Blach og Christen Christens. Drasbech lovede for. Viede d: 28. Junii. same aar.
d: 6. Julii trolovet Bertel Nielssen og Kirsten Bollesd: ved Klitmøller, Viede d: 27. Septembr. næst efter.
Anno 1720
d: 29. Febr: trolovet Peder Andersen og Boel Michelsd. Blach, ved Klitmøller. Viede d: 19. Sept. same aar.
d: 5. Septemb. 1720. trolovet Christen Michelsen Krog og Ane Maria Christensd. Drasbech ved Klitmøller som Michel Blach og Christ. Drasb. lovede for. Viede d: 2. Octob. same aar.
d: 12. Sept. trolovet Knud Christens. og Ane Salmandsd. ved Klitmøller. Viede d: 10. Octob. same aar.
1720. d: 22. Octobr. trolovet Christen Christens. Brandi og Mette Pedersd. ved Møller, som Anders Nielsen og Bertel Nielsen ibid. lovede for. Viede d. 9. Octob. næst efter.
Anno 1721
d: 7. Maji. trolovet Niels Christens: i Slet og Karen Andersd. p. Sandodde: Viede d: 25. 7br. same aar.

Pag. 275
d: ___ trolovet Christen Thoms. i Vandet og Inger Bertelsd. i Agerholmgrd. Viede = d: 30. Julii. same aar.
d: 12. Sept: trolovet efter Kongl. tilladelse Christen Pedersen Broe og Maren Salmandsdatter Kløvborg, ved Klitmøller som var hin anden i tredie leed beslegtede. Viede d: 8. Octob. same aar.
Anno 1722
d: 22. April. trolovet Jens Andersen Odde og Zitzel Christensd. i Slet. Viede d: 1. Octob.
d: 23. April. trolovet Michel Jensen af Tøfting og Kirsten Pedersd. i Skaarupgrd. Viede d: 4. Junii næst efter.
d: 20. Aug. trolovet Christen Peds. af Vang og Maren Andsd. tienendis i Agerholm Præstegrd, som Christen Peds. Bang af Siøring Sogn og Christen Ands: af Vixøe Sogn lovede f. Viede d: 7. Octob. næst efter.
d: 10de Septembr. trolovet Anders Jensen Broe og Maren Sørensd. ved Klitmøller. Viede d: 9. Octob. næst efter.
Anno 1723
d: 15. Julii. trolovet Erich Andersen og Ane Bertelsd. ved Møller. Viede d: 6. Octobr. næst efter.
d: 26. Aug. trolovet efter Konge-brev Peder Peds. Broe og Ane Christensd. Schæghøj ved Møller der var hin anden i 3. leed beslegtet. Bleve viede d: 1. Octobr. næst efter.

Pag. 276
An: 1724

d: 17. Mart. trolovet Peder Christens: i Agerholm og Boel Thomesd. til Christen Thomsens i Vandet, som Christ. Thoms. og Bert. Pols. lovede for, Viede d: 21. Junii. næst efter.
d: 1. Jun. troloved Christen Bertels. af Sandodde og Maren Andsd. Brandi til hendis broders Jens Andersens ved Møller. Viede d: 4. Octob. næst efter.
d: 27. Julii trolovet Lars Christens. og Maren P... ved Blegihule, som Jens Tanderup og Matz Thors: lovede for. Viede d. 3. Nov: same aar.
d: 31. Aug. 1724. trolovet Ole Christens: Drasbech og Karen Christensd. Schegshøj ved Møller. Viede d: 19. Octob. næst efter.
d: 6. Octobr. trolovet Jesper Andersen af Østervandet og Karen Christensdatter af Vestervandet, som Anders Niels. i Østerv. og Christ. Stentoft i Vestervandet lovede for. Viede d: 8. Novemb. næst efter. Kom til Faartoft at boe.
d: 7. Decembr. trolovet Poul Jens: i Tøfting og Kirsten Pedersd. Bach i Vestervandet. Viede d: 24. Januar. 1725.
Anno 1725
1725. d: 22. Mart. trolovet Peder Peds. Oles. Broe og Ane Bollesd. til Jens Holders. Viede = 26. 7br samme Aar.
d: 29. April trolovet Peder Terkildsen og Ane Salmandsd. ved Møller. Viede d: 17. Octob. 1725.
Pag. 277
d: 16. Aug: trolovet efter Konge=Brev Ole Pedersen og Ane Hansdatter i Agerholm som var hin anden i tredie leed beslegtet, Viede 14. Nov. næst efter.

Anno 1726
d: 15. Maji. trolovet Niels Michelsen af Aas i Schioldborg og Ane Jensdatter her af Præstegaarden, som Foegden p. Todbøl Jens Søegaard og Christen Pedersen i Skaarhede udi Vang Sogn lovede for. Viede d: 5. Junii. næst efter.
d: 22. Maji. trolovet Christen Pedersen Tofte ag Vang og Boel Andsd. af Holder-Huus, som Jens Hold. og Peder Vilsbil lovede for, Viede 3. Julii. same aar.
d: 23. Maji. trolovet Jens Brandi og Ane Gundersdatter fra Mandal i Norge, som Stor Christen Blach og yngste Ped. Schinderup ved Møller lovede for, Viede d: 3. 7br. same aar.
1726. d: 28. Maji. trolovet Anders Søe og Maren Mortensd. Kløvborg. Viede d. 25. 7br. næst efter.
Anno 1727
d: 7. Januar. trolovet Jens Mognsen af Østervandet og Kirsten Larsd. hos Matz Tanderup i Vestervandet. Viede d: 26. Febr. næst efter.
d: 22. Januar. trolovet Niels Jens: Bierggaard og Dorethe Sørensd. i Nør Vilsbil. Viede d: 19. Mart: same aar.

Pag. 278
d: 4. Sept: 1727. trolovet Anders Jensen Broe ved Møller og Ane Pedersd: Bach i Vestervandet. Viede d: 8. Octob. næst efter.
Anno 1728
d: 30. Junii trolovet Jens Christensen Soldat og Kirsten Pedersd. Brandi ved Møller, Viede d: 22. Octob. same aar.
d: 23. Julii. 1728 trolovet Jens Jensen Hundborg og Ane Mortensdaatter Kløvborg. Viede d: 15. 7br. næst efter.
A. 1728. d: 4. Maji. blef trolovet Degnen af Østløs Jacob [Eliæsøn !!!] og Maren Sørensd. p. Nebbel, Viede d. 9. Junii næst efter.
d: 3. Aug. 1728 trolovet Peder Christensen tienendis hos Poul Jens. i Tøfting og Kirsten Poulsd. i Strubersig, Viede d: 27. Octob. same aar.
d: 23. Sept: 1728. trolovet Just Christens. af Nestrup i Siøring Sogn og Maren Bertelsd. i Agerholmgaard, som Aage Lauritzs. af ... i Siøring Sogn og Bertel Pouls. i ... ... Sogn lovede f. Viede d: 20. 8br. same aar.
d: 6. Octobr. trolovet Niels Christensen af Bierggaard og Kirsten Jacobsdaatter ved Blegihule. Viede d: 11. Novembr. næst efter.
d: 13. Jul. A: 1729. trolovet unge Anders Ands. Odde i Slet og Maren Christensd. Odde ved Møller, Viede d. 5 octobr. samme Aar.

Pag. 279
d: 4. Aug. 1729. trolovet Niels Christens. Odde og Else Christensd. Krog ved Klitmøller som Anders Pedersen Krog og Ch. Drasbech lovede for. Hafde bryllup d. 28 Septembr. samme Aar.
Anno 1730
d. 31 Augustii hafde Anders Christensen Drasbeh og Chrestentze Pedersdatter Søe ved Broe trolovelse, Viede d. 4 Octobris nest efter. Cautions Mændene vare Chresten Michelsen Blach og Jens Jensen Broe.
d: 19. Octob. 1730. trolovet Anders Christ. Skadeholm af Siøring Sogn og Kirsten Andersd. tienendis her i Agerholm Præstegrd. Viede d. 15 November same Aar.
Anno 1731
Dend 22 Marti hafde Anders Mortensen Broe og Mette Michels datter fra Klitmøller trolovelse i Handsted Kirche og bryllet same steds d. 24 Juni.
Dend 15 Maj Christen Christensen og Ingebor Niels datter i Agerholm trolovet d. 29 Juli Viet.

Pag. 280
Dend 7 Juni hafde Christen Jensen og Birgitte Christens datter Steentoft trolovelse, viede d. 17de Juli.
Ao 1731 d: 29 Julii blef Christen Christensen og Ingebor Niels datter Copilerede i Wester Vandets Sogn Cautions=Mændene vare Peder Christensen og Anders Jensen i samme Sogn.

Pag. 281
Ao 1731 d. 13 Juli blef trogifvet i Klitmøller Peder Christensen og Bergite Anders datter af ung Sven Hansøn Hiortberg, en allenaadigst beshidet Sougne Præst, for Øster og Wester Wandet.
Fremstillede ovenbemte fæstemand 2de mænd af Felste Sogn, til Cauetions mænd, at hand og hans fæstemøe været fri for trolovelse med nogen anden, samt icke at være udi forbundne leed, mod lover hvilde Cauetions Mænd vare Christen Andersen og Christen Pedersen af forbemte Sogn. Men Viede d. 16 October.
Ao 1731, d: 7. Junii blef udi Wester-Vandet trolofvede Christen Jensen och Bergithe Christensdaatter Steentoft, hvis Cautions-Mænd vare Jens Holder af Vestervandet og Jens Nørgaard af Sendels. Men Copulerede och Viede d: 17de Julii, forskrefne Aar.
Fremstillede ovenbte fæstemand 2de Cautions Mænd Nemlig Jens Holder af Vester Wandet sogn og Jens Jepsen Nørgaard af Sendels Sogn.
d. 15 Augustii hafde Peder Christensen Brand og Kiersten Mortensdatter ved Klitmøller

Pag. 282
Trolovelse, Viede d. 7 Octobris Cautions Mændene vare Knud Christensen ved Møller og Jens Jensen i Hoxer i Østerild Sogn.
d. 16 Augustii hafde Anders Nielsen Povlsen og Christenze Mortensdatter Broe ved Møller trolovelse. Viede d. 21 October, hvilche ... hafde Kongebref.


Pag. 343
Fortegnelse paa dem som for uact-
somhed med at ihielligge Spee børn
vorder publice absolverit
i Westervandet Sogn.
Anno 1710
d: 23: Februar. stod aabenbare shriffte Inger Christensdatter Matz Dalgaards i Agerholm for uagtsomhed ved hendis lille Spee barns dødelig afgang i Sengen hos hende. Vid. pag. 197.
Anno 1711
d: ___ Novemb. stod aabenbare shrifte yngste Maren Andersd. Drasbech som tiente p. Nebbel for Amme og hafde ihielliggets det lille speebarn Henrich Michael, som hun var Amme til. Vid. pag. 200.


Pag. 345
Fortegnelse paa dem som for
grove misgierninger vorder pub-
lice absolverit i W: Sogn.
Anno 1693
d. 24. Decembr. som var Dominica 4ta Advent stod aabenbare shriffte for forseelse mod det 6. bud Maren Olufsd. af Ruberg Sogn i Vennebergs Herret, effter Sogne Prestens i Ruberg Hr. Peder hans samtyche i hans Mishive til mig. Vid. pag. 171. missive
Anno 1694
Dominica Palmais som var d. 1. April stod Mette Christensdatter ved Møller aabenbare shriffte f. lejermaal effter hendis egen bekiendelse med en ung karl ved nafn Niels Andersen Munch som tiente til Maij Oles i Tisted imod hvilken hun i min oc kirchevergnis Peder Tverborg oc Povl Mauritzens nærværelse bekiendte af hafve f. seet sig mod det 6te bud 2 gange, een gang ved Michaelis udi Klitten oc en gang i Tisted 9 uger effter Juel; alligevel hun iche siden er befunden fruitsomelig eller af hafve fødd barn.
d. 6. Mart: A. 1698. som var fastelafns Søndag, stod Karen Christensd. aabenbare shrifft som tiente til Povl Olesen ved Møller, for forseelse mod det 6. bud, og udlagde hun til sin barnefader Anders Nielsen som tiente i gaarde med hende.

Pag. 346
d. 26. Junii same Aar stod Kirsten Michelsdatter aabenbare shrifte, som tiente til Christen Frostes ved Møller, ogsaa for lejermaal, og udlagde hun i lejr maade oven bemelte Anders Nielsen til sin barnefader.
d. 20. Mart: A. 98. stod bemelte Anders Nielsen aabenbare shrifte for sit lejermaal begaaet mod den første sc: Karen Christensd.
Og d. 24. Julii nest efter stod hand shrifte for sit lejermaal begaaet mod d. sidste sc: Kirsten Michelsdatter.
Anno 1699
d. 14. Maji. stod Søfren Larsen i Vilsbil og Inger Matzd. aabenbare shrifte, for deris med hinanden begangne lejermaal.
Anno 1701
d. 3. April stod Dorethe Nielsdatter ved Møller aabenbare shriffte for forseelse mod det 6. bud, Og udlagde hun til sin barnefader en ung karl ved nafn Jens Jacobsen af Nørhaae Sogn.
Anno 1701
Dom. 1. Advent. stod Ane Christensd. Aalkist aabenbare shrifte for lejermaal. Og udlagde hun til sin barnefader Christen Jensen som tiente for lille dreng til Jens Holders.
14. dage derefter stod bemelte Christen Jensen aabenbare shriftemaal for sit begangne lejermaal med ovenmelte Ane Aalkist.

Pag. 347
Anno 1707. d: 22. Januar. stod Anders Peders. Soldat og Maren Christensd: som begge tiente til Christen Stentoft, aabenbare, shriffte for deris med hinanden beganget lejermaal.
Anno 1710
d: 25. Maji. blef Maren Thomesdatter som tiente Søren Larsen i Vilsbil publice absolveret for begaaet lejermaal. og udlagde for sin barnefader bemelte sin Husbond Søren Larsen.
d: 10. Junii næst efter stod bemelte Søren Larsen aabenbare shriffte for begaaet lejermaal med fornæfnte Maren Thomasdatter.
d: 22. Novembr. = 1711. stod aabenbare shrifte Maren Andersd. Drasbech, der tiente for Amme paa Nebbel, for forseelse mod det 5te bud med uagtsomhed hvor ved Monsr Bertel Langballes og hans Kierestes Boel Maria deris lille speebarn Henrich Michael i Sengen hos hende ulycheligen er ombragt og død.
Anno 1712
d: 8. Maji. stod aabenbare shrifte Helle Andersd. ved Klitmøller, for lejermaal, og udlagde for sin barnefader en ung karl Lars Pedersen tienendis hos Thomas Graversen i Tisted.

Pag. 348
d: 17. Junii. 1714. stod Gurri Andersdatter ved Klitmøller tienendis hos Lars Bollesen ibidem aabenbare shriffte for begaaet lejermaal, og udlagde for sin barnefader Christen Michelsen Krog ved Møller.
d: 1. Julii næst efter stod for nefnte Ungeperson Christen Michelsen Krog aabenbare shriffte for begaaet lejermaal med bemte Gurri Andersd.
Anno 1716
d: 29. Novembr. stod Maren Jensd. tienendis paa Nebbel aabenbare shrifte for begaaet lejermaal, og udlagde som sin barne-fader Peder Christensen tienendis i gaarde med sig.
d: 13. Decemb. næst efter stod bemte Peder Christensen aabenbare shrifte for begaaet lejermaal med for næfnte Maren Jensdatter.
d: 6te Novemb. 1718. stod aabenbare shrifte Ane Christensdatter til Jens Christensen Kirche-tieners ved Klitmøller for begaaet lejermaal, og udlagde for sin barnefader bemte Jens Christensens egen Søn Christen enroulleret til Kongens Søetieniste, kom siden i Egteshab til samen.
d: 23. Octob. 1718. stod aabenbare shrifte Zizel Jensd. til Ole Christensens ved Møller for begaaet lejermaal og udlagde for sin barne-fader Christen Christens: Odde af Klitmøller, enroullered til Kongens Søe-tieniste.

Pag. 349
d: 14. Julii. 1720. stod Christen Christens. Odde af Klitmøller aabenbare shrifte for begaaet lejermaal med for andførte Zizel Jensd.
Anno 1723.
d: 30. Maji blev Christen Jens: Olesen ved Møller publice absolveret for begaaet lejermaal med Gurri Andersd. ibidem. - Og. d: 27. Junii næst efter stod bemte Gurri Andersd. aabenbare shrifte for begaaet lejermaal med fornæfnte Christen Jens: Oles. og udlagde som f. barnefad.
Anno 1728.
d: 4. Januar. stod Maren Andersd. tienendis til Christen Iversen i Agerholm aabenbare shriffte for begaaet lejermaal, og udlagde for sin Barne-Fader en ung Karl af Hadersleb med nafn Jørgen Jens. Kom strax d. efter til sin Fader Anders Christens. Hov i Vang, hvor hun sit barn føde.


Copyright © 2006 - 2012 - All rights reserved - Sitemap